Początki Polski

Czytaj Dalej

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Początki panowania Zygmunta III Wazy

ZYGMUNT WAZA został ukoronowany na króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego w grudniu 1587 r.

„Kondycja nauki polskiej” - przypisy, początki socjo. w polsce

W roku 1875 doktoryzował się na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie na podstawie dysertacji Socjologia Augusta Comte’a, mając wcześniej już wydaną rozprawę Platon i jego Rzeczpospolita, uważaną przez Józefa Chałasińskiego za pierwszą polską publikację socjologiczną o charakterze empirycznym” Historycy polskich nauk społecznych uważają, że pierwszy polski tekst socjologiczny to „Myśl ogólna fizjologii powszechnej”, opublikowana przez ...

Pierwsze drukowane książki polskie - Literatura polska od początku wieku XVI aż do roku 1543

Oto na przykład, co pisał księgarz Hieronim Wietor (jeszcze w roku 1542): «Będąc ja wmieszkanym, a nie urodzonym Polakiem, nie mogę sie temu wydziwić, gdyż wszelki inny naród język swój miłuje, szyrzy, krasi i poleruje, czemu sam polski naród swym gardzi i brząka, który mógłby iście, jako ja słyszę, obfitością i krasomową z każdym innym porównać; ile ja rozumieć mogę z ludzi, z którymi czasem o tym ...

Początki chrześcijaństwa w Polsce

Jedną z przyczyn kryzysu w kościele polskim był bunt ludowy (reakcja pogańska), która miała zniszczyć polski kościół, przekreślić dokonania chrystianizacji i przywrócić wierzenia słowiańskie.

Początki państwa czeskiego, polskiego i ruskiego

  Polska W IX- X w. W chwili śmierci Mieszka (992) polskie terytorium etniczne było już połączone pod berłem dynastii piastowskiej.

Dlaczego ballady i romanse A.Mickiewicza wyznaczają początek polskiego romantyzmu

Romantycy zerwali z oświeceniowymi metodami poznawczymi: empiryzmem i racjonalizmem. Stwierdzili bowiem, że świat tymi metodami nie jest w pełni poznawalny. Przedstawili swoje: intuicję, wiarę i uczucie. Sądzili, że dzięki poznaniu pozazmysłowemu uda się dotrzeć do duchowego życia człowieka. Romantyzm...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Początek wojen kozackich. Śmierć Władysława IV

 

Na południowo-wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej od dawna narastały konflikty. Chłopi odczuwali ciężary gospodarki pańszczyźnianej, choć były one tu mniejsze niż w innych częściach kraju, a prawosławni sprzeciwiali się szerzeniu nie uznawanej na Ukrainie unii brzeskiej. Kozacy, których próbowano...

Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu - Józef Elsner, Karol Kurpiński

Historyzm opery polskiej, zapoczątkowany dziełem Jadwiga królowa polska, kompozytor konty­nuował w takich utworach, jak Jan Kochanowski w Czarnym Lesie, Zamek na Czorsztynie czyli Bojomir i Wanda, Cecylia Piaseczyńska oraz zaginione: Zbigniew i Oblężenie Gdańska.

Literatura polska od początku wieku XVI aż do roku 1543 - przekłady powieści średniowiecznych

A więc na przykład przełożono na nowo (z języka łacińskiego) romans o Aleksandrze Macedońskim, tłumaczony na język polski raz w XV, a drugi raz na początku XVI wieku, i wydrukowano go w roku 1550: Historyja o żywocie i znamienitych sprawach Aleksandra Wielkiego, króla macedońskiego, która w sobie wiele cudnych przykładów zamyka, każdemu rycerskiemu stanu człowieku ku czytaniu użyteczna, teraz nowo przełożona.

Bezrobocie w Polsce od poczatku lat 90-tych

Przy ocenie skali bezrobocia kraju o strukturze gospodarcze takiej jaką posiada Polska tzn.

Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu - Inni kompozytorzy

O tym, że skrzypce stały się na jakiś czas wręcz instrumentem polskim, przekonuje fakt, że np. Oprócz tańców polskich Szymanowska kom­ponowała również popularne wówczas tańce obce, do których zaliczały się: walc, kontredans, kadryl, kotylion, anglaise oraz eccossaise.

Początki państwa polskiego

Czech po śmierci MI także tereny Wiślan, 966 chrzest : chęć uniezależnienia się od niemiec, -> zrównanie władców polskich innym władcom chrześcijańskim, pomoc duchownych w dziedzinie nauki i medycyny, umocnienie pozycji króla 968 biskupstwo w Poznaniu Polska Chrobrego : 977 : misja św.

Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu

Równocześnie rozpoczęto intensywne prace nad historią Polski i literatury polskiej. Sprawa Polski i narodowej sztuki znalazła oparcie przede wszystkim w operze, pieśni i muzyce tanecznej, nacechowanej wpływami ludowymi.

POCZĄTKI PODZIEMNEGO PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO

Najcięższe ofiary nie powstrzymywały jednak organizatorów konspiracji do pracy na rzecz przyszłej Polski, w najtrudniejszych w jej historii warunkach bronili naród przed apatią i wewnętrznym rozkładem, przygotowywali przesłanki odrodzenia państwowego i podtrzymywali wartości, które od pokoleń określały tożsamość narodową.

Widmo zagłady - POCZĄTKI PODZIEMNEGO PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO

Najcięższe ofiary nie powstrzymywały jednak organizatorów konspiracji do pracy na rzecz przyszłej Polski, w najtrudniejszych w jej historii warunkach bronili naród przed apatią i wewnętrznym rozkładem, przygotowywali przesłanki odrodzenia państwowego i podtrzymywali wartości, które od pokoleń określały tożsamość narodową.

HISTORIA NARODU POLSKIEGO od początku chrześcijaństwa

SEREJSKI Zarys historii historiografii polskiej, cz. GRABSKI Synteza historyczna Adama Naruszewicza, w: Myśl historyczna polskiego oświecenia, W.

Klasycyzm w muzyce polskiej - Szkolnictwo w Polsce w 2. połowie XVIII i na początku XIX wieku

Dwie warszawskie szkoły muzyczne przyczyniły się do zawodowego kształcenia przyszłych wykonawców i stworzyły podwaliny pod pierwsze polskie konserwatorium muzyczne, które powstało w 1821 roku z inicjatywy Józefa Elsnera.

Literatura polska od początku wieku XVI aż do roku 1543 - Poezja polsko - łacińska

Odtąd to utrwalała się w Polsce złota wolność, która złotą była tylko dla szlachty, bo dla mieszczan i chłopów była niewolą; zaczęły się w Rzeczypospolitej polskiej rządy (a raczej nierządy) szlacheckie, które są jedną z głównych przyczyn upadku Polski; miłość złotej wolności, obawa o jej utratę i chciwość bogactw zaślepiały szlachtę i zabijały w niej prawdziwą miłość ojczyzny, która ustąpiła ...

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO

Tak oto Polska piastowska u zarania swych dziejów znalazła się w orbicie Cesarstwa i Papiestwa, dwóch sił mających popaść w niedalekiej przyszłości w ostry konflikt ze sobą.