Poetyka normatywna

Czytaj Dalej

ZALECENIA POETYKI KLASYCYSTYCZNEJ (M. BOILEAU)

1.  piękne to co rozumne, rozsądne i harmonijne

2.  doskonałość wykonania

3.  zasada prawdopodobieństwa

4.  kryterium doboru - rozum

5.  język wykwintny, ale i pełen prostoty

6.  poszanowanie języka ojczystego

7.  ścisłe przestrzeganie zasad gatunków literackich

8.  typowość (bohaterowie typowi...

Charakterystyczne cechy poetyki baroku (Naborowski, Morsztyn)

BAROK

Epoka będąca przejawem kryzysu ideałów humanistycznych (filozofii, harmonii, ładu - Sęp Szarzyński, Treny Kochanowskiego).

Świadomość egzystencji w nietrwałym świecie, a zarazem jego nieskończoność.

Wewnętrzne rozdarcie jednostki.

Nietrwałość wartości religijnych -...

Poetyka lingwistów - różnica Białoszewski i nowa fala

Nowe debiuty po wydarzeniach październikowych w 1956r, po odwilży, socrealiźmie - pojawia się m. in. fala nowej poezji:

poezji lingwistycznej: Miron Białoszewski, Tadeusz Karpowicz, Edward Balcerzan, Zbigniew Bieńkowski

pozostali: poezja turpistyczna - Stanisław Grochowiak

poezja neoklasyczna...

Charakterystyczne cechy poetyki baroku (Naborowski, Morsztyn)

BAROK

Epoka będąca przejawem kryzysu ideałów humanistycznych (filozofii, harmonii, ładu - Sęp Szarzyński, Treny Kochanowskiego).

Świadomość egzystencji w nietrwałym świecie, a zarazem jego nieskończoność.

Wewnętrzne rozdarcie jednostki.

Nietrwałość wartości religijnych -...

Cechy poetyki romantycznej

Romantyzm wyrósł z opozycji do klasycyzmu, przeciwstawiał się poetyce klasycystycznej, która segregowała gatunki literackie.

Przemiany postaw i poetyki Jana Kasprowicza

W warstwie opisowej widac siegniecie do poetyki impresjonistycznej.

Akt normatywny

„O samorządzie terytorialnym”)   preambuła(spór co do jej normatywności)- stanowi rodzaj deklaracji prawodawcy co do motywów ustanowienia prawa; podaje w niej zamierzone cele, podstawowe wartości danego aktu, część ogólna- formułuje przepisy, w których znajdują się elementy norm wspólne dla tych postanowień, które mogą znajdować się w części szczegółowej; w tej części zamieszczane są ...

Ekonomia normatywna

  Ekonomia normatywna stawia sobie za zadanie stworzenie idealnego modelu gospodarczego i optymalnego wzorca postępowania w świecie gospodarki.

Podsystemy aksjo-normatywne i ich udział w procesie socjalizacji

Tworzą one trzy wyraźnie odrębne podsystemy w obrębie systemu aksjo-normatywnego każdego społeczeństwa.

Normatywne i opisowe aspekty analizy społeczeństwa obywatelskiego

We wszystkich wariantach znaczeniowych analizowanego terminu występują te elementy wspólne:

• podmiotowość polityczna obywateli,

• ich funkcjonowanie w ramach gospodarki rynkowej oraz

• istotna rola prawa jako czynnika określającego podmiotowość obywateli oraz regulującego, tam gdzie potrzeba, stosunki...

Ekonomia normatywna i pozytywna

Ekonomia normatywna oznacza wartościowanie zaobserwowanych zależności ekonomicznych, ich interpretację i oceny.

Typowe elementy poetyki średniowiecza (np. alegoria, kontrast, hierarchizacja) w wybranych dziełach literackich

U źródeł poetyki średniowiecznej leży teocentryczny system estetyki, głoszący prymat wartości duchowych nad dobrami materialnymi. Alegoria  Główna kategoria poetyki średniowiecznej.

EKONOMIA NORMATYWNA

  EKONOMIA NORMATYWNA zawiera natomiast sądy wartościujące. Ekonomia normatywna formułuje twierdzenia, oparte na subiektywnym systemie wartościowania.

Poezja awangardowa - Poetyka sprzeczności

Wiersze Przybosia z lat trzydziestych wyróżnia powtarzająca się sprzeczność międzydziałaniem a zaniechaniem działania między wysiłkiem a odprężeniem, ruchem a bezruchemZ reguły na początku wiersza zostaje przedstawiony ruch, wzmożona aktywność I nagle –cisza, zaskoczenie bezkresem wolności...

Poezja epigramatyczna (w pobliżu Skamandra) - Poetyka fragmentu

Poetyka fragmentu oparta jest na niedomówieniach.

Teorie władzy - Normatywna koncepcja władzy

- Podmiotowość społeczna to normatywne przyznanie danemu podmiotowi (jednostce, grupie) uprawnienie do swobodnego działania w określony sposób i w określonym zakresie, we własnym imieniu i ze skutkiem dla siebie.

Teorie podmiotowości politycznej - Podmiotowość w ujęciu normatywnym, realnym i świadomościowym

w ujęciu normatywnym: dotyczy każdego pełnoletniego człowieka – obywatela danego państwa, co jest potwierdzone czynnym i biernym prawem wyborczym w ujęciu realnym: dotyczy tych jednostek, które w sposób trwały i aktywny podejmują działalność polityczną, bez względu na miejsce zajmowane w strukturze społeczeństwa (zawodowi politycy, liderzy grup itp.

Akty normatywne samorządów terytorialnych

Akty normatywne powszechnie obowiązujące oraz akty normatywne typu wewnętrznego, określone przez ustawy samorządowe jako przepisy prawa miejscowego – kompetencje organów samorządu gminy, powiatu, województwa.

Normatywne koncepcje polityki

Polityka nie może gubić wymiaru normatywnego.

Teoria normatywna a empiryczna

Teoria normatywna- czyli teoria określająca, jakie działania należy podjąć w celu osiągnięcia określonego celu.