Podobieństwo

Podobieństwo

Czytaj Dalej

Podobieństwa między człowiekiem i małpami naczelnymi

Istnieje wiele podobieństw między człowiekiem i małpami naczelnymi. Występują u nich pewne, typowe również dla człowieka, cechy budo­wy anatomicznej, struktury DNA oraz wzory zachowań społecznych. Człowiek należy do gromady ssaków,rzędu naczelnych, do których zalicza się ssaki pierwotnie...

Teorie Rozwoju Społecznego Różnice i Podobieństwa

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA TEMAT: TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO – RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 2. ZAGADNIENIA SPOŁECZNEGO ROZWOJU. 3. TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO. 4. PODSUMOWANIE – WNIOSKI. 1. WSTĘP. Wszystkie społeczności ulegają rozwojowi społecznemu. Proces ten przebiegał nieustannie od początku cywilizacji i przebiega nadal. Społeczeństwa często starały się doszukiwać przyczyn pod wpływem których rozwój ten się ...

Porównaj biblijny poemat o stworzeniu świata z greckim mitem kosmogonicznym. Wskaż podobieństwa i różnice.

 

Od najdawniejszych czasów człowiek usiłował wyjaśnić tajemnicę pochodzenia świata i jego samego. Nie mając do tego stosownych narzędzi, szukał wytłumaczenia w religii, która wyznawał. W cywilizacji europejskiej istnieją dwa źródła, opisujące początki świata i dziejów ludzkości. Są to Biblia i...

Materiału podobieństwo

materiału podobieństwo - właściwość materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych, określana ze względu na jego elementy składowe lub na stosunek do innych materiałów. Podobieństwo między elementami materiału może dotyczyć cech fizycznych (np. wizualnych, fonemicznych) lub semantycznych...

Czym są idee, skąd się wzięło i na czym polega podobieństwo rzeczy do nich - Interpretacja metafizyczna

Teoria bytu jest tutaj podstawą i ogólnie określa charakter teorii poznania, teorię wartości, antropologii filozoficznej, teorii filozofii polityki itp.

Na początku istniały: Chaos, Demiurg i Idee. Dobry Demiurg widząc marność chaosu, ukształtował go na wzór idei, żeby był on możliwie...

CO TO SĄ PRZESTĘPSTWA PODOBNE I JAKIE KONSEKWENCJE WIĄŻĄ SIĘ Z USTALENIEM PODOBIEŃSTWA PRZESTĘPSTW?

Przestępstwa podobne to przestępstwa skierowane przeciw temu samemu dobru z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dla ustalenia podobieństwa przestępstw istotne znaczenie ma określenie przedmiotu przestępstwa, decyduje on bowiem o...

Zarządzanie personelem a zarządanie zasobami ludzkimi - podobieństwa i różnice

ZARZĄDZANIE PERSONELEM A ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ? PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W literaturze istnieje pogląd, że ZZL jest tylko rozwinięciem elementów zarządzania personelem ? takie stanowisko wyraża min. P. Lowry w stwierdzeniu, że zarządzanie zasobami ludzkimi ?to naprawdę nic nowego?, a praca z personelem zawsze obejmowała kwestie strategii, a obecne podkreślanie spraw ekonomicznych odzwierciedla jedynie zachodzące zmiany, do których kierownik ds. personelu stara się ...

Menedżer a działacz sportowy- charakterystyka, podobieństwa, różnice

Plan pracy • Wstęp • Część pierwsza: menedżer oraz działacz- definicje • Część druga: Menedżer i działacz- podobieństwa, różnice • Część trzecia: czy działacz może być menedżerem i czy menedżer może być działaczem? • Podsumowanie • Materiały wykorzystane w pracy Wstęp Esej w najprostszej definicji jest formą wypowiedzi literackiej, przedstawiającą punkt widzenia autora na dany temat. W ten sposób czytelnik zapoznaje się z jego punktem ...

Bohater heroiczny w eposie Homera i chanson de geste – wykaż różnice i podobieństwa.

 

Od Homera rozpoczęła się historia literatury europejskiej. Był on pierwszym epikiem. Autor w swoich eposach stworzył stworzył bohatera heroicznego.

W Średniowieczu powst. termin pieśni o czynach (chanson de geste). Pieśni te rozpowszechniały wzór rycerza, którego niektóre cechy odpowiadały cechom...

Charakterystyczne cechy poezji barokowej na podstawie wybranych wierszy J. A. Morsztyna i D. Naborowskiego. Podobieństwa i różnice postaw obu poetów.

 

Jan Andrzej Morsztyn i Daniel Naborowski to przedstawiciele tzw. nurtu dworskiego w literaturze polskiego baroku. Morsztyn uprawiał typ poezji lotnej, lekkiej, dowcipnej, służącej zabawie i rozrywce towarzystwa dworskiego. Tematem jego wierszy były flirty, miłostki i zdrady oraz skandale obyczajowe. Pisał...

Wskaż podobieństwa i różnice między reklamą a public relations?

Podobieństwa – zarówno poprzez reklamę, jak i public relations firma umacnia swoją pozycję na rynku, uzyskuje oraz pozyskuje nowych konsumentów – uczestników rynku, ponosi pewne koszty. Zarówno reklama, jak i public relations musza być podporządkowane ogólnym założeniom strategii państwa i sprzyjać...

Opisz podobieństwa i różnice lidera tłumu i grupy zadaniowej

 

Grupa zadaniowa – podobieństwa i różnice z tłumem

Zarówno tłum jak i grupa zadaniowa są zbiorem ludzi posiadających przywódcę;

Różnią się liczebnością (zwykle tłum jest liczniejszy) i powodem, dla którego łączą się w zbiorowość.

 Powód powstania w tłumie jest przypadkowy, zaś w grupie...

KUPIEC, to jest Kształt a podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego

KUPIEC, to jest Kształt a podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego, dramat M. Reja, powst. ok. 1543, wyd. w Królewcu 1549; przeróbka łac. dramatu humanisty i protestanta niem. Th. Naogeorga Mercator, seu ludicium (1540). Oryginał łączy cechy dramatu humanist. z tradycją moralitetu. Utwór Reja, o wiele...

PODOBIEŃSTWO

 

PODOBIEŃSTWO gr. homoiosis, homónoia (Arystoteles), analogia; łc. similitudo; ang. similarity, resemblance, likeness; fr. similitude, ressemblance; nm. Ahnlichkeit

—> Relacja (2) (zwrotna i symetrycz­na) między przedmiotami, które pod pew­nym względem są takie same. Bliskoznaczniki: —> izomorfizm...

Imperia kolonialne- podobieństwa i różnice

Proces opanowania i utrzymywania w stanie zależności obszarów słabiej rozwiniętych przez kraje lepiej rozwinięte, czyli kolonializm, był prowadzony od XVI do XX w. Do kolonializmu skłaniały: względne przeludnienie obszarów wyżej rozwiniętych i dążenie do znalezienia nowych terenów osadnictwa, poszukiwanie kruszców i surowców oraz dążenie do zmonopolizowania handlu międzynarodowego w poszczególnych dziedzinach lub na pewnych obszarach. W okresie uprzemysłowienia także ...

Wykaż podobieństwa i różnice w unormowaniach prawnych cześci ogólnej kodeksu karnego i wykroczeń

Wykaż podobieństwa i różnice w unormowaniach prawnych cześci ogólnej kodeksu karnego i wykroczeń 1 zasada odpowiedzialnosci 2 formy popełnione 3 okolicznosci wywolujace odpowiedzialnosc karna 4 system kar 1 ZASADY ODPOWIEDZIANOSCI ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKROCZENIE W KODEKSIE WYKROCZEŃ Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą ...

Poezja filozoficzna - Filozofia i poezja: podobieństwa

Filozofia i poezja są pod wieloma względami do siebie podobne. Obie chcą uchwycić sensistnienia, usiłują zrozumieć świat. Obu im nie wystarcza to, co o świecie już wiemy na pewnoi co możemy udokumentować. Ani zdrowy rozsądek, który rządzi przyziemną krzątaniną, anirezultaty badań naukowych nie...

Czym są idee, skąd się wzięło i na czym polega podobieństwo rzeczy do nich - Interpretacja niemetafizczna

Idee są tu aprioryczną daną umysłu wiedzy zmysłowej, tzn. tym, co umysłowi musi być dane, aby możliwa była wiedza zmysłowa.

Mimo że w świecie nie ma niczego naprawdę równego, kolistego itd., my mówiąc o czymś, że jest równe bądź nie, dobrym lub kiepskim kołem, musimy wpierw rozumieć...

SEKTOR PUBLICZNY I SEKTOR PRYWATNY - PODSTAWOWE RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA

Sektor prywatny-zorganizowany za pomocą transakcji rynkowych (konkurencja)

Sektor publiczny-zorganizowany w ramach instytucji państwowych, gdzie usługi dostarczane są poprzez system administracji publicznej.

Definicje i inne pierdoły dot. sektora publicznego : (to dla tych nadaktywnych ;p)

Definicja według...

RYNEK EKONOMICZNY I POLITYCZNY. Podobieństwa i różnice

MARKETING = proces planowania i realizowania pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji myśli, towarów i usług w celu tworzenia takiej wymiany, która urzeczywistnia tak cele indywidualne, jak i organizacyjne

[za: Amerykańskie Towarzystwo Marketingowe, 1985 r.]

MARKETING POLITYCZNY = dyscyplina...