Pojemność

Czytaj Dalej

Pojemność rynku

Charakterystyka

Pojemność rynku to wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i dochodach może być sprzedana w określonym czasie i przestrzeni (S. Mynarski 2001, s.27). Inaczej: wielkość dóbr i usług, które mogą być wchłonięte przez rynek. Pojęciem zbliżonym do pojemności rynku jest...

pojemność pamięci

pojemność pamięci - jeden z parametrów pamięci, ze względu na które w wielomagazynowych koncepcjach pamięci dokonuje się wyodrębnienia różnych rodzajów (magazynów) pamięci. Zakłada się, iż- pamięć ultrakrótkotrwała przechowuje pełne sensoryczne odwzorowanie bodźca w formie nie przetworzonej bądź...

Pojemność płuc

Płuca nigdy nic są całkowicie pozbawione powietrza; wymianie powietrza przy wdechu i wydechu podlega bowiem tylko część powietrza zawartego w płucach, wielkość której zależna jest od głębokości oddechu. Odróżniamy: 1. Powietrze zalegające — ilość powietrza, która pozostaje w płucach jeszcze nawet...

Wzrost pojemności płyty DVD

Wzrost pojemności płyty DVD w porównaniu z CD ma dwie przyczyny. Pierwsza to zmniejsze­nie rozmiaru pojedynczego wgłębienia na po­wierzchni dysku o więcej niż połowę - do zaled­wie 0,4 mikrometra (czterech dziesięciotysięcznych części milimetra). Umożliwia to zmieszczenie na dysku 4700 Mb...

Pojemność całkowita płuc

pojemność całkowita płuc; TLC; całkowita objętość powietrza w płu­cach po wykonaniu maksymalnego wdechu.

Pojemność życiowa płuc

pojemność życiowa płuc; VC; naj­większa objętość powietrza jaka może być wydalana z płuc po wykonaniu maksymalnego wdechu. Składają się na nią: objętość oddechowa (TV), objętość spokojnego wdechu lub wy­dechu, objętość zapasowa wdechowa (IRV), objętość od szczytu spokoj­nego wdechu do...

Teorie związane z pojemnością zadłużeniową firm

Uwzględniające koszty bankructwa (koszty bankructwa powodują wzrost średnioważonego kosztu kapitału i zmniejszenie rynkowej wartości firmy, ważne jest poznanie wysokości tych kosztów, zarówno bezpośrednich: prawnych i administracyjnych oraz pośrednich - koszty specyficzne umów wynikające ze zmienności...

Pojemność zwałowiska (zwału)

Objętość figuryzwałowiskakoniecznadoumieszczenia na nim planowanych do zwałowania mas ziemnych i skalnych (nadkładu, skał płonnych, przerostów i zanieczyszczeń, odrzutów z przeróbki lub obróbki kopaliny).

Pojemność wodna gleby

Zdolność do zatrzymywaniaprzez glebę pewnej ilości wody,w ściśle określonych warunkach. P.w. różnychgleb zależy od ich uziarnienia, zawartościsubst. org., ilości koloidów, struktury gleby izróżnicowania efektywnej porowatości. Wyróżniasię następujące podstawowe rodzaje p.w.:

1) maksymalną...