Pokrzywdzony

Czytaj Dalej

Mediacje między sprawcą czynu a pokrzywdzonym.Etapy przeprowadzania mediacji.

Aktualnie z instytucji mediacji można skorzystać między innymi w sprawach karnych: 1) W toku postępowania przygotowawczego 2) W toku postępowania sądowego 3) W toku wykonywania kary ("mediacja po wyroku") Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator (po postawieniu podejrzanemu zarzutów), może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między ...

Oskarżony i pokrzywdzony - prawa i obowiązki

Pokrzywdzonym może być również zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez wykroczenie lub jest zobowiązany do jej pokrycia.

Uprawnienia pokrzywdzonego w poszczególnych stadiach procesu

W tym samym etapie procesu pokrzywdzony może również zgłosić swój udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego ubocznego lub subsydiarnego lub powoda cywilnego.

CZY ZACHOWANIE SIĘ POKRZYWDZONEGO STANOWI KODEKSOWĄ DYREKTYWĘ WYMIARU KARY I ŚRODKÓW KARNYCH? CO NALEŻY ROZUMIEĆ PRZEZ ZACHOWANIE SIĘ POKRZYWDZONEGO?

Jedną z okoliczności mających wpływ na wymiar kary i środków karnych jest zachowanie pokrzywdzonego po zaistnieniu przestępstwa, a zwłaszcza mediacja przeprowadzona po między pokrzywdzonym a sprawcą i zawarta w jej wyniku ugoda.

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Status pokrzywdzonego

51 § 2 kpk, jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni (osoba, która nie ukończyła lat 18 i nie posiada pełni praw ze względu na wiek) lub ubezwłasnowolniony częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje.

Medjacje między sprawcą czynu karalnego a pokrzywdzonym.

Pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć i odczuć, a także jego oczekiwań i potrzeb.