Poezja śpiewana

Czytaj Dalej

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach

Mickiewicz - “Konrad Wallenrod” - Pieśń Halbana, Konrad samotny, którego nikt nie rozumie, występuje przeciwko Bogu (typowy mit poety romantycznego): - poezja jest skarbcem pamiątek narodowych, - poezja ma siłę zagrzewania do walki - poezja tyrtejska: poezja narodowa spełnia rolę mistrza, który uczy miłości ojczyzny, budzi i utrwala w ludziach uczucie patriotyzmu na wzór poezji tyrtejskiej rozpala w narodzie ...

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi   Poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi ponieważ opisuje sprawy dotyczące również teraźniejszości.

POEZJA KOŚCIELNA - RODOWÓD I RODZAJE

Polska średniowieczna literatura religijna jest ilościowo dość obszerna, choć do naszych czasów zachowała się tylko jej niewielka część. W swoich utworach anonimowi najczęściej autorzy oddają uczucia związane z przeżywaniem wiary, często szukając w wydarzeniach biblijnych pretekstu do wypowiedzenia...

POEZJA KOŚCIELNA - „BOGURODZICA”

Jest to pieśń poświęcona Bogu. Adresat to Maryja i Jan Chrzciciel. Zbiorowy podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do Maryi a  pośrednio do Boga. Prośba dotyczy dostatniego życia na ziemi i szczęścia.

−  rymy parzyste

−  precyzja kompozycji (regularność)

−  parabolizm składniowy (podobieństwo...

POEZJA KOŚCIELNA - „ROZMYŚLANIA PRZEMYSKIE”

Treścią tego zabytku jest opowiadanie o życiu Marii i Chrystusa, oparte na tekstach Ewangelii., napisane żywo i barwnie, pełne refleksji i realiów obyczajowych. Jako gatunek literacki "Rozmyślania przemyskie" są typowym dla średniowiecza apokrytem, czyli opowieścią opartą na tekście Biblii, ale...

POEZJA KOŚCIELNA - „LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI” („ŻALE MATKI BOSKIEJ POD KRZYŻEM”)

Utwór składa się z 20 zwrotek. Reprezentuje gatunek tzw. skargi, żalu Matki Boskiej płaczącej pod krzyżem Chrystusa. Ukazuje losy swego Syna od momentu biczowania aż po przybicie go do krzyża. Cały czas współcierpi z nim. Prosi ludzi o użalenie się nad nią. Autor widział w niej przede wszystkim cechy...

POLSKA POEZJA ŚWIECKA

−  pojawia się szereg utworów nie mających charakteru religijnego, utwory te spełniały funkcję dydaktyczną i pouczającą

TYPOWE CECHY EPOKI (NP.: VANITAS) W POEZJI D. NABOROWSKIEGO

Naborowski wprowadza w krąg barokowej literatury zainteresowanie przemijaniem.

Wiersze pod tytułami:

„Marność” i „Krótkość żywota” prezentują postawę człowieka wobec życia i śmierci. Człowiek powinien się cieszyć i bawić ale pobożnie i uczciwie. Trzeba się bać Boga. Całe życie człowieka...

POEZJA JAKUBA JASIŃSKIEGO

Był on czołowym przedstawicielem nurtu Jakobińskiego w polskim oświeceniu. Jakobinizm skupiał radykalnych zwolenników przemian społecznych i ustrojowych. W większości byli to działacze: Kuźnicy Kołłątajowskiej, postępowi publicyści i pisarze. Domagali się oni przemian społecznych i ustrojowych, jak...

II TOM „POEZJI”

Ukazał się w 1823 roku. Wywołał on wiele sporów. Zawiera między innymi następujące utwory: „Grażyna”, „Dziady” cz. 2 i 4.

FUNKCJA POEZJI I POETY W ŻYCIU NARODU POZBAWIONEGO WOLNOŚCI

„Pieśń Wajdeloty” Poezja ma: −  być pomostem łączącym literaturę klasycystyczną i romantyczną −  powinna ocalić od zapomnienia historii −  zagrzewać do czynu −  przechowywać najcenniejsze skarby narodowe −  być świadectwem tożsamości narodowej, jest gwarancją jej zachowania −  nie ma siły, która by zabiła literaturę −  ma być zdolna do sterowania zbiorową ...

ARCYDZIEŁA POEZJI LIRYCZNEJ - „LIRYKI LOZAŃSKIE”

Od 1839r. Mickiewicz przebywał w Lozannie. Powstał wówczas szereg drobnych wierszy, odzwierciedlających uczucia i emocje poety. Na smutek, nostalgię, przygnębienie wpływają:

−  sytuacja polityczna we współczesnej Europie

−  brak jednomyślności emigracji

−  ciągła tęsknota za utraconym krajem

− ...

ARCYDZIEŁA POEZJI LIRYCZNEJ - „DO MATKI POLKI”

Tematyka patriotyczna, utwór jeden z najbardziej charakterystycznych o tej tematyce. Zaczyna się apostrofą do Matki Polki. Podmiot liryczny zwraca się do matek z goryczą, cierpieniem, mówi jak wychować Polaka.

Ostrzega, e geniusz dziecka, duma, wynikające z historii, przeszłości narodu powodują u niego...

POEZJA NIE TYLKO ROMANTYCZNA

Norwid w swojej twórczości odbiegał od konwencji swej epoki, ale i też wiele go z nią łączy:

1. Elementy tematyczne - poparcie przejawów walki o niepodległość, umiłowanie swobody, wolności i narodowej („Bema pamięci...”) i społecznej („Do obywatela...”).

2. Bezkompromisowość w dążeniu do celu...

POEZJA CZASÓW NIEPOETYKICH

W pozytywizmie poezja stała się mniej popularna.

POEZJA ADAMA ASNYKA - TWÓRCY Z POGRANICZA ROMANTYZMU I POZYTYWIZMU

Adam Asnyk uważany jest za jednego z pierwszych twórców polskich erotyków i liryki miłosnej. Nawiązywał on do Petrarki i jego sonetów.

 „Do młodych”

Pierwsze wersy i nie tylko są związane z scjentyzmem. Nie wolno jednak zapominać o przeszłości. Przyszłość ma być doskonalsza. Przeszłość jest...

POEZJA MARII KONOPNICKIEJ

„Rota”

Podmiot liryczny, czyli Maria Konopnicka składa przysięgę na wierność swojej ojczyźnie. Nawołuje naród do walki o niepodległość i o wiarę. Wiersz ma wymowę patriotyczną ale i kulturową. Według poetki istnieje bowiem więź między tradycją niepodległościową i wiarą chrześcijańską...

Bóg i człowiek w poezji baroku na podstawie poezji M. Sępa Szarzyńskiego

Metafizyczna poezja Sępa, w której odnaleźć można wpływy hiszpańskich mistyków, zawiera wizerunek wewnętrznie skłóconej jednostki, dla której wolność jest ciężarem.

Poezja D. Naborowskiego i J. A. Morsztyna jako realizacja barokowej konwencji literackiej

Miłosna tematyka dworskiej poezji barokowej ubrana była zazwyczaj w kunsztowną formę.

Kunsztowność dworskiej poezji barokowej na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna

Jest poezja metafizyczna, poezja dworska i poezja sarmacka. Jednak z drugiej strony jest w tej poezji niepokój epoki, rozdwojenie człowieka, nawet miłości nie można być pewnym, choć z rzeczy ziemskich ona najbardziej zbliża się do sfery duchowej.