Pojezierze Litewskie

Pojezierze Litewskie

Czytaj Dalej

“Konrad Wallenrod. Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich”. Adama Mickiewicza

Tu również wspomnienie o dawnej zażyłości narodów pruskiego i litewskiego, którą “rozdzieliły boje” i zapowiedź nadchodzącej wojny, która “Wszystko rozerwie; - lecz serca kochanków / Złączą się znowu w pieśniach wajdeloty”.

Miasta z pobrzeża, pojezierza i innych pasów

Gdynia - prawa miejsk.1926 W ciągu kilkunastu lat przekształciła Się z małej wioski na big ośr. Pot-miejski Przez wysiłek narodu zbudowano tu 1 z nowoczesnych portów w świecie.136km2,

252miesz,ośtransp,przemysł-stocznie, zakłady radio,przetwórstwo rybne. W ost.Latach rozwiną się handel...

Pojezierze Suwalskie

Pojezierze Suwalskie jest najbardziej wysuniętym na wschód pojezierzem Polski. Jest ono wschodnia częścią Pojezierza Mazurskiego, a według niektórych źródeł południowo-zachodnia częścią Pojezierza Litewskiego.

CO STANOWIŁO O SILE I POTĘDZE PAŃSTWA POLSKO - LITEWSKIEGO NA PRZEŁOMIE XVI I XVII w.

Te wszystkie argumenty moim zdaniem świadczą o tym, że państwo polsko - litewskie nie było potęgą Europy na przełomie XVI i XVII w.

Stosunki polsko - litewskie XIV - XVI w.

Tak na terenie Księstwa Litewskiego jak i na obszarze Polski wielkim handlem zajmował się w XIV wieku patrycjat dość jednolity społecznie i ze względu na silne wpływy niemieckie dość jednolity kulturalnie.

Unia polsko – litewska - Rządy Andegawenów w Polsce

POLSKA (KORONA) I LITWA (WIELKIE KSIESTWO LITEWSKIE) SĄ ODRĘBNYMI PAŃSTWAMI, ALE POŁĄCZONE OSOBĄ WŁADCY !

UNIA POLSKO - LITEWSKA W KREWIE 1385 r.

Ustalenie pokojowych sto-sunków polsko-litewskich zabezpieczało Polsce zdobycze ruskie i otwierało pole do ewentualnego przenikania jej wpływów na obszary opanowane przez Litwę. Państwo polsko-litewskie stało się potęgą, co zadecydowało o przebiegu konfliktu z Krzyżakami 3.

Unie Polski z Litwą - PRZYCZYNY UNII POLSKO - LITEWSKIEJ

Przywileje stanowe szlachty były bardzo atrakcyjne dla bojarów litewskich, którzy uzyskiwali podobne podstawy gospodarcze.

Unie polsko - litewskie i ich charakter, ewolucja i następstwa

Ścisły związek dwóch państw został jednak utrzymany, ponieważ wielki książę litewski uznawał zwierzchnią władz króla polskiego. Sądzili oni, że z chwilą opuszczenia przez nich obrad, posłowie litewscy w ślad za nimi uczynią to samo.

GRAŻYNA. Powieść litewska

Powieść litewska, powieść poetycka A.

KOTERIA PETERSBURSKA, koteria litewsko-wołyńska, pentarchia

KOTERIA PETERSBURSKA, koteria litewsko-wołyńska, pentarchia, grupa lit. (określana podanymi wyżej terminami przez przeciwników) o ambicjach polit., działająca 1841-51, do 1843 w Kijowie (właściwa koteria), nast. w Petersburgu (pentarchia). Powstała z inicjatywy H. Rzewuskiego (faktyczny przywódca) i I...

LITEWSKA SZKOŁA BAROKOWA

LITEWSKA SZKOŁA BAROKOWA, grupa dramatopisarzy jezuickich działających w prowincji litew.

LITEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

, później także Maria pisała po litewsku. JURGINIS Pierwsze przekłady książek polskich na język litewski i ich znaczenie kulturalne, w: Dawna książka i kultura (zbiór.

NOWOROCZNIK LITEWSKI na rok 1831, almanach

NOWOROCZNIK LITEWSKI na rok 1831, almanach, wyd.

POJEZIERZE, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze"

POJEZIERZE, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze", stowarzyszenie regionalne zał.

LITEWSKI

Statuty litewskie zbiory praw Wielkiego Księstwa Litewskiego: Statut I z 1529, II z 1566 i III z 1588, spisane w urzędowym w Księstwie języku staroruskim. Rapsodia litewska fantazja muz.

Konflikt polsko - litewski 1918 - 1922

1918 Niemcy wycofali się z okupowanych terenów, a parlament litewski 16 II 1918 proklamował niepodległość.

Stosunki polsko - litewskie w okresie międzywojennym

W tej atmosferze rząd litewski wyraził zgodę na polskie żądania.

Unia polsko - litewska 1569 rok

Zygmunt August najpierw przeniósł na Koronę swe prawa dziedziczne do Wielkiego Księstwa, następnie zmusił magnatów litewskich do zgody odrywając od Litwy i przyłączając do Korony województwa podlaskie, wołyńskie, bracławskie i kijowskie.

BRZEŚĆ LITEWSKI

przeszedłw posiadanie ruskich książąt wołyńskich, a 1319-1795 należałdo Litwy; 1390 otrzymał prawa miejskie od księcia Witolda,a po 1569 był stolicą województwa brzesko-litewskiego; po 1795włączony do Rosji, 1919-39 należał do Polski i był stolicą województwapoleskiego.