Pojęcie

Czytaj Dalej

Scharakteryzuj pogląd probabilistyczny na strukturę pojęć

*Nie dla wszystkich pojęć można podać zbiór cech, których koniunkcja byłaby zarazem wystarczająca i konieczna do zaliczenia danego obiektu w zakres pojęcia

*Granice nie są ostre, wokół nich rozciąga się szara strefa, w której obiekty z większym bądź mniejszym prawdopodobieństwem są lub nie są...

POJĘCIE

 

POJĘCIE gr. ennoia, idea, logos; łc. notio; nłc. conceptio, conceptus, ratio, idea; ang. concept, conception, notion, idea; fr. concept, notion, idee; run. Begrijf, Idee

1. psych., t. pozn. W tradycji filozofii kla­sycznej: czysto myślowe —> przedstawie­nie (1) sobie czegoś wraz z jego immanantną -^...

Nauczanie pojęć

Nauczanie pojęć Uczenie się pojęć to coś więcej niż po prostu klasyfikowanie obiektów i formowanie kategorii. To także coś więcej od uczenia się nowych nazw lub słów pasujących do danych klas przedmiotów i idei. Uczenie się pojęć jest procesem tworzenia się wiedzy i organizowania wiadomości w struktury poznawcze. Na co dzień posługujemy się terminem ?pojęcie? na rozmaite sposoby: np. gdy nie potrafimy czegoś zrobić, mówimy wówczas: ?nie mam pojęcia, jak to ...

Reprezentacje poznawcze - wyobrażenia, pojęcia

 

POJĘCIA : najsilniej interpretacyjną pracę mózgu widać na poziomie pojęć - pojęcia to efekt czystej interpretacyjnej pracy mózgu , pojęcia są abstrakcyjne , ludzie myślą abstrakcyjnie dla wygody.

Pojęcie zawiera wszystkie cechy istotne , nie zawiera tego , co nieistotne . Pojęcia mogą być:

1. o...

Psychologiczne mechanizmy tworzenia się pojęć

 

Kategorie, które tworzymy, stanowiące umysłowe reprezentacje powiązanych ze sobą zjawisk pogrupowanych w pewien sposób, nazywamy POJĘCIAMI.

Pojęcia są „cegiełkami” myślenia. Pozwalają nam organizować wiedzę w sposób systematyczny. Pojęcia mogą reprezentować przedmioty, czynności lub organizmy...

Analiza pojęć : kierowanie , zarządzanie , kierownik , przywódca.

 

Na funkcjonowanie każdej firmy , instytucji , organizacji czy państwa składają się niezmiennie dwa procesy : kierowania i zarządzania . Przeplatają się ze sobą , uzupełniają , a czasami wydają się pozostawać w sprzeczności .

Istnieje wiele poglądów i szkół , które proponują swój punkt widzenia...

Co to jest operacjonalizacja pojęć teoretycznych

Po określeniu problemu badawczego badacz wybiera pojęcia, za pomocą których zamierza opisać rzeczywistość, formułuje ich definicje, a w przypadku tzw. pojęć teoretycznych dokonuje operacjonalizacji pojęć, czyli nadaje im sens podlegający empirycznej kontroli.

Pojęcie jest to kategoria poznawcza, za...

Zadania przedlekcyjne (planujące) w modelu nauczania pojęć i ich wpływ na dalszy przebieg lekcji

PLANOWANIE

Nauczyciel planuje których pojęć ma nauczyć i w jaki sposób tych pojęć nauczyć

ZADANIA PRZEDLEKCYJNE

podanie celów objaśnienie uczniom jak lekcja będzie przebiegała

wywołanie nastawienia , gotowości do nauki

umotywowanie

krótka przemowa...

Podstawowe pojęcia organizacji i zarządzania (Ewolucja teorii organizacji i zarządzania)

PODSTAWOWE POJĘCIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA (EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA) I. ISTOTA KIEROWANIA, ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI Gdziekolwiek ludzie podejmują zespołową i zorganizowaną pracę, aby osiągnąć wspólny cel, tam kluczową rolę odgrywa zarządzanie. Skuteczne zarządzanie stanowi już dzisiaj odrębną dziedzinę wiedzy, która ewoluowała przez ostatnie sto lat i ukształtowała się w zbiór przyjętych zasad, praktyk i terminologii. Stwierdzenie to ...

Scharakteryzuj pogląd klasyczny na strukturę pojęć

*Pojęcie jest taką reprezentacją klasy obiektów, która obejmuje wszystkie właściwości tego zbioru

*Kryterium istotności cech jest powtarzalność. Te cechy są zarazem warunkiem koniecznym i wystarczającym do uznania obiektu za egzemplarz danego pojęcia.

*Granice pojęć są ostre, pojęcia są stabilne...

pojęcie

pojęcie - podstawowa struktura poznawcza, reprezentująca uogólnioną klasę obiektów (przedmiotów, zdarzeń, czynności, cech, relacji) podobnych do siebie pod pewnym względem ( reprezentacja poznawcza); zbliżonym terminem jest  kategoria, z tym źe p. jest elementem reprezentacji poznawczej, a kategoria jest...

Różne interpretacje pojęcia polityka

Potocznie pod pojęciem polityka rozumie się sprawowanie władzy przez państwo w różnych dziedzinach życia społecznego (polityka zagraniczna, polityka wewnętrzna, polityka finansowa, polityka mieszkaniowa, polityka oświatowa). Polityka dotyczy postawy, działań człowieka względem celu, odnosi się do tej części stosunków międzyludzkich, które związane są z panowaniem, rządzeniem i władzą. Pojęcie to można interpretować na wiele sposobów Ścisłe ujęcie treści ...

Pojęcie kontroli społecznej, jej sens empiryczny i doniosłość nomologiczna

Zjawiska, o których się zwykle mówi przy okazji omawiania kontroli społecznej to procesy trzech typów, a więc: przekazywanie wzorców, np. w postaci ogłoszonych przepisów prawa stanowionego; porównywanie wzorców z wykonaniem, a więc np. ściganie sprawców przestępstw; podejmowanie działań korekcyjnych wtedy...

Pedagogika specjalna - Podstawowe pojęcia

Pedagogika specjalna jest nauką szczegółową pedagogiki, a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na ro­dzaj, stopień i złożoność objawów oraz przyczyn i skutków za­istniałych...

Pojęcie działalności gospodarczej

Z dniem 1 stycznia 2001 roku weszły w życie ustawy mające fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorczości i obrotu gospodarczego w Polsce. Konstrukcja art. 2 Prawa działalności gospodarczej nawiązuje do konstrukcji art. 2 ustawy o działalności gospodarczej. W obu przypadkach przyjęto zasadę rozdzielania zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy. Niestety, ustawodawca nie podjął próby systemowego ujęcia problematyki działalności gospodarczej, w której ...

Adminisracja publiczna - podstawowe pojęcia - opracowanie

jakie źródła prawa wydaje wojewoda i na jakiej podstawie? Rozporządzenia wykonawcze; rozporządzenia porządkowe – na podstawie ustawy organizacji rządowej administracji ogólnej; uchwały i zarządzenia oraz akty wewnętrznego urzędowania - na podstawie ustawy kompetencyjnej; statut Urzędu Wojewódzkiego. pojęcie organu jednoosobowego 1 os. podejm, decyzje - zapadają szybko, łatwo wskazać osobę odpowiedzialną, mogą być niewłaściwe definicja statutu zbiór ...

Pojęcie sportu

"Pojęcie sportu" stanowi rozdział pracy magisterskiej, której tematem jest "Ryzyko sportowe". Traktuje ona o karnoprawnym charakterze reguł sprtowych i odpowiedzialności karnej uczestników dysyplin za wypadki mające miejsce w trakcie ich uprawiania. Definicje, klasyfikacje oraz zarys historyczny istnienia reguł sportowych znajdziecie państwo w tej pracy. POJĘCIE SPORTU 1. Rys historyczny. Historia wielu dziedzin sportu nawiązuje do utylitarnych czynności człowieka w ...

Psychologia społeczna - ważne pojęcia

 

Psychologia społeczna to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy, stając w obliczu sprzecznych...

FORMOWANIE POJĘCIA „BYTU"

Zarówno doświadczenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne informują nas o tym,  Ŝe to, co istnieje, jest zróŜnicowane i zmienne i  ze zachodzi jakaś - wyraźna, niejako namacalna, chociaŜ jeszcze intelektualnie nie wyeksplikowana - różnica np. między tym, co napotykam w moim otoczeniu czy nawet we mnie (jako...

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Pojęcie przemocy, konsekwencje, mechanizmy i rodzaje

Wielu autorów nie odróżnia przemocy od agresji. Niektórzy używają konsekwentnie tylko pojęcia agresji inni zaś tylko przemocy. Różnie są też ujmowane zakresy znaczeniowe tych dwóch, zachodzących na siebie pojęć. Agresję uznaje się czasem za pojęcie szersze, jako każdy akt niszczenia otoczenia i...