Płuca

Płuco jest narządem parzystym, położonym w jamie klatki piersiowej w okolicach opłucnowo-płucnych, po bokach śródpiersia. Od ściany klatki piersiowej płuca oddzielone są dwiema blaszkami opłucnej – ścienną i płucną, oraz zawartą między nimi włosowatą szczeliną czyli jamą opłucnej. W każdym...

RAK PŁUCA

Jako synonimu pierwotnego raka płuca używa się nazwy pierwotnego raka oskrzela.

W ciągu ostatnich lat nastąpił bardzo znaczny wzrost zachorowań na raka płuca w świecie, a również w Polsce. W Polsce wskaźnik zachorowalności na nowotwory złośliwe układu oddechowego na 100 tys. ludności, w latach...

PŁUCA

Narząd oddechowy kręgowców lądowych odpowiedzialny za -» wymianę gazową pomiędzy powietrzem a krwią. Płuca występują również u niektórych ryb, np. -» dwudysznych. Większość ryb -> kostnoszkieletowych posiada narząd homologiczny do płuc--> pęcherz pławny.

Płuca rozwijają się w rozwoju...

Płuca podczas wdechu

Brzeg przedni płuca prawego podczas wdechu odpowiada przedniej linii granicznej opłucnej prawej wypełniając całkowicie zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni. Analogicznie przebiega brzeg przedni płuc I lewego do poziomu przyczepu mostkowego 4 żebra. Powyżej tego punktu, ku tyłowi od mostka na...

Ropień płuca

Definicja. Ropień płuca jest to martwica tkanki płucnej spowodowana drobnoustrojami wywołującymi zmiany ropne.

Ropień płuca jest następstwem zapalenia płuc, posocznicy, urazu klatki piersiowej, wskutek przejścia infekcji spod przepony. Ropień płuca wywołują drobnoustroje tlenowe i...

Wnęka płuca

Wnęka płuca (hilus pulmonis) jest to wgłębienie położone na powierzchni śródpiersiowej około 2 cm głębokie; długość wnęki wynosi około 5 cm, szerokość około 4 cm. Wnęka nie leży ściśle pośrodku powierzchni śródpiersiowej, lecz bliżej brzegu tylnego niż przedniego w równej mniej więcej...

Zator płuca

Definicja. Zator płuca jest to stan, gdy tętnica płucna dostarczająca krew do części płuca jest zatkana skrzepliną. Jest to najczęściej spowodowane oderwaniem się części skrzepliny żylnej umiejscowionej poniżej rozwidlenia żyły głównej dolnej, lub też pochodzącej z serca.

Z jednej strony...

Korzeń albo trzon płuca

Korzeń albo trzon płuca (radix pulmonis) łączy serce oraz tchawicę z powierzchnią śródpiersiową płuca i utworzony jest przez te wszystkie twory, które wchodzą do wnęki płuca lub z niej wychodzą. Opłucna obejmująca korzeń płuca wraz z jej przedłużeniem ku dołowi — więzadłem płucnym...

Płuca

Płuca wypełniają całkowicie klatkę piersiową aż do śródpiersia. Od strony przyśrodkowej pokrywają one serce tworząc w obrębie lewego płuca wcięcie sercowe (incisura cardiaca). W kierunku dolnym znajdują się one w bliskim sąsiedztwie ze śledzioną, wątrobą i żołądkiem, od których są...

Krezka płuca

Krezka płuca (mesopneumonium). Opłucna płucna pokrywa płuco na całej powierzchni z wyjątkiem wnęki. Na poziomie wnęki opłucna ścienna (śródpiersiową) kieruje się bocznie przerzucając się na korzeń płuca, który obejmuje jak gdyby niskim kołnierzem otwartym ku dołowi i przechodzi w opłucną...

Podstawa płuca

Podstawa płuca (basis pulmonis) albo powierzchnia przepono (facies diaphragmatica) przylega do przepony i odpowiednio do jej wypukł jest silnie wklęsła. Obejmuje ona serce i wskutek tego ma kształt półksiężyc, waty. Po stronic lewej podstawa płuca utworzona jest głównie przez pła dolny i tylko...

Korzeń płuca

Na korzeń płuca składa się:

Oskrzele główne prawe lub lewe

Tętnica płucna, żyły płucne – górna i dolna, tętncze gałęzie oskrzelowe, żyły oskrzelowe

Węzły chłonne oskrzelowo-płucne, węzły chłonne tchawiczo-oskrzelowe górne i dolne

Splot płucny utworzony przez...

ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWYWANIA SIĘ PŁUCA

Pod wpływem sportu, a w ięc wzmożonego obciążenia pracą płuca się powiększają. Nic wiemy jednak czy powiększenie to następuje wskutek zwiększenia się liczby pęcherzyków : pogląd taki był niejednokrotnie wypowiadany, choć zwiększenie się pojemności życiowej płuca może występować bez zmian...

Płuca

Człowiek ma dwa płuca: prawe i lewe, zawieszone w odpowiednich jamach opłucnej klatki piersiowej. Płuco zbudowane jest z oskrzeli, oskrzelików, pęcherzyków płucnych, tkanki śródmiąższowej oraz pokrywającej je opłucnej płucnej. Dwie szczeliny, skośna i pozioma, dzielą płuco prawe na 3 płaty: górny...

Przepływ krwi przez płuca

przepływ krwi przez płuca; perfuzja płucna; w spoczynku wynosi ok. 5 l/min, podczas wysiłku może wzrastać do ok. 25 l/min. Zależy od czyn­ności prawej komory serca, która tłoczy krew do pnia płucnego, tętnic płucnych i ich rozgałęzień w płucach. Ciśnienie krwi w tętnicy płucnej wy­nosi ok. 1/6...

Płuca

(-, lungs, imaging); zasady obrazowania nie odbiegają od obowiązujących standardów' w badaniu radiologicznym klatki piersiowej. W uzasadnionych przypadkach poza zdjęciami tylno-przednimi (P-A) i bocznymi posługujemy się projekcjami dodatkowymi, tj. przednio--tylnymi (A-P), zdjęciami P-A i A-P szczytów'...

Szczyt płuca

Szczyt płuca (apex pulmonis) jest zaokrąglony i tępy. Ponieważ pierwotna jama ciała sięga ku górze aż do głowy pierwszego żebra, a pierwsza para żeber tak jak wszystkie inne biegnie skośnie do przodu i ku dołowi, szczyt płuca wystaje nad przednim brzegiem otworu górnego klatki piersiowej i wypełnia...

Szczelina pozioma płuca prawego

Szczelina pozioma (fissura horizonlalis) płuca prawego oddziela płat górny od środkowego. Tworzy ona odgałęzienie szczeliny skośnej: rozpoczynając się w linii pachowej, skącl przebiega do przodu mniej więcej równolegle do 4 żebra, przecina przedni brzeg płuca na poziomie końca mostkowego 4 żebra...

Nowotwory płuca

Nowotwory pierwotne płuca dzieli się na łagodne (brodawczaki, gruczolaki) i złośliwe. Guzami wtórnymi są przerzuty nowotworowe do płuc. Najczęstszym nowotworem złośliwym u człowieka jest rak płuc. Częstość jego występowania dynamicznie wzrasta. Należy szacować, że w Polsce obecnie liczba...

Dyfuzja gazów w płucach

dyfuzja gazów w płucach; przenika­nie gazów O2 i CO2 przez przegrodę pęcherzykoWo-włośniczkową odbywa się na poziomie pęcherzyków płuc­nych. Powierzchnię wymiany gazowej stanowi powierzchnia kapilarów płuc­nych przylegająca do pęcherzyków. D. g. w płucach jest uwarunkowana gradientem ciśnień...