Podziemia

Czytaj Dalej

Podziemie komunistyczne

Powstanie PPR i GL spowodowały aktywizację polskiego podziemia niepodle-głościowego. W odpowiedzi na działania podziemia komunistycznego politycy związani z podziemiem niepodległościowym 9 stycznia 1944 r.

Podziemie polskie - Informacje Ogólne

, na mocy decyzji Delega-ta Rządu i Komendanta Głównego AK, doszło do połączenia Kierownictwa Walki Cywilnej z Kierownictwem Walki Konspiracyjnej - powstało Kierownictwo Wal ki Podziemnej koordynujące działania polskiego podziemia niepodległościo-wego wobec okupanta niemieckiego i coraz bardziej agresywnych działań par-tyzantki radzieckiej i Polakow podziemia lewicowego działąjącego z inspiracji ZSRR.