Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach

ANTYK

Horacy - “Exegi Monumentum” - oznacza “stawiam sobie pomnik”.

- podejmuje temat nieśmiertelności poety i poezji,

- twórczość, poezja daje poecie sławę i nieśmiertelność,

- “non omnis moriar” (nie wszystek umrę) - zostanie po mnie sława i...

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach

ANTYK

Horacy - “Exegi Monumentum” - oznacza “stawiam sobie pomnik”.

- podejmuje temat nieśmiertelności poety i poezji,

- twórczość, poezja daje poecie sławę i nieśmiertelność,

- “non omnis moriar” (nie wszystek umrę) - zostanie po mnie sława i poezja. Według Horacego poeta ma dwoistą naturę...

Romantyczne rozumienie roli poezji i poety

Romantycy poezję określali jako "tajemniczy głos wnętrza", "nieskończoną siłę". Podnieśli ją niemal do absolutu. Zacierali oni granicę między poezją a naturą, literaturą a życiem. Akt tworzenia był wielkim darem natury. Jak pisał Krasiński: "Bóg zsyła poecie chwilę natchnień". Porównuje on...

"Kordian" - wypowiedź poety o powstaniu listopadowym"Kordian" - wypowiedź poety o powstaniu listopadowym

Dramat "Kordian" został napisany w Szwajcarii w 1833 roku, a ukazał się w Paryżu w 1834 roku anonimowo. Utwór nawiązuje do powstania listopadowego, chociaż czas akcji umieszcza autor wcześniej, o czym mówi w przygotowaniu, w noc sylwestrową 1799-1800. Przedstawia sąd na przywódcami wydarzeń nawiązuje...

POETA

Drażliwy ród wieszczów (poetów), łac. genus irritabile vątum,z Listów, 2,2, 102, Horacego.

Kto chce poete zrozumieć, musi udać się do jego kraju, nm. Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Landegehen, motto do Dywanu Zachodu i Wschodu (Westóstlicher Divan, 1819) Goethego. Licencja poetycka, łac...

Poeta i poezja w utworach romantycznych

W okresie, gdy tworzyl Walter Scott, Byron, Sheeley, Mickiewicz, Slowacki najpelniejszym wyrazem osobowosci staje sie artysta. W romantyzmie jest poeta nie tylko nauczycielem i wychowawca (jak to mialo miejsce w oswieceniu), ale jest "wzorem i szczytem", czlowiekiem doskonalym. A dzieje sie tak, gdyz poeta jako...

Refleksje o własnej twórczości i zadaniach poety wobec narodu w utworach Juliusza Słowackiego: "Grób Agamemnona" i "Testament mój"

Juliusz Słowacki był, młodszym o 11 lat od Mickiewicza, poetą romantycznym. Także mieszkaniec Litwy, dzieciństwo spędził w Krzemieńcu. W wieku zaledwie 5 lat został osierocony przez ojca - profesora słynnego Liceum Krzemienieckiego. Silny związek uczuciowy łączył poetę z matką, która niezwykle...

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Odbiorcami poezji bywają ludzie w różnym wieku , i młodzi , i starsi , którzy szukają w niej wyrazu własnych uczuć i doświadczeń. Wszystkich łączą pytania o własną tożsamość: o to kim jestem , dokąd zmierzam i dokąd chciałbym dojść, by siebie by siebie określić...

Koncepcje poety i poezji w twórczości romantyków (Konrad Wallenrod, Beniowski, Nie – Boska Komedia)

Nie można zaprzeczyć, że poezja stanowi najdelikatniejszy, najbardziej intymny i subtelny odłam literatury, jest jakby cząstką samego twórcy, gdyż w niej wyraża myśli, uczucia, postawę wobec świata i ludzi. Poezja ma to do siebie, że – jako wytwór wyobraźni lub koncentracja poglądów poety – przyjmuje...

Scharakteryzuj poglądy romantyków na rolę poezji i poety w życiu jednostki i narodu

Romantycy uważali poezję za nieskończoną siłę twórczą, tajemniczy głos "wnętrza" poety. Wobec tego romantyczny poeta uważany był za jednostkę genialną, wybraną, wieszcza narodu. Liryka stała się rodzajem szczególnie uprzywilejowanym, bo przez nią przemawiała do człowieka natura i historia...

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - ROMANTYZM

- Poeta wyniesiony ponad tłumy zwykłych ludzi na szczytach gór w pojedynku z Bogiem, mający misję do spełnienia

A. Mickiewicz

Konrad Wallenrod - Pieśń Halbana, Konrad samotny, którego nikt nie rozumie, występuje przeciwko Bogu (typowy mit poety romantycznego):

- poezja jest skarbcem pamiątek...

Myśl o poezji i poecie w twórczości Jana Kochanowskiego

W przedmowie do psałterza pisze: "Tym żeś mi serca dodał żem się rymy swymi, ważył zetrzeć z poety co znakomitszemi / I wdarłem się na skałę pięknej Kaliopy / Gdzie dotychczas nie było śladu polskiej stopy". Ślad odciśnięty na skale Kaliopy to ślad Jana Kochanowskiego, to ślad jego twórczych...

Asnyk i Konopnicka - poeci czasów niepoetyckich

W swojej twórczości poetyckiej poruszała następujące tematy: niedola wsi i polskiego chłopa "Wolny najmita" - poetka pokazuje skutki uwłaszczenia chłopów, które nie poprawiło doli wieśniaków, bowiem dało im wolność, ale pozbawiło opieki pana: "Chce - niechaj żyje, a chce - niech umiera, czy się powiesi, czy chwyci się pracy, nikt się nie spiera.

Broniewski - poeta buntu i przeżyć osobistych

Władysław Broniewski - ten poeta-żołnierz, legionista Piłsudskiego, przeszedł po I wojnie światowej tę samą mniej więcej drogę co bohater "Przedwiośnia" Żeromskiego - Cezary Baryka. Stał się płomiennym bardem rewolucji, a w poczuciu solidarności z pokrzywdzonymi, rozczarowania Polską...

Koncepja poety i poezji doby romantyzmu na podstawie utworów tej epoki

Poeta wyniesiony ponad tłumy zwykłych ludzi na szczytach gór w pojedynku z Bogiem, mający misję do spełnienia

a) A. Mickiewicz - "Konrad Wallenrod" - Pieśń Halbana, Konrad samotny, którego nikt nie rozumie, występuje przeciwko Bogu (typowy mit poety romantycznego):

- poezja jest skarbcem pamiątek...

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Nowa epoka - nowe spojrzenie na poezję i rolę poety.

Zrzucam z ramion płaszcz Konrada - A. Słonimski. Ponieważ starsze pokolenie wybudowało piedestały, to młode będzie bawić się w zwalanie sztuki z piedestału.

Do krytyków, Prośba o piosenkę, Poezje - Tuwim - Poeta ma wcisnąć się w tłum i z...

„Byli szczęśliwsi dawniejsi poeci...”

„Pamiętam że dawniej poeci pisali »poezje«” — mówi Różewicz w zbiorze wierszy z 1960 roku. Oznajmia to tak, jak gdyby chodziło o jakiś dziwny, prawie już zapomniany obyczaj, jak gdyby odgrzebał w pamięci coś, o czym już mało kto wie i w co trudno uwierzyć. Ta „poezja” wzięta w cudzysłów została...

Zasadnicze kierunki współczesnej poezji. Ulubiony poeta.

Dwa zasadnicze kierunki współczesnej poezji:

poezja awangardowa,

poezja klasycyzująca - Czesław Miłosz, Wisława Szymborska.

Początki poezji awangardy:

futuryzm jako pierwszy przejaw poezji awangardowej - zam. w futuryźmie rosyjskim,

kubizm poetycki - francuski...

Polemika z mickiewiczowską koncepcją poety i poezji w „Nieboskiej komedii”

Wymowa wstepu do pierwszej części utworu.

W polskiej literaturze tego okresu wielu poetów wobec koncepcji poety i poezji zajęło indywidualne stanowisko. Mickiewicz uczynił z poezji narzędzie kształtowania naodowej świadomaści , poecie przypisał rolę wieszcza, duchowego ojca narodu. Temu poglądowi...

W jakim stopniu słowa Mickiewicza "szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" odnieść można do życia samego poety?

Adam Mickiewicz żył i tworzył w okresie romantyzmu. Był to okres, w którym Polska - wymazana z mapy Europy - została podzielona między trzy państwa zaborcze: Rosję, Austrię i Prusy. Młody poeta polski musiał podporządkować się władzy zaborczej Rosji. Tęsknota do swobody myśli, przekonań, swobody...