Podanie

Czytaj Dalej

Wymagania formalne podania, uzupełnienia jego braków, pozostawienie podania bez rozpatrzenia

Podanie powinno zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej podanie, jej adres i żądanie. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

Skutki prawne wniesienia podania do organu niewłaściwego w sprawie

Organ niewłaściwy powinien przekazać podanie organowi właściwemu, zawiadamiając wnoszącego podanie-nie ma to ujemnych konsekwencji.

Pojęcie, forma i treść podania według kodeksu prawa adm.

Podanie powinno zawierać: wskazanie osoby składającej /podpis/, jej adres, żądanie, podanie podpisuje przyjmujący pracownik. Gdy w podaniu brak jest adresu pozostaje ono bez rozpatrzenia.

KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ ORZECZENIE ŚRODKA POLEGAJĄCEGO NA PODANIU WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI? W JAKIEJ FORMIE MOŻE NASTĄPIĆ PODANIE WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI?

Formy podawania do publicznej wiadomości: art. 50 kk – nie określona forma podania do wiadomości, określa ją sąd.

PODANIE, opowieść

W tym zespole obok tworów nowszych istnieją również stare, jak przytoczone przez Długosza podanie o Trzebnicy, nazwanej tak od zdania „trzeba nic" wypowiedzianego łamaną polszczyzną przez księżnę Jadwigę. W epoce przedrozbiorowej obok przytaczanych przez kronikarzy podań etymologicznych, hist.

PODANIE

w podaniach o Romulusie i Remusie, Kraku, Popielu, Piaście, Lechu, śpiących rycerzach, Janosiku, Twardowskim, Wemyhorze, Walgierzu Udałym, jak również o historycznych królach, cesarzach, wodzach i hetmanach, świętych i pustelnikach. Kłamią starcowie, dokłamują młodzi, I tak się gminne podanie urodzi.

Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają.

Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają.

PODAJ PRZESŁANKI ZACHODZĄCE PRZY CIĄGU PRZESTĘPSTW? PODAJ RÓŻNICE ZACHODZĄCE MIĘDZY CZYNEM CIĄGŁYM A CIĄGIEM PRZESTĘPSTW

Przestępstwo ciągłe

1. nie ma zbiegu przy tzw. przestępstwie ciągłym;

a) początkowo → pojęcie to było bardzo szerokie:

- dwa lub więcej czynów;

- krótkie odstępy czasu;

- ten sam sprawca;

- to samo dobro prawne;

- jednorodny sposób;

- gdy dot. dobra osobistego – ten sam pokrzywdzony;

- jednolity...

JAN BIELECKI. Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym

Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym, powieść poetycka J.

KLECHDY. Starożytne podania i powieści ludu polskiego

Starożytne podania i powieści ludu polskiego, zbiór K.

MOHORT. Rapsod rycerski z podania

Rapsod rycerski z podania, poemat W.

ŻMIJA. Romans poetyczny z podań ukraińskich w 6 pieśniach, powieść poetycka J. Słowackiego

Romans poetyczny z podań ukraińskich w 6 pieśniach, powieść poetycka J.

Podanie o pracę - wzór

PODANIE O PRACĘ X Y Gronowice, dnia 24.

Podanie środka uspokajającego (sedacja)

Leki uspokajające można podać dożylnie, domięśnio­wo, doustnie lub doodbytniczo.

Znieczulenie miejscowe połączone z podaniem środka uspokajającego (sedacją)

podczas duodenocholangio-grafii wstępującej) środki wywołujące sedację (uspokojenie) mogą być podawane dożylnie lub domięśniowo ze środkami przeciwbólowymi działającymi ogólnie. Podaje sieje domięśniowo na 45 minut przed badaniem lub dożylnie bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.

Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają

Materialna forma życia człowieka, jego głęboko zakorzeniony egzystencjalizm a także odwieczna walka o przetrwanie wycisnęły dobitnie piętno w każdym z nas. Piętno, które powoduje, iż w każdej sytuacji, w różnych okolicznościach szukamy drogi do przeżycia, przetrwania, wielokrotnie hołdując...

Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady

Tragizm - cecha dzieła literackiego, charakterystyczna dla tragedii, lecz pojawiająca się także w innych gatunkach, polegająca na takim ułożeniu losów bohatera, że musi on dokonać wyboru między dwoma równorzędnymi racjami, lecz każda jego decyzja pociągnie za sobą złe skutki.

Jest to kategoria...

Z jakimi epokami kojarzysz style: gotyk, barok, klasycyzm; omów je i podaj przykłady

Gotyk - styl ten powstał już w połowie XII wieku (kolebką była Francja), osiągając rozkwit w XIII wieku i trwający do końca epoki; styl ten wiążą badacze kultury średniowiecznej z duchem scholastycznym i mistycznym dojrzałego średniowiecza. Jego cechami są min.: lekkość i hieratyczność...

Polskie systemy wersyfikacyjne, omów podaj przykłady

Wyróżniamy następujące systemy wersyfikacyjne:

średniowieczny wiersz zdaniowy

renesansowy wiersz sylabiczny

romantyczny wiersz sylabotoniczny i odmiana sylabotonizmu - heksametr polski - "Opowieść Wajdeloty"

modernistyczny wiersz toniczny

współczesny wiersz wolny

W...

Podaj przyklady sredniowiecznej literatury hagiograficznej i omów jej cechy

- hagiografia, czyli zywoty swietych obejmuja spora czesc dorobku literackiego sredniowiecza, co wiazalo sie z dominacja Kosciola i tematów z nim zwiazanych oraz zainteresowaniem dydaktyczna rola literatury, a zywoty swietych idealnie nadawaly sie do propagowania pewnych postaw (ascetyzmu glownie); najbardziej...