Podmiot

Czytaj Dalej

PODMIOT LITERACKI — NARRATOR I NARRACJA

Nadrzędny podmiot literacki w liryce nazywamy podmiotem lirycznym (na ten temat szerzej zob. Ale bywają też wypadki, kiedy narrator (podmiot literacki) wyraźnie różni się od autora (zob.

Podmioty stosunków cywilnoprawnych

Podmiot zobowiązania Pojęcie, cechy i rodzaje świadczeń Podmiotem zobowiązania jest świadczenie dłużnika, które polega na zaspokojeniu interesów wierzyciela.

PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa oznacza, iż każdy podmiot prawa międzynarodowego jest uczestnikiem i równocześnie, że niektórzy uczestnicy tych stosunków nie są i nie muszą być podmiotami prawa międzynarodowego.

PODMIOT PODATKU

Podmiot, na który został nałożony obowiązek świadczenia podatkowego, nazywany jest podmiotem biernym. Podmiot czynny- podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia.

Podmiot gospodarczy

10-11) Podmiot gospodarczy może zatrudniać pracowników w nieograniczonej liczbie i bez pośrednictwa organów zatrudniania, przysługuje mu także, na zasadzie dobrowolności, prawo zrzeszania się w organizacje podmiotów gospodarczych, które regulują ustawy.

DUSZPASTERSTWO - PODMIOT i RODZAJE

zależy bowiem od udzielonego przez Ducha Świętego -*• charyzmatu uzdalniającego do realizacji określonych zadań, jak również od roli we wspólnocie Ludu Bożego wynikającej ze -»• święceń; dlatego członkowie Ludu Bożego nie dzielą się na podmiot i przedmiot d.

PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Pojęcie podmiotu w prawie międzynarodowym

Podmiotowość a suwerenność – podmiotami PM są obecnie nie tylko suwerenne państwa ale także niesuwerenni uczestnicy stosunków międzynarodowych: organizacje międzynarodowe i Stolica Apostolska; podmiotowość ich jest rezultatem nadania lub uznania, nie mają charakteru pierwotnego jak suwerenne podmioty PM.

Zakres przedmiotowy i podmiot ustawy

organ) lub pośredni wskazanie podmiotów przy okazji określenia zachowania innego podmiotu.

Klasyfikacja podmiotów gospodarczych.

Podmioty gospodarcze można podzielić również według form własności kapitału w nim zaangażowanego. Kryterium to dzieli podmioty gospodarcze na zakłady stałe (np.

Podmioty postępowania i uczestnicy postępowania administracyjnego

Podmiot postępowania- kto to taki? Może ona wziąć udział w postępowaniu jako podmiot na prawach strony lub tylko wyrazić stanowisko w sprawie.

PODMIOTY POLITYKI TURYSTYCZNEJ

W warunkach polskich na liście podmiotów znajdują się wojewodowie i wojewódzkie sejmiki samorządowe jako podmioty regionalnej — wojewódzkiej i międzywojewódzkiej — polityki turystycznej.

PODMIOT ADMINISTRACJI

Określamy je jako pochodne podmioty adm. - podmioty prawa prywatnego – osoba upoważniona bądź upoważniony przedsiębiorca ( osoba fizyczna, prawna ) którym określone zadania adm.

Podmiot prawa

Współczesne systemy prawne za podmiot prawa uważają każdego człowieka niezależnie od jego płci, rasy, narodowości, wyznania czy pochodzenia.

Kto może być podmiotem przestępstwa?

Podmiotem przestępstwa mogą być także młodociani (39). W prawie polskim nie może być podmiotem przestępstwa osoba prawna lub inny podmiot zbiorowy.

PODMIOTY BIERNE PRAWA FINANSOWEGO

W prawie podatkowym do podmiotów biernych zaliczmy podatnika czyli podmiot z którym ustawa podatkowa wiąże obowiązek ponoszenia świadczeń podatkowych.

PODMIOT

Dla uniknię­cia wieloznaczności wyrażenia „podmiot nauki", oznaczającego w języku polskim raczej człowieka nauki, proponuje się za­stąpić je wyrażeniem „zakres (materialny lub formalny) przedmiotu nauki". Jednostka doznająca lub dzia­łająca; w introspekcji podmiot może być przedmiotem własnej obserwacji.

Podmioty prawa finansowego

W nauce prawa toczy się spór czy Skarb Państwa stanowi odrębny podmiot prawa finansowego. Przepisy prawa cywilnego traktują Skarb Państwa jako podmiot stosunków cywilno-prawnych, który dokonuje wielu bieżących czynności oraz operacji finansowych.

Skarga na bezczynność – podstawy skargi i podmioty legitymowane do jej wniesienia

Konkretna osoba jest indywidualnie dotknięta przez dany akt, jeżeli dotyczy on w większym stopniu tej osoby niż innych podmiotów co wynika z jej sytuacji faktycznej.

Przedmiot, podstawa i podmiot opodatkowania

Podmiot Podmiot podatku wskazuje kto na podstawie ustawy podatkowej zobowiązany jest do zapłacenia podatku. Rozpatrując termin podmiotu podatkowego możemy wyróżnić zarówno podmiot czynny, którym jest państwo oraz bierny - podatnika.

Podmioty postępowania przymusowego

Zobowiązanego w doktrynie określa się najczęściej jako podmiot, który ma prawny obowiązek wykonania aktu administracyjnego lub innego przepisu prawnego, jeżeli podlega on egzekucji administracyjnej.