Podatki

Czytaj Dalej

Klasyfikacja podatków

że podatki majątkowe i dochodowe są podatkami bezpośrednimi, a podatki przychodowe i podatki od wydatków (konsumpcyjne) są podatkami pośrednimi.

Podatki i programy podatkowe

podatki bezpośrednie - zależność między podatkiem tzn. Gdyby oprzeć podatek jedynie na dochodach to i tak wystąpią negatywne jego skutki: - opodatkowanie niskich dochodów jest trudne, a koszty poboru wysokie, - poza opodatkowaniem pozostają spadki, które powinny być obciążone podatkiem, - występuje proces hamowania oszczędzania, 1.

Istota podatków i ich rodzaje

podatek od towarów i usług, tak zwany VAT, zastąpił podatek obrotowy), płaci go nabywca; najważniejszym podatkiem jest podatek dochodowy, który 1992 zastąpił podatek od wynagrodzeń, płac, wyrównawczy; nadal obowiązują: podatek gruntowy — obciążający przychody z gospodarstwa rolnego, od nieruchomości — obciążający właścicieli i posiadaczy nieruchomości miejskich, leśny, od ...

Podatki

Podatki od towarów i usłg Podatek od towarów i usług stanowi polską odmianę powszechnego podatku obrotowego ze względu na metodę jego liczenia podatkiem od wartości dodanej(VAT).

Rodzaje podatków

Jest podatkiem wielofazowym, ale pozbawionym cechy kumulacji (kaskadowości) dzięki specyficznej metodzie jego rozliczania: podatnik nalicza ten podatek od wartości sprzedanych przez siebie towarów i usług, ale płaci tylko różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym a zapłaconym w związku z wcześniejszym nabyciem towarów i usług (produkcyjnych lub handlowych), uwidocznionym w fakturach nabycia lub dokumentach celnych.

Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania.

Rzeczowe - podatek rolny - podatek od towarów i usług - inne podatki przychodowe Do najczęściej stosowanych w nauce o podatkach należą następujące klasyfikacje: > według kryterium przedmiotu opodatkowania: a) podatki przychodowe b) dochodowe c) majątkowe d) od wydatków: - akcyza - podatek od gier - opłaty monopolowe > według kryterium stosunku przedmiotu opodatkowania do źródła podatku: a) bezpośrednie b) ...

Klasyfikacja podatku.

bezpośrednie, czyli: o podatek dochodowy od osób fizycznych o podatek dochodowy od osób prawnych o podatek od spadków i darowizn o podatek od czynności cywilnoprawnych o podatek rolny o podatek leśny o podatek od nieruchomości, o podatek od środków transportowych, o podatek od posiadania psów, 2.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zalicza się do nich: • pobrane lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymane lub zwrócone pożyczki (kredyty) z wyjątkiem odsetek od tych kredytów lub pożyczek; • kwoty naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również odsetki od tych pożyczek; • zwrócone udziały lub wkłady do spółdzielni, umorzone udziały lub akcje w spółce, zwrócone dopłaty ...

Polityka podatkowa państwa (co to jest podatek, rodzaje podatków, zastosowanie podatków przez rząd)

12% Podział podatków: a) Podatki bezpośrednie - takie których skutków nie można przerzucić na inny podmiot - podatek dochodowy od osób fizycznych (19%, 30%, 40% - podatki progresywne - im wyższy dochód tym wyższy podatek), podatek dochodowy od osób prawnych (30%), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny,

Przerzucalność podatku

Zjawisko przerzucalności podatku należy jednak ocenić negatywnie, ponieważ wbrew intencji ustawodawcy podatek dotyka inne podmioty aniżeli te, do których podatek jest skierowany, może rodzić to poczucie niesprawiedliwości, nierówności, może to wreszcie rodzić skutki w postaci zmniejszenia siły nabywczej pieniądza znajdującego się w rękach określonych grup ludności, np.

Warunki i tryb płatności podatku

Za termin zapłaty podatku uważa się w świetle ordynacji podatkowej – przy zapłacie gotówką dzień zapłaty kwoty podatku w kasie urzędu skarbowego lub na rachunek bankowy tego urzędu, albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta.

Wprowadzenie podatku liniowego rozrusza gospodarkę. Jestem za, czy przeciw.

Takim podatkiem jest podatek liniowy (19%). Podatek liniowy ma sens, gdy wprowadzi się go dla wszystkich, czyli nie tylko dla firm ale także dla zatrudnionych - co zrobi pracownik, który będzie musiał zapłacić 30 lub 40% podatku (jeszcze tacy się zdarzają) - założy własną firmę i zostanie podwykonawcą - czy nie można choć raz wprowadzić ustawy, która nie nakłaniałaby do "kombinowania"?

Podatki

; · podatek dochodowy od osób prawnych – podatek płacony przez podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną od przychodów pomniejszonych o koszty; w 2001 roku wynosił 30%; · podatek konsumpcyjny – podatek płacony przez producenta lub importera od takich towarów jak: spirytus i wyroby spirytusowe, paliwa i oleje silnikowe, wino, piwo, papierosy i wyroby tytoniowe, wyroby jubilerskie i samochody osobowe; · podatek od nieruchomości – ...

Podatek vat i podatek akcyzowy

Stawki podatku VAT w Polsce: Eksport towarów i usług 0% Wyroby produkcji rolniczej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego 3% Towary związane z gospodarką rolną i leśną, z ochroną zdrowia, wyroby przemysłu spożywczego, towary dla dzieci, książki, gazety, towary oraz usługi budowlane, przewoźnicze, gaz, energia elektryczna i cieplna 7% Wszystkie pozostałe towary i usługi 22% Podmiot (płatnik) podatku VAT Płatnikiem podatku VAT w świetle ...

Podatek od towarów i usług, podatek od wartości dodanej, podatek VAT

Jest podatkiem wielofazowym, ale pozbawionym cechy kumulacji (kaskadowości) dzięki specyficznej metodzie jego rozliczania: podatnik nalicza ten podatek od wartości sprzedanych przez siebie towarów i usług, ale płaci tylko różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym a zapłaconym w związku z wcześniejszym nabyciem towarów i usług (produkcyjnych lub handlowych), uwidocznionym w fakturach nabycia lub dokumentach celnych.

Podatki lokalne w Portugalii

Klasyfikacja podatków zależy od doboru kryteriów, które są umowne i obejmują najczęściej: - przedmiot opodatkowania - wyróżnia się podatki: przychodowe, dochodowe, konsumpcyjne i majątkowe, - podmiot opodatkowania - wyróżnia się podatki od osób fizycznych, oraz podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, - źródło opodatkowania - wyróżnia się podatki bezpośrednie i podatki ...

Podatki i opłaty lokalne

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: - budynki lub ich części, - budowle związane wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna, - grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, - grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.

PODATEK

Reforma podatkowa przeprowadzona w latach 1991-1992 zlikwidowała kilka tytułów podatkowych: podatek od wynagrodzeń, wyrównawczy, podatek od płac - uiszczany przez pracodawców, podatek dochodowy od działalności gospodarczej, podatek rolny z działów specjalnych produkcji rolnej.

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Dochody z podatków i opłat administracyjnych

Jeżeli jednak podatnik postrzega, że ta forma podatku jest dla niego niekorzystna, to ustawodawca dopuszcza możliwość wyboru pomiędzy kartą podatkową a podatkiem dochodowym na ogólnie obowiązujących zasadach.

Podatki osobiste

Stąd też istnieje możliwość objęcia ich albo jednym podatkiem dochodowym, który umożliwia opodatkowanie sumy osiąganych dochodów albo też opodatkowanie dochodów w zależności od źródeł, z których pochodzą - kilkoma różnymi podatkami dochodowymi.