Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem w zaborach pruskich i rosyjskich

Polacy organizowali własną gospodarkę, zakładając kółka rolnicze, towarzystwa rzemieślnicze, przemysłowe a nawet tworzyli własne banki , które udzielały Polakom niskoprocentowych pożyczek.

Polacy w walkach o Zachodnią Europę

Polacy wykazywali się wielką odwagą i zdecydowaniem, swoją brawurą porywali nieraz brytyjskich kolegów do walki z przeważającym wrogiem.

CZY POLACY WYBIĆ SIĘ MOGĄ NA NIEPODLEGŁOŚĆ?

2 Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość? na pomoc Francji, głosi, żePolacy zdolni są wywalczyć niepodległość własnymi siłami,bez oglądania się na poparcie z zewnątrz, jeśli walka ichprzybierze charakter powstania ogólnonar.

CZY POLACY WYBIĆ SIĘ MOGĄ NA NIEPODLEGŁOŚĆ?

2 Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość? na pomoc Francji, głosi, żePolacy zdolni są wywalczyć niepodległość własnymi siłami,bez oglądania się na poparcie z zewnątrz, jeśli walka ichprzybierze charakter powstania ogólnonar.

Polacy w Bośni

Polacy w Bośni Julian i Borys Forowiczowie Polacy walczyli z Niemcami gdzie tylko się dało. Angażowani byli do tego także Polacy, a wśród nich młody Julian Forowicz z Bolechowa.

Dwa najsmutniejsze narody świata, czyli Polacy a Żydzi. Surdykowski

Żydzi okazali się jednak mniej szczęśliwi niż Polacy. Polacy po 123 latach niewoli doczekali się niepodległości, a Żydzi po upadku rewolucji Bar Kochby zostali wygnani z Judei.

Polska i Polacy w ocenie Juliusza Slowackiego

Slowacki daje tez wskazówki: Polacy, aby byc silni, musza sie zjednoczyc, musza przezwyciezyc rozbicie wewnetrzne i osiagnac pelna jednosc narodowa.

Polacy w kampanii włoskiej

Swym poświęceniem na wierzchołkach gór Polacy ułatwili zadanie dywizjom brytyjskim, działającym w dolinie. Jeżeliby mi dano do wyboru pomiędzy jakimkolwiek żołnierzami, których chciałbym mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym Was, Polaków".

Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Tomasz Szarota Warszawa 1996 - Recenzja

Problematykę tą porusza profesor Tomasz Szarota w swej pracy zatytułowanej „Niemcy i Polacy. „Pole”, „polnisch”, „polaken”- z reguły miały pejoratywny wydźwięk.

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - MIKOŁAJ REJ

−  ojciec polskiej literatury pięknej −  pisał dzieła oryginalne, ukazujące obraz życia narodu, w Renesansie Naród to szlachta i ludzie z wyższych warstw społecznych −  pierwszy świecki autor −  miał oryginalny styl i pisarski język, który przypominał język mówiony −  był gawędziarzem −  chciał po przez swoje utwory stworzyć dla szlachty szkołę −  mówił jak żyć i ...

Polacy w służbie nauki, kultury i techniki w drugiej połowie XIX wieku

Osiągnięcia w nauce, kulturze i technice Polaków drugiej połowy XIX wieku są z pewnością zasłużone i do dziś cenione jako dzieła światowe.

W jaki sposób Polacy walczyli z okupantem

Pokonane w kampanii wrześniowej 1939r. przez dwóch nieporównywalnie silniejszych wrogów państwo polskie nadal prowadziło walkę i potwierdzało swoją trwałość. Z "przyczółków niepodległości" (władze RP i wojsko polskie na obczyźnie, ruch oporu w kraju) Polacy podjęli wszechstronną walkę o wyzwolenie...

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - JAN KOCHANOWSKI

−  najwybitniejszy twórca renesansu

−  dbał o swój styl, formę uprawianych gatunków, artyzm języka i wszechstronną wiedzę

−  znał łacinę, grekę, hebrajski

−  studiował epokę starożytną (filozofię i sztukę)

−  znał dzieła Erazma z Rotterdamu i innych mu współczesnych twórców

−  nawiązywał do...

Napoleon wobec Polaków i Polacy wobec Napoleona

Już miesiąc po ogłoszeniu werbunku do Mediolanu przybyło ponad tysiąc Polaków. Utworzone Księstwo Warszawskie przyjęte zostało przez ogół Polaków z uczuciem wyraźnego zawodu.

Polacy na frontach II Wojny Światowej

Jednakże jego stan osobowy stale się powiększał, zasila-ny w znacznej mierze Polakami zbiegłymi z armii nie-mieckiej, do której byli wcielani przymusowo.

Referendum 3 x TAK i wybory do Sejmu Ustawodawczego, Polacy na emigracji

Los Polaków w ZSSR był dużo dużo gorszy, gdyż w większości zostali oni zesłani do Kazachstanu i na Syberię, gdzie władze rosyjskie prowadziły politykę wynaradawiania.

POLACY NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ

Niektóre oczekiwania wobec Polski komunikowane przez urzędników Unii Europejskiej są zbieżne z długofalowymi interesami Polski tzn. całością organizmu gospodarczego, inne są zbieżne z oczekiwaniami partykularnych grup interesów. Są też takie, które nie leżą w interesie całości Unii, niezależnie od...

W jakich sytuacjach obcokrajowcy mogą prowadzić na terenie RP działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak Polacy

1. Uwagi ogólne

Przedsiębiorstwo międzynarodowe w znaczeniu ekonomicznym: prowadzone przez osoby prawne różnej przynależności państwowej lub przez osoby fizyczne o różnym obywatelstwie.

Przedsiębiorstwa takie mają z reguły charakter mieszany, występują zazwyczaj jako spółki cywilne lub handlowe, a...

Polska i Polacy w ideologii sarmatyzmu.

Przedstawiona przeze mnie charakterystyka Polski i Polaków w ideologii sarmatyzmu to tylko część cech charakterystycznych dla psychiki narodu polskiego każdej epoki.