Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach

Według Horacego poeta ma dwoistą naturę poety: śmiertelną i nieśmiertelną np: “w odzie”, “Niezwykłe i potężne uniosą nas Skrzydła”, - mówi “poeta ze dwojej złożony natury” - słowa te wykorzystuje wielokrotnie J.

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach

- podejmuje temat nieśmiertelności poety i poezji, - twórczość, poezja daje poecie sławę i nieśmiertelność, - “non omnis moriar” (nie wszystek umrę) - zostanie po mnie sława i poezja.

Romantyczne rozumienie roli poezji i poety

Jednak po raz pierwszy na temat poety i poezji wypowiedział się Mickiewicz w poetyckiej powieści "Konrad Wallenrod". Swój poetycki program przedstawił poeta w "Beniowskim".

"Kordian" - wypowiedź poety o powstaniu listopadowym"Kordian" - wypowiedź poety o powstaniu listopadowym

Jednak po raz pierwszy na temat poety i poezji wypowiedział się Mickiewicz w poetyckiej powieści "Konrad Wallenrod". Swój poetycki program przedstawił poeta w "Beniowskim".

POETA

Wg Mahometa działają oni z inspiracji szatana, który przekazuje im urywki podsłuchanych rozmów między aniołami Żebrak zazdrości żebrakowi, a poeta poecie z Pracy i dni, 26, Hezjoda; autor używa określenia aojda; zob.

Poeta i poezja w utworach romantycznych

"Nie-Boska komedie" mozna smialo uznac za ogromna polemike z taka wizja poety, za glos sprzeciwu w przypisywaniu poecie atrybutów niemalze boskich.

Refleksje o własnej twórczości i zadaniach poety wobec narodu w utworach Juliusza Słowackiego: "Grób Agamemnona" i "Testament mój"

Utwór ma formę poetyckiego testamentu, bo poeta przeczuwał zbliżającą się śmierć i chciał pożegnać bliskich oraz wyrazić swą wolę przedśmiertną. Był więc poeta dla narodu kimś, kto wskazywał kierunek przyszłości, był przywódcą narodu - oczywiście w sensie duchowym.

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Wzorem poety romantycznego stał się wódz i poeta spartański - Tynteusz. Inny pogląd na rolę poezji i poety ma Władysław Broniewski, wyrażający swe sądy w wierszu „Poezja”.

Koncepcje poety i poezji w twórczości romantyków (Konrad Wallenrod, Beniowski, Nie – Boska Komedia)

Tak było w przypadku wieszczów romantycznych, którzy jako jednostki genialne, mieli pełne prawo do sformułowania własnych programów poetyckich, jak też do wyrażania opinii na temat poezji i poety.

Scharakteryzuj poglądy romantyków na rolę poezji i poety w życiu jednostki i narodu

Motyw poezji i poety pojawia się także w poezji Cypriana Norwida, który uważa się on za "rzemieślnika słowa", co jest sprzeczne z romantycznym wizerunkiem natchnionego poety.

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - ROMANTYZM

Romantyczne ujęcie poezji wszechwładnej, siły nadprzyrodzonej stwarzającej lub niszczącej (Henryk - poeta fałszywy, Maria i Orcio - poeci prawdziwi, błogosławieni).

Myśl o poezji i poecie w twórczości Jana Kochanowskiego

Kochanowskiemu nie obcy jest renesansowy pogląd o boskości poety, który przez swoją siłę poetycką osiąga nieśmiertelność. " występuje poeta złożony z dwóch członów: z natury ludzkiej i poetyckiej; pospolitej i niezwykłej.

Asnyk i Konopnicka - poeci czasów niepoetyckich

Pointa zamieszczona jest w słowach; "Tacy poeci, jaka publiczność". Poeta zawarł w nich własną koncepcję ewolucji dziejów, która dokonuje się nie według planu bożego, lecz według koniecznych zasad postępu i moralnego doskonalenia się ludzkości.

Broniewski - poeta buntu i przeżyć osobistych

Wychowany na patriotycznej poezji epoki romantyzmu, był też typowym romantykiem z ducha: ulubiona jego figura poetycka to - jak u Żeromskiego - bohater walczący samotnie z otaczającym światem: Waryński, anarchista Bakunin czy tragiczny poeta francuski Artur Rimbaud.

Koncepja poety i poezji doby romantyzmu na podstawie utworów tej epoki

Romantyczne ujęcie poezji wszechwładnej, siły nadprzyrodzonej stwarzającej lub niszczącej (Henryk - poeta fałszywy, Maria i Orcio- poeci prawdziwi, błogosławieni).

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Julian Przyboś - ten poeta był zdania, że poezja jest rzemiosłem, a poeta pracownikiem w materiale słowa, rzemieślnikiem, który musi pracować nad dążeniem do maksymalnej skrótowości intelektualizmu. Poeta rozważa problem roli poety we współczesnym świecie.

„Byli szczęśliwsi dawniejsi poeci...”

człowiek zgasł księżyc świeci księżyc świeci pusta ulica twarz umarłego kałuża wody (Księżyc świeci ze zbioru Czerwona rękawiczka) Prozatorską surowość i „antypoetyckość” poezji Różewicza wypływają nie z braku wrażliwości poety na piękno, lecz z przeświadczenia, iż owo piękno nie stanowi już jego własności.

Zasadnicze kierunki współczesnej poezji. Ulubiony poeta.

Nazwa "kubizm poetycki" jest o tyle uzasadniona, że poeci kubistyczni najczęściej wywodzili się właśnie ze środowiska malarzy.

Polemika z mickiewiczowską koncepcją poety i poezji w „Nieboskiej komedii”

Poezję uprawiają jednak ludzie, a są wśród nich „poeci błogosławieni” i „poeci nieszczęśliwi. Rozmyślania na temat poety i poezji kontynuje Krasiński w I i II części dramatu.

W jakim stopniu słowa Mickiewicza "szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" odnieść można do życia samego poety?

Stęskniony za ojczyzną poeta, wieczny tułacz, człowiek borykający się z ciągłymi kłopotami materialnymi, dokonał bolesnego obrachunku z całym dotychczasowym życiem w króciutkim, ale jakże wymownym wierszu: "Polały się łzy me czyste, rzęsiste, Na me dzieciństwo sielskie, anielskie, Na moją młodość górną i durną*, Na mój wiek męski, wiek klęski; Polały się łzy me czyste, rzęsiste.