Podłoże

Czytaj Dalej

WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Przygotowanie podłoży stałych

Rozlewanie pożywki na płytki Petriego:

odkorkować kolbkę z pożywką i opalić jej wylot w płomieniu palnika; 

uchylić lekko wieczko szalki Petriego i wlać do niej pożywkę tak aby utworzyła na dnie kilkumilimetrową warstwę (około 10 ml podłoża);

zamknąć...

Podłoża mikrobiologiczne

•    podłoża specjalne - definicje:

-    podłoże wzbogacone - wzrost wymagających organizmów i niekiedy wykluczenie niewystarczających, np. CZ

-    podłoże wybiórcze - hamuje wzrost bakterii innych niż poszukiwane, np. Thayer - Martin (CZ +

4 antybiotyki, wybiórcze) dla Neisseria

-    podłoże...

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Wzrost i charakterystyka mikroorganizmów na podłożach stałych

Ma zastosowanie w diagnostyce, przy otrzymywaniu czystych kultur oraz w analizach ilościowych.

Charakterystyka wzrostu kolonii bakterii na płytce Petriego

Kolonia to skupisko bakterii widoczne gołym okiem, wyrosłe najczęściej z jednej komórki. W standardowych warunkach środowiska kolonie charakteryzują...

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Metody oznaczania liczby drobnoustrojów

Liczbę bakterii występujących w danym środowisku można określić różnymi metodami. Powszechnie stosowane metody dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Metody bezpośrednie służą do oznaczania sumy żywych i martwych komórek. Metody pośrednie (hodowlane) opierają się na obserwacji wzrostu żywych...

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Wzrost liczebności całej populacji

Wzrost populacji jest funkcją rozmnażania się pojedynczych osobników w czasie. Bakterie po przeszczepieniu na nowe, odpowiednie dla nich podłoże agarowe, są zdolne do wytworzenia w stosunkowo krótkim czasie (24-48 godzin) liczebnej populacji. Populację taką nazywamy hodowlą lub kulturą. Jeśli populację...

Zalecane podłoże do chodzenia

Do spacerów najlepszy jest teren naturalny - park, las, droga gruntowa, trawnik. Zalecenie to jest korzystne z kilku względów. Podłoże naturalne amortyzuje wstrząsy związane ze stąpaniem. Nie zachodzi więc zjawisko przekazywania ich na stawy krzyżowe i kręgosłup. Podłoże w tere-niejest nierówne, są...

Poprawa parametrów podłoża gruntowego, metody, ocena

Parametry poprawy parametrów technicznych podłoża gruntowego ? technologia robót i parametry oceny. Przystepując do omawiania metod poprawy parametrów podłoża nalezy najpierw zwrocić uwage na rodzaj podłoża gruntowego na ktorym te metody bedą wykonywane. Podłoza gruntowe przeznaczone pod potrzeby dziedziny jakim jest budownictwo zosataly zawarte w polskiej normie PN-86/B-02480, zgodnie z którą za grunt budowlany uznaje się tę część skorupy ziemskiej, która współpracuje ...

Teoria czynnikowa H.J. Eysencka – Podstawowe założenia i wymiary osobowości (podłoże neuronalne wymiarów, mechanizm ich kształtowania)

H. J. Eysenck

Teoria jego jest również teorią czynnikową

Osobowość jest to całość aktualnych i potencjalnych układów zachowania organizmu zdeterminowanego przez dziedziczność i środowisko.

Rozwój osobowości według niego jest możliwy dzięki interakcji czterech składników:

sferze poznawczej...

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Charakterystyka wzrostu mikroorganizmów na pożywkach

Obserwacja wzrostu drobnoustrojów na pożywkach należy do ważnych informacji diagnostycznych przy identyfikacji drobnoustrojów. W zależności od rodzaju podłoża w diagnostyce uwzględnia się różne cechy.

Cechy diagnostyczne wzrostu mikroorganizmów na różnych podłożach:

Bulion płynny

Występowanie...

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Wzrost i charakterystyka drobnoustrojów w pożywkach płynnych

Charakter wzrostu na podłożu płynnym pozwala na określenia zapotrzebowania bakterii na tlen.

Bezwzględne tlenowce rosną na powierzchni pożywki w postaci pierścienia, błonki lub kożucha utworzonych z komórek. W zależności od gatunku bakterii kożuch może być biały, zabarwiony, suchy...

SUBSTRAT (podłoże)

 

SUBSTRAT (podłoże) (nłc. = podłoże, podstawa) gr. tó hypokemenon; ang. substrate, substratum; fr. substrat, sub­stratum; nm. Substrat, Substratum

metaf. To, co służy czemuś za -> pod­miot (1), określając sposób jego istnienia jako istnienie -> substancji (1), i jest tym, o czym orzeka się inne...

Scharakteryzuj biologiczne podłoże pamięci

*Pamięć gatunkowa – zawiera informacje określające strukturę organizmu. Kodowanie w DNA, pamięć ta jest powtarzalna. Względnie odporna na działanie czynników zewnętrznych, przekazywana genetycznie

*Pamięć indywidualna – jest to zapis indywidualnego doświadczenia człowieka

*Pamięć społeczna –...

Biochemiczne podłoże pamięci

biochemiczne podłoże pamięci - neurofizjologiczne badania nad mechanizmami zapamiętywania, przechowywania i przypominania dowodzą istotnej roli kwasów nukleinowych i białek w kształtowaniu się wiedzy gatunkowej i osobniczej. Udowodniono m.in,, iż -*- pamięć gatunkowa jest zakodowana w strukturze kwasu...

Co leży u podłoża niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy?

Przyczyny opóźnienia rozwoju mowy nie zawsze można określić w sposóbjednoznaczny, zwłaszcza gdy jest ich kilka (por. Quiros 1974). Najczęściej jed nakpoważne opóźnienia rozwoju mowy mają podłoże organiczne, wynikającez uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, obwodowego narządu mowyi zaburzeń...

WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Przygotowanie podłoży płynnych

Rozlewanie bulionu odżywczego do probówek:

przygotować w statywie, szereg jałowych probówek z korkami o pojemności około 25ml;

odkorkować kolbkę z podłożem i opalić jej wylot w płomieniu palnika;

odkorkować probówkę i opalić jej wylot w płomieniu palnika;

rozlewać bulion do...

PODŁOŻE FILOZOFICZNE - KARTEZJUSZ

Podbudową filozoficzną myślenia o sztuce były poglądy Kartezjusza. Autor „Rozprawy o metodzie”. Za największą wartość uznawał ludzki rozum. Celem człowieka było poznanie prawdy o świecie, dostępnej rozumowi ludzkiemu. Prawdziwe jest to co jasne i zrozumiałe. Kartezjańska filozofia nawiązywała do...

PODŁOŻE FILOZOFICZNE - KANT

Nawiązuje do systemów antycznych. Poznanie prawdy możliwe jest na drodze dwuźródłowości: rozumu i zmysłów. Kant wychodzi z racjonalizmu oświeceniowego i empiryzmu, zrywa z obiektywizmem. Twierdzi, że świat, który człowiek postrzega może być przez niego kształcony.

PODŁOŻE FILOZOFICZNE - LOCKE

Stworzył podstawy teoretyczne empiryzmu. Źródła wiedzy szukał w doświadczeniu zewnętrznym - zmysłowym i wewnętrznym - refleksji. Propagował tolerancję religijną. Uważał, że człowiek dąży do szczęścia, które każdemu obywatelowi powinno zapewnić państwo.

Wpływ podłoża histerycznego na funkcjonowanie instytucji prawnych (przykład Włoch")

O tym jaki stan charakteryzuje dane społeczeństwo, decyduje historia.

* Tak, więc konsekwencje historycznych perturbacji mogą być nie zwykle długo odczuwalne. Instytucje -  układy społeczne, które warunkują ich działanie ewoluowały czasie, ale nie możemy być pewni, czy osiągnęły unikatowy i dobrze...

Podłoże filozofii wczesnochrześcijańskiej

 Na  przełomie starej oraz nowej ery w Grecji i Rzymie dokonały się wielkie przemiany natury etnicznej, społecznej, politycznej i religijnej, które wywarły decydujący wpływ na pojawienie się nowych systemów filozoficznych. Cywilizacja europejska nadal rozwijała się wokół Morza Śródziemnego, to...