Połączenie

Czytaj Dalej

Połączenia części maszyn

Połączenia części maszyn, jedna z podstawowych grup elementów maszyn. Połączenia części maszyn dzieli się na: nierozłączne, w których części złączone lub łączniki ulegają uszkodzeniu przy rozłączaniu połączenia, oraz rozłączne, które można rozłączać i łączyć ponownie bez uszkodzenia części złączonych i łączników. Do najczęściej spotykanych połączeń nierozłącznych zalicza się połączenia: spawane , lutowane , lutospawane , zgrzewane, wciskowe i ...

Połączenia roztłaczane, Połączenia wtłaczane, Połączenia skurczowe

Połączenia roztłaczane – połączenia rozwalcowane; połączenia spoczynkowe nierozłączne uzyskane przez miejscowe rozszerzenie (roztłoczenie lub rozwalcowanie) rury roztłaczaniem rozwalcarką. Roztłaczanie polega na jednoczesnym obracaniu i wciskaniu roz-tłaczaka 1 (trzpienia) w głąb rury (rys. a), a rozwalcowywanie na obracaniu oprawki 2 roz-walcarki i wciskaniu trzpienia w głąb rury (rys. b). Połączenia skurczowe – połączenie wciskowe uzyskane dzięki zjawisku ...

Rozwój połączeń kości

chrząstki, zwane połączeniem chrzęstnym (junctura cartilaginea) albo chrząskozrostem (synchondrosis). Materiał łączący oddzielne części szkieletu, czy to tkanka łączna, czy też chrząstka, może wreszcie z wiekiem kostnieć; mówimy wtedy o kość io-zroście (synostosis). Więzozrost...

Podobieństwa i różnice pomiędzy połączeniami spawanymi, lutowanymi i zgrzewanymi.

Połączenia części maszyn. Jest to jedna z podstawowych grup elementów maszyn. Połączenia części maszyn dzieli się na: nierozłączne, w których części złączone lub łączniki ulegają uszkodzeniu przy rozłączaniu połączenia, oraz rozłączne, które można rozłączać i łączyć ponownie bez uszkodzenia części złączonych i łączników. Do najczęściej spotykanych połączeń nierozłącznych zalicza się połączenia: spawane, lutowane, lutospawane, zgrzewane,

Nabycie własności poprzez akcesję (połączenie rzeczy)

Nabycie własności na skutek akcesji nabycie własności na skutek przetworzenia, połączenia, pomieszania

W tej grupie wyróżniamy następujące sposoby nabycia własności rzeczy ruchomej:

- przetworzenie (art. 192 KC)

- połączenie (art. 193 KC)

oraz art. 191 KC

- pomieszanie (art. 193 KC_

1...

Połączenie wirtualne VC (Virtual Circuit)

Połączenie wirtualne VC (Virtual Circuit) - logiczne (dokładniej: pozorne czyli nie rzeczywiste) połączenie komunikacyjne, realizowane głównie w pakietowym środowisku przekazu standardu X.25 i Frame Relay (także ATM), między urządzeniami komunikacyjnymi (DCE) a wyposażeniem terminalowym...

Połączenia poszczególnych części mostka

Trzy części mostka — rękojeść, trzon i wyrostek mieczykowaty — również u dorosłego przeważnie nie są połączone z sobą kostnie, lecz mniej lub bardziej ruchomo za pomocą chrząstki. Są to chrząstko-zrosty mostkowe (synchondroses sternales). Powierzchnie końcowe trzech łączących się z sobą...

Wirtualizacja połączeń

Wirtualizacja połączeń - sposób konfigurowania połączeń w topologii fizycznej sieci telekomunikacyjnej, polegający na tworzeniu wirtualnej struktury sieci pakietowych (ATM, FR) przez organizowanie połączeń logicznych, charakterystycznych dla tej techniki transmisji.

Połączenia wirtualne nie mają...

Połączenie kości krzyżowej z kością guziczną

Połączenie krzyżowo-guziczne (junctura sacrococcygeal), między owalną powierzchnią wierzchołka kości krzyżowej a podstawą kości guzicznej, jest homologiczne do połączeń między trzonami kręgów prawdziwych i wzmocnione przez podobne więzadła. Odróżniamy tu następujące połączenia: 1)...

Połączenie i zmieszanie

Accessio (przyrost, przybytek) prowadziła do nabycia własności na rzeczy ubocznej, która w sposób trwały została złączona z rzeczą główną, stając się pod względem gospodarczym jej częścią składową. Obowiązywała tutaj zasada: accessio cedit principali – „przyrost przypada temu co główne”...

Połączenia telefoniczne

Abonenci połączeni są ze sobą dzięki sieci telefo­nicznej, której głównym elementem są centrale. Pierwszą centralę telefoniczną uruchomiono, w 1878 roku, w stanie Connecticut w USA. Z po­czątku połączenia były realizowane ręcznie przez operatorów. Pierwsza centrala automatyczna pow­stała w...

Połączenia kości czaszki

Chrząstkozrosty. Znajdują się głównie na podstawie czaszki, a tworząca je chrząstka szklista z wiekiem przekształca się w chrząstkę włóknistą i kość.

Więzozrosty. Występują w miejscach połączeń kości powstałych na podłożu łącznotkankowy, głównie na sklepieniu i bocznych...

Połączenie Włoch i Niemiec

W XIX wieku w Europę ogarnęła rewolucja i wiele narodów zaczęło darzyć do niepodległości lub jak np. państwa niemieckie czy włoskie do zjednoczenie. Pierwsze próby zjednoczenia tych dwóch krajów zaczęły się w lata 40 XIX wieku podczas tak zwanej Wiosny Ludów.

Państwa włoskie podczas Wiosny Ludów...

Nabycie własności przez połączenia rzeczy (accessio)

Nabycie własności przez połączenie rzeczy do innej, stającej się jej częścią składową i własnością jej właściciela rzeczy głównej: (1)nieruchomość do nieruchomości lub (2) ruchomość do nieruchomości, a także (3)dwóch ruchomości.

Ad 1 przymulisko alluvio, powiększenie czyjegoś gruntu...

Rodzaje łączy i ich właściwości. Składniki okablowania - Połączenia bezprzewodowe

Połączenia bezprzewodowe realizowane są przy wykorzystaniu nadajników i odbiorników rozmieszczonych na terenie np. firmy i będących jej własnością. Radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze nazywane jest transceiver’em (transmitter/receiver).

Bezprzewodowe połączenia w sieci lokalnej eliminują...

Połączenia żeber z mostkiem

Pierwsze żebro łączy się z mostkiem za pomocą chrząstkozrostu. Pozostałych 6 par żeber łączy się z mostkiem za pomocą stawów mostkowo-żebrowych. Stawy te wzmacniają więzadła; promieniste mostkowo-żebrowe przednie i tylne, śr odstawowe oraz żebrowo-mieczykowe. Połączenie kości żebrowej z...

Połączenia kości żebrowych z chrząstkami żebrowymi

Żebra kostne przechodzą bezpośrednio w chrząstki na swych przednich końcach. Przednie końce żeber kostnych zakończone są owalnymi, pionowo ustawionymi wgłębieniami o porowatej powierzchni, z którymi łączą się ściśle chrząstki żebrowe. Połączenie to jest bardzo mocne, ponieważ najmniejsze...

Zmienność szczelin międzyplatowych i połączeń płatów z sobą

W swym rozwoju szczeliny międzypłatowe są niesłychanie zmienne; mogą one wcinać się do różnej głębokości z powierzchni płuca w kierunku wnęki, jak również mogą niecałkowicie oddzielać płaty na powierzchni. Tego rodzaju połączenia płatów z sobą czy to na powierzchni, czy też w głębi szczelin...

Połączenie gwintowne

Połączenie gwintowne — połączeniedwóch części mających występy i rowki (grzbietyi bruzdy) o zbliżonych zarysach i wymiarachoraz o tym samym skoku i skręcie; umożliwiato łatwe łączenie i rozłączanie części maszyn.Połączenia gwintowe wykonuje się za pomocąśrub i nakrętek. Najczęściej...

Połączenia kości kończyny górnej

Stawy obręczy kończyny górnej.

Staw mostkowo-obojczykowy jest jedynym połączeniem stawowym kończyny górnej z tułowiem. Anatomicznie jest on stawem nieregularnym, czynnościowo stawem wieloosiowym, zbliżonym do kulistego, co zawdzięcza obecności dość grubego krążka stawowego. Staw ten tworzą...