POKUTA - Rozumienie pokuty w Starym Testamencie

Nawoływanie proroków do czynienia pokuty miało wiele motywów: przestrzeganie przed zaufaniem potędze politycznej wymagają miłości bliźniego zamiast rytualnych dzieł pokutnych wymagają głębi wewnętrznej zamiast zewnętrznych znaków.

Sakrament pokuty

Warunkami do owocnego przyjęcia tego sakramentu są: rzeczywisty żal za grzechy, wyznanie przynajmniej wszystkich grzechów śmiertelnych, prawdziwy zamiar niepowtarzania grzechów i unikania jakichkolwiek okazji do grzechu, gotowość wypełnienia pokuty nałożonej przez kapłana.

POKUTA - Nawrócenie i Ewangelia

Pokuta nie jest tematem, który „także” występuje pośród innych w przepowiadaniu Jezusa, lecz zamierzonym zawróceniem z dotychczasowej złej drogi i zwróceniem się ku nadchodzącemu Królestwu Bożemu.

POKUTA - Przebaczenie grzechów w Nowym Testamencie

W sprawowaniu pokuty przez wspólnotę działa sam wywyższiny Pan.

POKUTA - Grzech, przebaczenie

W tym temacie istotniejsza jest odpowiedź na pyt.: jak osiągnąć wyzwolenie z niewoli grzechu niż szukanie przyczyn pochodzenia grzechu i winy. Grzech i wina nie jest powodem do rozpaczy, ponieważ istnieje Ewangelia o przebaczeniu.

AKTION SÜHNEZEICHEN, Akcja Znaku Pokuty

Niem. organizacja międzykośc. zrzeszająca młodzież męską i żeńską, zarówno katolików jak i protestantów, którzy podejmują prace fiz. wśród narodów pokrzywdzonych przez hitleryzm w II wojnie świat., by dać dowód uznania winy starszego pokolenia niem. oraz szukać przebaczenia i pojednania z...

ASCEZA, ŚWIĘTOŚĆ I POKUTA

Asceza jako nazwa została przejęta z kultury helleńskiej i wprowadzona do terminologii chrześcijańskiejprzez Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa, a oznaczała w Kościele pierwotnym naśladowanie życiaChrystusa i wyrażała się w realizowaniu ewangelicznych rad i błogosławieństw, w zachowywaniu...