Podróż

Podróż

Czytaj Dalej

PODRÓŻ

Którzy pływąją po morzach, odmieniają klimaty, ale nie myśli, łac. coelum, non animum mutant, qui trans mare currunt, z Listów, 1,11,27, Horacego. Męża głoś, Muzo, wielce obrotnego, który zburzył święty gród Troi, a potem wiele wędrował, widział miasta ludzi tak wielu i ducha ich poznał pierwsze...

Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury polskiej i powszechnej.

W literaturze różnych epok często występuje motyw wędrówki. Podróż w życiu człowieka może mieć bardzo wiele znaczeń: może przynosić nowe doświadczenia, oznaczać chęć poznania, ucieczkę, tułaczkę, poszukiwanie szczęścia czy lepszych warunków życia, wreszcie może wiązać się z misją...

Biuro podróży - ściąga

Ust. z dn. 29 XII 1997 r. wśród pbiorcow tur. można wyróżnić: organizatorów tur.- touroperatorzy – pbiorca organizujący imprezę tur., występuje on we własnym imieniu jako usługodawca wobec klientów. Organizowanie impr. tur. polega na: przygotowaniu (układanie przewidywanego programu impr., poszukiwanie odpowiednich usł. składających się na impr., zawieranie umów z podwykonawcami..); oferowaniu (przedst. przygotowanej impr. do sprzedaży); realizacji (faktyczne ...

Polityka państwa działania samorządu terytorialnego i gospodarczego. Biura podróży i ich zadania w turystyce.

Polityka państwa działania samorządu terytorialnego i gospodarczego. Turystyka – ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych, nie dłużej niż 1 rok bez przerwy, poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości. K. Przecławski, który twierdzi, że w szerokim znaczeniu turystyka jest to całokształt zjawisk ...

MOTYWACJE PODRÓŻY TURYSTYCZNYCH

Wśród czynników pozaekonomicznych stymulujących rozwój turystyki znajduje się obszerny układ różnorodnych motywacji podróży turystycznych70.

U podstaw tych motywacji znajduje się przede wszystkim pozycja współczesnego człowieka jako osoby, która:

* zaspokoiła swoje najważniejsze potrzeby pierwszego...

PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego

PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z NEAPOLU, nie ukończony poemat dygresyjny J. Słowackiego w 9 (pieśni II brak) pieśniach sekstyną, powst. 1836-37 na Wschodzie i (pieśń VIII-IX) 1839 w Paryżu, nast. zaniechany; —> Grób Agamemnona (pieśń VIII) ogł. z m Lilią Wenedą 1840, dwa fragm. w „Dzienniku Lit." 1851...

Druga i trzecia podróż Pawłowa

W latach 50-52 odbył Paweł drugą podróż misyjną w towarzystwie Sylasa. Później dołączyli do nich,Tymoteusz i Łukasz. Dzięki temu mógł Łukasz z autopsji opisać ją w Dziejach Apostolskich.

Podróż podjęto z Antiochii, odwiedzono założone poprzednio Kościoły lokalne w Syrii i Cylicji, podjętomisje...

Jakość w biurze podróży

Charakterystyka

Standardy jakościowe biur podróży w Polsce określone zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. W art. 4 zawarta jest informacja dotycząca gospodarcza|działalności gospodarczej, która polega na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na...

LISTY Z PODRÓŻY, cykl utworów H. Sienkiewicza

LISTY Z PODRÓŻY, cykl utworów H. Sienkiewicza, obejmujący relacje z podróży po Ameryce (od lutego 1876 do grudnia 1877), ogł. w „Gazecie Pol." 1876-78 pod pseud. Litwos, wyd. w t. 2 Pism, Warszawa 1880; wyd. łącznie ze zbliżonymi gatunkowo szkicami o tematyce amer. (z okresu tejże podróży), jak Listy...

Podróż

Jako zmierzające do jakiegoś celu przemierzanie drogi, na której poza tym często trzeba przezwyciężać różne trudności, jest symbolem drogi życia lub w szczególności symbolem poszukiwania duchowych i psychicznych celów, które często jawią się jako ziemia obiecana, Wyspy Błogosławionych, zamki i...

GRENADIER FILOZOF, właśc. Granadier filozof. Powieść prawdziwa z dziennika podróży r. 1799

GRENADIER FILOZOF, właśc. Granadier filozof. Powieść prawdziwa z dziennika podróży r. 1799, powieść C. Godebskiego, osnuta na kanwie wędrówki rannego autora z kpt. Michalewskim do Francji po upadku Mantui, wyd. w Warszawie 1805. Postacią tyt. jest grenadier franc. przemocą oderwany od rodziny i...

PODRÓŻ BEZ CELU, powieść F. Skarbka

PODRÓŻ BEZ CELU, powieść F. Skarbka, wyd. w Warszawie 1824-25, t. 1-2. Zarówno fabuła, jak i konstrukcja bohatera-narratora nawiązują bezpośrednio do Podróży sentymentalnej L. Sterne'a. Charakterystyczna dla bohatera postawa sentyment. polega na ciągłej manifestacji uczuciowej sfery osobowości...

Ile czasu może zająć podróż do najbliższej gwiazdy?

Podróż do najbliższej nam gwiazdy poza Słońcem - Proxima Centauri zajmie statkowi poruszającemu się z prędkością 1/10 prędkości światła (tj. około 30000 km/s!) aż 43 lata. Albo uda się skonstruować nowe typy silników, które będą w stanie nadać pojazdom wielkie prędkości, albo podróż do...

LISTY Z PODRÓŻY, wspomnienia A. E. Odyńca

LISTY Z PODRÓŻY, wspomnienia A. E. Odyńca, prwdr. w „Kronice Rodzinnej" 1867-78 (z przerwami), wyd. os. w Warszawie 1875-78, t. 1-4, ujęte w formę listów pisanych rzekomo w czasie podróży z Mickiewiczem po Europie od lipca 1829 do października 1830, adresowanych do l. Chodźki i J. Korsaka. Pomyślane...

PODRÓŻ DO CIEMNOGRODU, powieść S.K. Potockiego

PODRÓŻ DO CIEMNOGRODU, powieść S.K. Potockiego, wyd. w Warszawie 1820, cz. 1-4, dedykowana K. Potockiej, nawiązująca do felietonów —> Świstka krytycznego poświęconych Zakonowi Smorgońskiemu. Ostatnia tak pełna i konsekwentna manifestacja oświecenia w literaturze pol., ukazuje w karykaturalnym obrazie...

Rola targów turystycznych w promocji biura podróży

Promocja jest działaniem dążącym do zwiększenia popularności kogoś lub czegoś, inaczej lansowanie, upowszechnianie. Takie właśnie zadanie ma każde biuro czy hotel który wystawia stanowisko na targach turystycznych. Zadaniem pracownika obecnego na targach jest upowszechnienie produktu który promuje. W przypadku biur podróży są to wycieczki, do których zakupu zachęca się klientów. W promocji ważne jest również cena oferowanego produktu. Musi być korzystna dla klienta,

Podróż - Klub Pickwicka

Istnieją wielkie dzieła literackie, które przyjmowane były w chwili swojego powstania z entuzjazmem, tryumfalnie przechodziły do historii, zmieniały zapatrywania epok i modyfikowały dzieje literatury.

Niemniej jednak dziś, gdy bierzemy je do ręki i odczytujemy, nie zastanawiając się nad ich...

Zwrot kosztów podróży i innych należności osobom stawiającym się na wezwanie

Uregulowane jest to dekretem z 26.10.1950 r. i rozporządzeniem z 04.07.1990 r. Osobie, która stawiła się na wezwanie przysługuje zwrot kosztów podróży i innych należności. Strona uzyskuje koszty, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu lub gdy została błędnie, bez swojej winy wezwana do stawienia...

DZIENNIK PODRÓŻY DO TATRÓW

DZIENNIK PODRÓŻY DO TATRÓW, utwór prozą S. Goszczyńskiego, powst. 1832 jako lit. owoc pobytu na Podhalu i wypraw w Tatry, fragm. ogł. w czasopismach od 1834, wyd. w Petersburgu 1853. Zrodzony z charakterystycznych dla romantyzmu zainteresowań - artysty, urzeczonego dzikim krajobrazem i malowniczym życiem...

Reklama biura podróży

Charakterystyka

Ważną rolę reklama odgrywa w turystyce. Branża ta jest wymagająca i nie zadowala się byle czym. Promocja turystyki często prowadzona jest na masową skalę dlatego też korzysta z wielu form reklamy:

audiowizualna- najbardziej rozpowszechniona posiada największą grupę odbiorców. Do tej...