Pogląd

Czytaj Dalej

Poglądy etyczne wybranych nurtów i postaci.

Spis zagadnień: • Wstęp • Poglądy etyczne Arystotelesa. • Filozofia grecka a chrześcijańska w ujęciu etycznym. • Cesarstwo rzymskie a chrześcijaństwo. • Boecjusz • Poglądy etyczne Tomasza z Akwinu. • Holbach • Diderot • Etyczne poglądy sentymentalistów brytyjskich. • Faust Socyn • August Comte • Artur Schopenhauer • B. Trentowski • Światopogląd etyczny Bergsona • Jung • Karl Jaspers • DeChardin Według Wolnej Encyklopedii ...

Demokracja ateńska a poglądy myślicieli renesansowych na ustrój Państw

Demokracja- władza ludu, ustrój, w którym wpływ na rządy i dostęp do urzędów maja wszyscy pełnoprawni obywatele. Od tego właśnie słowa wszystko się zaczęło. Cała ludność ateńska mogła decydować o swoim losie, oraz o losie swego państwa. Demokracja w dużym stopniu wpłynęła na ówczesny świat. Dała wiele nowych możliwości jaki i nowy rodzaj rządów i głosowania. Dzięki temu, że ludność mogła sama wybierać między rzeczami cały system gospodarczy uległ ...

Poglądy dotyczące powstania życia na Ziemi

Myśl o początkach życia na Ziemi można uznać za tak starą, jak ludzkość. Najstarsze mity i wierzenia religijne rozpoczynają się od opowiadań o stworzeniu świata, życia i pierwszych ludzi. Jest rzeczą charakterystyczną, że według tych antycznych podań, człowiek i istoty żywe powstały z ciał...

Poglądy i prądy filozoficzne oraz polityczne w pierwszej połowie XIX wieku w Europie

Wydaje się, że omawiając wspólnie poglądy filozoficzne i polityczne należy rozpocząć od tych pierwszych. Co prawda polityka jest z oczywistych względów bardziej związana z rzeczywistością i wydarzeniami historycznymi danego okresu, lecz to filozofia stanowi często teoretyczny model wyznaczający ramy...

Przedstaw poglądy Dunsa Szkota ze szczególnym uwzględnieniem jego metafizyki

Jeden z poglądów Szkota dotyczył przewagi wiary nad rozumem. Duns pojęcie nauki przejął, co prawda od Arystotelesa i Tomasza, ale zastosował je skrupulatnie i otrzymał odmienne wyniki. Uważa, więc że do nauki należy wszystko, co znalezione przez rozum, jednak rozum nie wszystko może znaleźć. Zatem...

Berkeley-poglądy

George Berkeley urodził się i większą część życia spędził w Irlandii. Studia odbywał w Dublinie, w latach 1701-1707 ,i wkrótce po ich ukończeniu , w bardzo jeszcze młodym wieku, wydał swe główne dzieła filozoficzne. Jako duchowny anglikański , zajmował od 1709r. stanowiska kościelne w Dublinie i Londynie. W celach misjonarskich przebywał w Ameryce. Walczył piórem i czynem z ateizmem i liberalizmem religijnym. W 1734 r. został biskupem Cloyne w Irlandii; tam przez 18 ...

Demokryt z Abdery - opis psychologiczny, interpretacja sentencji oraz wartość jednego z poglądów

Demokryt już od młodości był człowiekiem rządnym wiedzy, pełnym zapału i chęci do nauki. Umożliwiał mu to dość duży spadek, który posiadał, i który przeznaczył na kształcące go podróże. Gdyby żył w dzisiejszych czasach, to pewnie wielu ludzi nazwałoby go „dziwakiem”, gdyż nie dbał o dobra materialne, jednak przede wszystkim o wiedzę. Wszystko czego sam się dowiedział, chciał również przekazać innym, dlatego też napisał dużo dzieł (było ich 60),

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

 

W renesansie nastąpiło odrodzenie kultury antycznej, a wraz z nią powstał nowy ideał człowieka. Przeciwnie do średniowiecza, gdzie wzorem był asceta wiecznie umartwiający się, spędzający swój czas na...

Perspektywy teorii wychowania - Otwarcie się na różne poglądy o wychowaniu

Istotnym warunkiem wyjścia teorii wychowania poza obowiązu­jący w niej — zwłaszcza przed 1989 rokiem — scjentystyczny para­dygmat jest otwarcie się przez nią na nowe i wcześniejsze, lecz wciąż aktualne poglądy o wychowaniu, a także o człowieku w ogóle. Ozna­cza to świadomą i celową ocenę zastanego...

CELOWOŚĆ, teleologia - DZIEJE POGLĄDÓW

Filozofowie staroż. wskazywalina celową budowę i działanie świata. Anaksagoras odrzuciłdziałanie przypadku, podkreślając istnienie w świecie ładui porządku. Pitagorejczycy przyjmowali celową interpretacjęstruktury świata, której podstawą była proporcja i liczba (światjest kosmosem, a nie -»...

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

W renesansie nastąpiło odrodzenie kultury antycznej, a wraz z nią powstał nowy ideał człowieka. Przeciwnie do średniowiecza, gdzie wzorem był asceta wiecznie umartwiający się, spędzający swój czas na modlitwie, ciężkiej pracy lub mężny rycerz, W średniowieczu powstał nowy człowiek, człowiek...

STAROŻYTNY POGLĄD NA ŚWIAT

Starożytność, ściślej: Grecja sama, wytworzyła olbrzymi zasób najróżnorodniejszych koncepcji filozoficznych: filozofię systematyczną i krytyczną, dogmatyczną i sceptyczną, dualistyczny i monistyczny pogląd na świat, idealizm i realizm, wariabilizm i inwariabilizm, teizm, ateizm i panteizm, logikę...

Poglądy filozofów: Sokrates,Nietzsche, Bacon, Epikur

SOKRATES 1. Jak Sokrates rozumiał pojęcie cnoty? 2. Opisz metody dyskusji rozwinięte przez Sokratesa 1. Filozofia Sokratesa opierała się głownie na poglądach etycznych. Cnotę uważał za dobro bezwzględne, i za najważniejszą wartość moralną. Według Sokratesa cnota jest wiedzą, którą człowiek może nabyć, lecz tylko od niego zależy czy to zrobi. Zło miało rodzić się z niewiedzy, czyli z niewystarczającej znajomości dobra, a poznanie prawdy prowadzić do ...

Otwarcie się na różne poglądy o wychowaniu

Otwarcie się na różne poglądy o wychowaniu Istotnym warunkiem wyjścia teorii wychowania poza obowiązujące w niej ? zwłaszcza przed 1989 rokiem ? scjentystyczny paradygmat jest otwarcie się przez nią na nowe i wcześniejsze, lecz wciąż aktualne poglądy o wychowaniu, a także o człowieku w ogóle. Oznacza to świadomą i celową ocenę zastanego dorobku teorii wychowania w świetle osiągnięć innych nauk, a w szczególności różnych teorii i trendów w niektórych ...

„OSOBOWOŚĆ GWAŁCICIELA – jakie poglądy mieliby Z. Freud (psychoanaliza) i A. Maslow (nurt humanistyczny)”?

PRACA JEST W FORMIE DIALOGU, WYOBRAŹCIE SOBIE, ŻE SPOTKALI FREUD I MASLOW.... Weremko Małgorzata „OSOBOWOŚĆ GWAŁCICIELA – jakie poglądy mieliby Z. Freud (psychoanaliza) i A. Maslow (nurt humanistyczny)”? Z. Freud: Myślę, że należałoby na początku powiedzieć o tym, skąd u mężczyzny pojawia się pragnienie gwałtu na kobiecie. Powody takiego patologicznego zachowania można zrozumieć jedynie wtedy, gdy cofniemy się do okresu dzieciństwa. Okrucieństwo,

Społeczne poglądy katolików

Katolicy na ogół zajmowali się niedolą ludzi biednych z religijnym nastawieniem na dobroczynność, anie na rozwiązywanie kwestii społecznych, podobnie jak z historycznym nastawieniem na powrót dopatriarchalnej i korporatywnej przeszłości, a nie na dostosowanie się do nowej rzeczywistości...

Cechy i poglądy osób badających

Często spotykanym źródłem powstawania błędów w badaniach sondażowych są niektóre cechy osób je przeprowadzających i ich poglądy, a także poniekąd oczekiwania z nimi związane. Tak na przykład „sympatycznie i skromnie wyglądający oraz naturalnie i grzecznie zachowujący się ankieter może otrzymać...

Tradycyjne i współczesne poglądy na temat konfliktu oraz przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów między linią i sztabem oraz kierowaniem a robotnikiem.

 

W ciągu ostatnich trzydziestu lat poglądy na konflikty w organizacjach istotnie się zmieniły. Stephen P. Robbins prześledził tę ewolucję, podkreślając różnicę między tradycyjnym spojrzeniem na konflikt a obecnym, który nazywa interakcyjnym. Tradycyjny pogląd na konflikt: konfliktu można uniknąć;...

Poglądy ludzi o Wszechświecie na przestrzeni wieków - Grecy

Grecy stworzyli jedną z najwspanialszych cywilizacji starożytności; mieli zupełnie nowe poglądy na świat. Pierwszym prawdziwym astronomem był najprawdopodobniej Tales z Miletu (625-547 p.n.e.). Uważał on, że Ziemia jest płaskim, okrągłym dyskiem, pływającym po wielkim morzu. Miał jednak “świeży”...

Arystoteles i jego poglądy

Urodził się w 384r. w Stagirze na Półwyspie Trackim. Jego ojciec był lekarzem nadwornym macedońskiego króla. W 367r. przybył do Aten i wstąpił do Platońskiej Akademii. Spędził w niej 20 lat, będąc najpierw uczniem, a potem nauczycielem i badaczem. W pewnym momencie wystąpił przeciw doktrynie Platona...