Podejmowanie decyzji

Czytaj Dalej

Podejmowanie decyzji

Wyróżnić można następujące główne rodzaje podejmowanych decyzji: strategiczne taktyczne operacyjne Ze względu na strukturę i powtarzalność decyzji można je podzielić na: decyzje zaprogramowane - posiada kompletną strukturę lub powtarza się z pewną częstotliwością (albo jedno i drugie) decyzje nie zaprogramowane- mają niezbyt wyraźną strukturę, podejmowane są znacznie rzadziej niż decyzje zaprogramowane Według ...

Modele podejmowania decyzji

Proces podejmowania decyzji Proces podejmowania decyzji można podzielić na sześć podstawowych etapów (W. Trzecim etapem podejmowania decyzji jest zbadanie wariantów wyboru.

Mechanizm podejmowania decyzji zakupów w przedsiębiorstwach i instytucjach

Generalnie można wyodrębnićtrzy rodzaje tych decyzji: decyzje nowe decyzje zmodyfikowane decyzje rutynowe Decyzje nowe odnoszą się do zakupu produktów nabywanych po raz pierwszy.

Warunki podejmowania decyzji

Wyróżnia się następujące warunki podejmowania decyzji: Stan pewności Stan ryzyka Stan niepewności Stan pewności Stan, w którym podejmujący decyzję wie, z rozsądnym stopniem pewności, jakie są możliwości i jakie warunki towarzyszą każdej z nich.

Mechanizm podejmowania decyzji zakupu w gospodarstwach domowych

Jest to proces obejmujący całokształt działań związanych z podejmowaniem decyzji, rozpoczynający się od uświadomienia potrzeb a koń-czący się na ocenie przez konsumenta trafności decyzji zakupu włącz-nie z wymianą informacji i ocena nabytych dóbr i usług.

INDYWIDUALNE I GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI

Podejmowanie decyzji ma związek z wzajemnymi stosunkami między kierownikami i podwładnymi oraz z wpływem podwładnych na decyzje kierownicze.

Podejmowanie decyzji.

Czynniki, jakie należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji: - cele,które chcemy zrealizować za pomocą tej decyzji, - osobowość osób wykonujących konsekwencje tej decyzji, - wielostronność i różnorodność przesłanek, - stopień przewidywalności sytuacji decyzyjnej, - zasadność konsultacji z osobami kompetentnymi.

Klasyfikacje wyborców wg motywów podejmowania decyzji wyborczej, zachowań wyborców oraz wg motywów postępowania w wyborach

Wyborca cybernetyczny - podejmuje decyzje w oparciu o uproszczenia i wskazania oraz schematy poznawcze, kompromis rozumu i emocji dla podjęcia określonej decyzji, decyzja na podstawie reguł: dostępności, reprezentatywności, przystosowania, antycypacji i autorytetu.

Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

  Etapy racjonalnego podejmowania decyzji – rozeznać i zdefiniować sytuację decyzyjną; zidentyfikować właściwe warianty i ocenić każdy z nich z punktu widzenia wykonalności, wystarczalności i konsekwencji; wybrać wariant najlepszy; wdrożyć wybrany wariant; obserwować i ocenić rezultaty wybranego wariantu.

Proces podejmowania decyzji o zakupie na przykladzie aparatu cyfrowego

Jej decyzję możemy uznać za rozważną, ponieważ poświęciła dużo czasu i podczas tego wyboru ujawniły się wszystkie fazy procesu podejmowania decyzji o zakupie.

Podejmowanie decyzji marketingowych

Taylor) Funkcje zarządzania: - planowanie - organizowanie - kierowanie - kontrolowanie PLANOWANIE- jest procesem polegającym na świadomym ustalaniu kierunków działania oraz podejmowania decyzji opartych na celach, faktach i doborze przemyślanych ocenach.

Kryteria podejmowania decyzji

  Kryteria podejmowania decyzji: Ze względu na złożoność podejmowanej decyzji, Ze względu na częstotliwość podejmowania decyzji, Ze względu na horyzont czasowy decyzji.

Podejmowanie decyzji.

Adair w swojej książce „Podejmowanie decyzji” proponuje trzy następujące kryteria: Konieczne Pożądane Możliwe.

Przedstaw proces podejmowania decyzji i omów poszczególne jego elementy

W każdej firmie niezbędne jest podejmowanie: ♦decyzji długookresowych lub strategicznych ♦decyzji krótkookresowych lub operacyjnych np.

Omów znaczenie poszczególnych faz procesu podejmowania decyzji zakupu i scharakteryzuj typowe procesy decyzyjne

Podejmowanie decyzji jest pewnym procesem. Podejmowanie decyzji związane jest z ponoszeniem odpowiedzialności. Efektem jest decyzja o zakupie danego produktu w dowolnym miejscu i czasie.

Wymień i omów etapy podejmowania decyzji lokalizacyjnej składu

Decyzji tej nie podejmuje więc zespół lokalizacyjny powołany w przedsiębiorstwie. Dopiero rozważenie wszystkich powyższych aspektów może pomóc w podjęciu rozsądnej decyzji o lokalizacji składu.

Badanie procesu podejmowania decyzji zakupu

Rozumiejące rynek przedsiębiorstwa badają proces podejmowania decyzji zakupu, jaki ma meisce w ich kategorii produktu. aby przypomnieli sobie, jakie wydarzenia doprowadziły ich do decyzji kupna produktu (metoda retrospektywna).

Zasady podejmowania decyzji eksportowych i importowych

Zasady podejmowania decyzji eksportowych Do podstawowych i głównych powodów dla których firma zaczyna rozważać eksport towarów zaliczamy: trwałe lub przejściowe dysponowanie określonymi towarami, przy jednoczes­nym niedysponowaniu tymi towarami przez inne kraje, występowanie komparatywnych różnic kosztów i cen w ujęciu między­narodowym, efekt strategii przedsiębiorstw, uwzględniającej m.

Podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku

Porównanie korzyści i kosztów przy podejmowaniu decyzji przez konsumenta Człowiek jako konsument zawsze bierze pod uwagę sposoby poprawy swojej sytuacji życiowej, dokonuje wyboru między dostępnymi mu alternatywnymi kierunkami postępowania.

Wpływ kontrolingu na podejmowanie decyzji gospodarczych

Niewątpliwie do trendów, które będą najsilniej wpływały na kształt systemów kontrolingu w najbliższych latach można zaliczyć: * Tworzenie nowych mierników dla oceny działań (szczególnie w odniesieniu do kwantyfikacji efektów działań promocyjnych oraz jakości usług) * Tworzenie nowych metod analizy wspomagających podejmowanie decyzji * Wzrost znaczenia marketingowych analiz finansowych * Rozwój metod rozliczania kosztów i przychodów realizowanych ...