Prawo poboru

Charakterystyka

''

Prawo poboru akcji nowej emisji polega na tym, że dotychczasowi akcjonariusze spółki mają zagwarantowane z mocy ustawy (art. 433 par. 1 KSH) pierwszeństwo w obejmowaniu akcji emitowanych przez spółkę w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego, proporcjonalnie do liczby...

POBÓR, system uzupełniania armii franc., wprowadzony w 1798

W pierwszych latach wojen rewolucyjnych armia franc. była oparta na dawnej kadrze, jeszcze z czasów monarchii (regularne pułki) oraz na zaciągu ochotniczym (słynni ochotnicy roku II). Dzięki zastosowaniu zasady amalgamatu można było utworzyć sity zbrojne na wysokim poziomie. Kiedy jednak Francji...

Czym różni się zaniechanie poboru od umorzenia zaległości podatkowej

Przez zaniechanie poboru rozumiemy, że nie pobiera się podatku. Żeby mówić o zaniechaniu poboru musi istnieć zobowiązanie podatkowe, które nie może przekształcić się w zaległość podatkową. Organem uprawnionym do stosowania tej instytucji jest minister właściwy do spraw finansowych w drodze...

Pobór tlenu maksymalny

pobór tlenu maksymalny; VO 2 max; maksymalna objętość tlenu pobiera­nego w jednostce czasu podczas cięż­kiej pracy dynamicznej. Wielkość VO 2 max odpowiada wielkości wysił­ku i oznacza, że maksymalny pobór tlenu pokrywa zapotrzebowanie ustro­ju podczas tego wysiłku. Dalsze zwiększanie intensywności...

POBÓR

W Polsce XV-XVI w. - wyższe i nadzwyczajne łanowe (zob. Łan) 'pobierane na podstawie uchwały sejmowej; czynność pobierania tego podatku gruntowego; dawn. pobieranie, ściąganie należności, opłat, podatków, czynszów; czerpanie z jakiegoś źródła, zaopatrywanie się w coś (pobór mocy, wody); powoływanie...

Obszar poboru wód podziemnych

O. przylegający bezpośrednio do studni lub źródła, obejmujący także techniczne wyposażenie i obiekty służące do eksploatacji wody.

TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Pobór materiału i przygotowanie do posiewu

Odpowiednie pobranie materiału do badań jest bardzo ważnym elementem pracy w mikrobiologii, gdyż decyduje o dalszym przebiegu badania oraz wyniku posiewu.

Pobieranie materiału do badań z powierzchni

Metoda tamponowa

Stosowana do oceny skażenia mikrobiologicznego dużych powierzchni (kadzie...