Pokrewieństwo

Pokrewieństwo

Czytaj Dalej

Pokrewieństwo - Pokrewieństwo w kulturze ludzkiej

[...] Każda kultura ludzka jest zbudowana na swym systemie pokrewieństwa, to znaczy na określonym typie więzi osobistych, wyrosłych przede wszystkim z prokreacji i życia rodzinnego. Bez głębszego zrozumienia pokrewieństwa niemożli-we jest uchwycenie  organizacji, sposobu myślenia i ogólnego charakteru...

Pokrewieństwo - Pokrewieństwo indywidualne i zbiorowe

Problem niewątpliwie został  wypaczony wskutek stawiania go w formie bezkompromisowej: klan  versus  rodzina, pierwotna monogamia  versus małżeństwo grupowe, relacje jednostkowe  versus  członkostwo klanu. Problemem nie jest to, czy pokrewieństwo jest indywidualne czy spo ł eczne — jest ono niew ą tpliwie...

Diagram pokrewieństwa

Charakterystyka

Diagram pokrewieństwa (ang. affinity diagram) nazywany jest inaczej wykresem podobieństw, wykresem współzależności lub diagramem powinowactwa. Ponadto znany jest również pod nazwą metody KJ (od nazwiska i imienia jego twórcy, czyli Jiro Kawakity) jakością... 2008, s. 134.

Diagram...

Pokrewieństwo - Klan i rodzina

W socjologii społeczeństwa pierwotnego prawidłowe zrozumienie istoty klanu i jego stosunku do rodziny jest kwestią bardzo ważną i trudną. Pierwotne, fundamen-talne elementy pokrewieństwa łączące rodziców i dzieci — jak więzi prokreacji, opieka nad potomstwem, wewnętrzna reakcja emocjonalna — które...

Stosunki pokrewieństwa rzeczywistego i fikcyjnego (rytualnego)

System stosunków pokrewieństwa określony jest przez rodzinę. 

Pokrewieństwo rzeczywiste – nazywane także pokrewieństwem genetycznym.

Jest ono oparte na biologicznym pochodzeniu, zakres jego obowiązywania w różnych kręgach kulturowych poddawany jest społecznemu definiowaniu i wyznaczaniu (starsze i...

Pokrewieństwo i powinowactwo

 

Pokrewieństwo. Jest faktem biologicznym. Krewnymi są osoby pochodzące od wspólnego przodka. Wyróżnia się linie i stopnie pokrewieństwa.

Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej, tj. dziadkowie- rodzice- dzieci- wnuki. W ramach krewnych w linii prostej wyróżnia się krewnych...

Pokrewieństwo - Charakter rozszerzenia pokrewieństwa

Każde kolejne przekształcenie więzi pokrewieństwa jest [...] z reguły związane z eta-pami w biologicznym  życiu człowieka, każdemu odpowiada różny typ struktury społecznej, każde jest uwarunkowane różnymi funkcjami spełnianymi przez grupę. Pokrewieństwo zawsze ma swój początek w rodzinie — matce...

Pokrewieństwo - Podsumowanie i wnioski

Możemy obecnie określić pokrewieństwo jako więź osobistą opartą na społecznie ujmowanej prokreacji, a także jako szersze więzi wyprowadzone z pierwotnych po-przez proces stopniowego rozszerzania, co ma miejsce w trakcie  życia jednostki we wszystkich społecznościach. Na poziomie dzikości i niższego...

Pokrewieństwo - Sposoby określania pochodzenia

Pokrewieństwo, pozornie proste, gdy rozważamy je jako więzi wspólnoty wyrosłe z prokreacji i wychowywania potomstwa w rodzinie, staje się bardziej złożone, gdy badamy jego dalsze rozgałęzienia w życiu plemiennym. W tradycyjnym poglądzie, który władał niepodzielnie, nim Bachofen, McLennan i Morgan...

Pokrewieństwo - Rozszerzenie pokrewieństwa

Relacja między rodzicami i dziećmi jest relacją indywidualną, podobnie jak stosunki między braćmi i siostrami, którzy w dzieciństwie są dla siebie naturalnymi towarzy-szami zabaw i pomocnikami oraz pozostają partnerami prawnymi i moralnymi sprzy-mierzeńcami w późniejszym życiu.

Rodzina jest przez to...

Czym charakteryzuje się pokrewieństwo w linii bocznej?

Krewnymi w linii bocznej są pozostali krewni (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie itd.). Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo II stopnia czyli rodzeństwo. Wuj i bratanek to pokrewieństwo III stopnia w linii bocznej.

Liczy się zgodnie z ogólną zasadą narodziny wuja, jego brata i...

Pokrewieństwo - Hipertrofia więzi pierwotnych

Inną cechą, która czyni pokrewieństwo w kulturach pierwotnych różnym od naszego, jest jego niezwykła hipertrofia: przekracza ono  granice rodziny, grupy lo-kalnej, a czasami nawet najszerszych kręgów znajomych. Być może najbardziej zaskakującym i niepokojącym symptomem tych kolek-tywnych aspektów...

Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Pokrewieństwo

Pochodzenie od wspólnego przodka, np.: pokrewieństwo w linii prostej (dzieci, rodzice, dziadkowie), pokrewieństwo w linii bocznej (rodzeństwo, kuzynostwo). Pokrewieństwo określamy stopniem pokrewieństwa. Na krewnych I stopnia: rodzeństwo, dziadkowie rozciąga się obowiązek alimentacyjny.

Pokrewieństwo i powinowadztwo

Pokrewieństwo w linii prostej – między osobami pochodzącymi od siebie: krewni wstępni – ascendenci, krewni zstępni – descendenci. Pokrewieństwo w linii bocznej – między osobami pochodzącymi od wspólnego przodka (od tych samych rodziców – rodzeństwo rodzone, od jednego wspólnego rodzica - pokrewieństwo...

Pokrewieństwo - Trwałość więzów rodzinnych

Dlaczego wzory rodzinne utrzymują się w rozszerzeniach, o których mówiliśmy, nie tylko w terminologii, lecz także w pewnej fikcji prawnej,  tradycji totemicznej i cha-rakterze różnych reguł? [...]

W małych społecznościach tubylców — gdzie wszystkie stosunki społeczne są bezpośrednie i osobiste, gdzie...

KONFLIKT IDEOLOGICZNY. ATAKI POGAN - SPRZECZNOŚCI I POKREWIEŃSTWA

Trudno byłoby sformułować jakąś ogólną ocenę tych różnorodnych zarzutów. W oczach nowoczesnego badacza mają one bardzo różne znaczenie i zasięg. Zastanawia nas na przykład ostry zmysł krytyczny Porfiriusza, który analizuje Pismo i dochodzi do wniosków wyprzedzających o prawie dwa tysiące lat...

Pokrewieństwo - Rodzina jako źródło pokrewieństwa

Na pierwszy rzut oka pokrewieństwo, czyli więzi  łączące rodziców i dzieci, a także bardziej odległych krewnych, wydaje się dosyć proste: typowa rodzina, grupa złożona z matki, ojca i ich potomstwa, występuje we wszystkich społeczeństwach dzi-kich, barbarzyńskich czy cywilizowanych, wszędzie odgrywa...

Pokrewieństwo - Klany, połowy i klasy krewnych

Tak więc klasyfikacyjne użycie terminów pokrewieństwa nie jest jedynym sposo-bem grupowania ludzi  w klasy krewnych. Większość plemion pierwotnych nie jest podzielona tylko na rodziny, lecz także na większe grupy, które jednak do pewne-go stopnia posiadają charakter pokrewieństwa. I tak na pewnych...

Pokrewieństwo - Zasada ślubnego pochodzenia

[...] To przywodzi nas do ważnej kwestii. Fizjologiczne ojcostwo, spłodzenie dziecka, z reguły nie wystarcza, a nawet może nie mieć nic wspólnego z ojcostwem społecznym. Ludy tubylcze mają oczywiście własne poglądy na mechanizmy prokreacji. Niektóre ludy (mieszkańcy środkowej Australii, niektórzy...

Pokrewieństwo - Eliminacja seksu z życia codziennego

Zasada unilateralna, która stanowi, że pokrewieństwo jest liczone w linii ojca lub matki, gdy spojrzymy na nie tak, jak ono wchodzi w życie jednostki, oznacza, że więzi rodzinne rozszerzają się tylko w jedną stronę. Istotnym aspektem tego jednostronnego rozszerzenia jest to, że reguły egzogamii...