Podmiot poznający

Czytaj Dalej

Podmioty stosunków cywilnoprawnych

Prawo karne w pewnych sytuacjach pozwala pozbawić osoby fizyczne praw rodzicielskich i wtedy osoba fizyczna nie ma zdolności w zakresie praw rodzicielskich (jest ot jedyny wyłom wobec podmiotów stosunku).

Podmioty postępowania przymusowego

Zobowiązanego w doktrynie określa się najczęściej jako podmiot, który ma prawny obowiązek wykonania aktu administracyjnego lub innego przepisu prawnego, jeżeli podlega on egzekucji administracyjnej.

Podmiot podatku

 

- osoby fizyczne;

- osoby prawne;

jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które:

są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem;

są użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich...

Podmioty prawa finansowego

W nauce prawa toczy się spór czy Skarb Państwa stanowi odrębny podmiot prawa finansowego. Przepisy prawa cywilnego traktują Skarb Państwa jako podmiot stosunków cywilno-prawnych, który dokonuje wielu bieżących czynności oraz operacji finansowych.

Podmioty faktoringu

  W umowie faktoringu mamy do czynienia z trzema podmiotami. Należy zwrócić uwagę na to, że są trzy podmioty faktoringu, jednak umo­wa jest dwustronna; jej stronami są tyl­ko faktorant i faktor.

PODMIOTY POLITYKI PERSONALNEJ

system motywacyjny, ocena efektów pracy, doskonalenie systemu i programu zawodowego, zalecenia odnośnie procedury rekrutacyjnej, formy wyróżnień i kar w firmie ustala kompetencje kadrowe kierowników niższych szczebli   b) kierownicy komórek organizacyjnych określają wymagania odpowiedzialności i uprawnienia swoich pracowników ustalają zapotrzebowanie na nowych pracowników zajmują się przystosowaniem nowych ...

Pracownik jako podmiot kariery

 

Na pracowniku spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność za planowanie i rozwój własnej kariery, ponieważ tylko pracownik naprawdę wie co naprawdę chce w życiu zawodowym osiągnąć.

 

Trudność polega na konieczności znalezienia czasu na stworzenie planu kariery przez pracownika oraz na systematycznym...

Podmiot liryczny w roli konferansjera

Zachowania konferansjerskie – przeniesione do poezji – urozmaicają monolog liryczny,zbliżają go do żywej, nieskrępowanej rozmowy, którą prowadzi się w obrębie wiersza – mię-dzy fikcyjnymi postaciami lub za pośrednictwem wiersza – między podmiotem lirycznym aczytelnikiem.

Klasyfikacja podmiotów gospodarczych

spółka jawna) - posiadają zdolność procesową (sądową) : mogą pozwać inny podmiot gospodarczy nie będąc pozwanym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Pojęcie podmiotu w prawie międzynarodowym

Podmiotowość a suwerenność – podmiotami PM są obecnie nie tylko suwerenne państwa ale także niesuwerenni uczestnicy stosunków międzynarodowych: organizacje międzynarodowe i Stolica Apostolska; podmiotowość ich jest rezultatem nadania lub uznania, nie mają charakteru pierwotnego jak suwerenne podmioty PM.

Państwa jako podmiot prawa międzynarodowego - Elementy składowe i istota państwa

Suwerenność – niezbędnym warunkiem istnienia państwa jako podmiotu PM jest niezależność i samodzielność występowania w stosunkach międzynarodowych – tylko gdy państwo jest suwerenne. Istnienie suwerenności jest formalnym kryterium podmiotowości prawno-międzynarodowej.

Państwa jako podmiot prawa międzynarodowego - Powstanie i upadek państw. Zagadnienie sukcesji

- Sposoby powstania nowych państw – oderwanie się czy wyodrębnienie z istniejących podmiotów, ich połączenie lub powstają na terytorium res nullis; a.

Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość narodu

międzynarodowych, staje się podmiotem PM (państwo in statu nascendi);

Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość organizacji międzynarodowych

ma w stosunku do państwa charakter pochodny, korzysta z podmiotowości w zakresie jaki ustaliły przez tworzące org. państwa, jest powoływana i rozwiązywana  z woli państw; podmiotem PM jest tylko ta org.

Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość Stolicy Apostolskiej

podpisanie traktatu laterańskiego między Stolicą Apostolską a Włochami (utworzenie państwa-miasta Watykanu); traktat ten wyposażył Stolice Apostolską w atrybuty państwowości umożliwiając występowanie także jako Państwo-Miasto Watykan (dwoistość podmiotu); jednakże to Stolica Apostolska częściej występuje w stos.

Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość osób fizycznych i prawnych

- Zdolność działań w płaszczyźnie międzynarodowej – posiadanie praw i obowiązków nie wystarcza do uzyskania podmiotowości, gdyż nie zostały one uzyskane czy zaciągnięte poprzez własne działania ale poprzez wole państwa i za jego zgodą.

FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - CZŁOWIEK POZNAJĄCY

Poznanie jest warunkiem i narzędziem sprawnego działania: czynności ludzkie są nieprzypadkowo skuteczne tylko dzięki od-powiedniemu poznaniu. Poznanie jest warunkiem samookreślenia, względnej autonomii osoby, jest sposobem bytowania: dzięki niemu człowiek przyswaja sobie świat, w którym Żyje, rozszerza...

Marketingowe koncepcje działania podmiotów rywalizacji na rynku wyborczym

Podmiot rywalizacji przyjmuje tę koncepcję gdy polityka państwa jest jednorodna a postępowanie wyborców nie jest w zasadniczy sposób zróżnicowane. Podmiot rywalizacji koncentruje swoją uwagę na wybranym, sprecyzowanym segmencie rynku wyborczego, dostosowując swoją strategię wyborczą do jego charakteru.

Korporacje prawa publicznego jako podmioty samorządu

Członkami jednostek samorządu terytorialnego są wszyscy mieszkańcy, każdy mieszkaniec Polski z dniem 1 stycznia 1999 roku stał się jednocześnie członkiem trzech wspólnot samorządowych. Gmina, powiat i województwo stanowią terytorialna korporację samorządową ( korporację prawa publicznego )...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Jednostka jako podmiot władzy

Można tu dostrzec, prawie zupełnie odrzucone dziś, zastosowanie tego terminu do określenia pewnego atrybutu, czy też możności jaką dysponuje podmiot, w szczególności zaś podmiot poznający”.