Podatnik

Czytaj Dalej

Rejestracja podatnika VAT

Podatnicy będąc zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni muszą dokonać aktualizacji tego zgłoszenia w terminach: przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi innej niż zwolnione od podatku przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, w przypadku utraty tego prawa przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia,w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia przed dniem wykonania pierwszej czynności ...

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników

(znak MWM-5750/94): "Podatek naliczony związany z tymi zakupami podlega odliczeniu na zasadach ogólnych, gdyż jeśli wydatki są zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w fakturach zakupu (dokumentach SAD), a podatnik prowadzi działalność opodatkowaną (art.

Podatek VAT – stawki, podatnicy, obowiązek podatkowy, ulgi.

Podatnikami są wszystkie podmioty dokonujące opodatkowanych czynności niezależnie od ich statusu cywilnoprawnego. Wg tego nazewnictwa podatnikiem formalnym jest podatnik VAT czynny, podatnikiem rzeczywistym zaś podatnik VAT zwolniony.

Omów odpowiedzialność podatnika za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, odpowiedzialność ta obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Identyfikacja podatnika - numer NIP

Wydawanie Numer identyfikacji podatkowej wydawany jest na wniosek, złożony przez podatnika przed dokonaniem czynności objętej opodatkowaniem: VAT Akcyzowym A w przypadku podatku dochodowego- przed złożeniem pierwszej deklaracji podatkowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA CZŁONKA RODZINY PODATNIKA

Członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym wolny zawód za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej działalności.

PODATNICY, PŁATNICY I INKASENCI

może to robić sam podatnik poprzez tzw. Ponosi odpowiedzialność jak podatnik, ale za swoje obowiązki.

PODATNIK

Ostrowskiego: podatnikiem może być jednostka życia społecznego, z którą przepisy prawa wiążą obowiązek podatkowy. podatnicy podatków konsumpcyjnych do których zalicza się podatki akcyzowe (podatek cenotwórczy) i podatki obrotowe.

POWSTAWANIE, WYMIAR I WYKONYWANIE ROSZCZEŃ PODATNIKA

W polskim prawie podatkowym nie ma pojęcie roszczenia, zostało ono tak skonstruowane, jakby podatnik w nie mógł być wierzycielem.

ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZANIA NA MAJĄTKU PODATNIKA

33 §1 rodzaje zabezpieczeń: Przed terminem płatności Hipoteka przymusowa Zastaw skarbowy Zabezpieczenie podatkowe przed terminem może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym, jeżeli: Zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o ...

Podatnik

Do tej grupy podatników należy zaliczyć: państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej działające na podstawie ustawy o finansach publicznych - są to jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki osobowe Kodeksu spółek handlowych, tj.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA ROZWIEDZIONEGO MAŁŻONKA PODATNIKA

Art. 110 Odpowiada on całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Odpowiedzialność rozwiedzionego...

Omów właściwość miejscową i rzeczową naczelnika urzędu skarbowego do obsługi dużych podatników (naczelnik urzędu skarbowego wyspecjalizowanego)

URZĘDY SKARBOWE WYSPECJALIZOWANE:

podatkowe grupy kapitałowe

banki

zakłady ubezpieczeń

jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami

wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach

inwestycyjnych  (tylko...