Płeć jako wskaźnik pozycji społecznej

Płeć jako żeńska i męska to pojęcie stosowane nie tylko w obrębie rasy ludzkiej, ale również w odniesieniu do zwierząt. Zajmijmy się jednak problemem odniesiemy do ludzkości. Pojęcie płci można rozpatrywać w kilku aspektach. Przede wszystkim należy tu spojrzeć na gatunek ludzki z punku widzenia biologii. Już w momencie poczęcia mamy określoną płeć, jest to podstawa podziału gatunku na kobiety i mężczyzn. „[…] Biolodzy rozróżnianą pierwszorzędne cechy ...

"Płeć mózgu" Anne Moir i David Jessel.

Kobieta i mężczyzna różnią się od siebie. Mózg nasz skonstruowany jest w inny sposób, co powoduje, że reagujemy odmiennie na te same zachowania, zdarzenia, mamy inne spostrzeżenia i odczucia, inaczej patrzymy na świat. Od bardzo dawna naukowcy podejmują próby by poznać różnice między płciami, choć niejednokrotnie były one dość prymitywne. Badania wiele razy dowodziły, że płcie nie są równe pod względem intelektualnym ( Gustaw Le Bon). W 1911 roku Bayerthal ...

Płeć a zdolności poznawcze

DWIE PŁCIE, DWIE PÓŁKULE- JEDEN MÓZG o różnicach w funkcjonowaniu i zdolnościach poznawczych kobiet i mężczyzn PLAN PRACY 1. Wstęp 2. Wybrane różnice w zdolnościach poznawczych kobiet i mężczyzn: - percepcja - uwaga - myślenie - zdolności werbalne - zdolności przestrzenne - zdolności matematyczne 3. Różnice w budowie i funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego 4. Uwarunkowania biologiczne, społeczne i ewolucyjne 5. Podsumowanie LITERATURA • ...

DETERMINACJA PŁCI

Zespół procesów decydujących o wykształceniu w organizmach roz-dzielnopłciowych cech męskich lub żeńskich.

O powstaniu konkretnej płci decyduje szereg zjawisk precyzyjnie regulowanych, związanych z ekspresją odpowiednich genów i interakcjami ze środowiskiem. Każda z płci zawiera informację...

Wyjaśnij różne pojęcia płci wynikające z rożnych kryteriów jej wyznaczania

1. Płeć chromosomalna ( genetyczna) jest określana rodzajem chromosomów płciowych, które zostały przekazane przez parę rodzicielska. Męskość czy żeńskość osobnika jest ustalona genetycznie.

2. Płeć chromatynowa – określa ją obecność ciałek Barra w jądrach komórek kobiet lub ich brak u...

PŁEĆ ZALEŻY OD GENÓW, NIE OD CHROMOSOMU

Jest rzeczą powszechnie znaną, że za naszą płeć odpowiedzialny jest chromosom Y, lub jego brak. Na pozór jest to fakt oczywisty i, w gruncie rzeczy, niezbyt interesujący. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy uświadomimy sobie, że za cechy odpowiedzialne są geny lub ich grupy, a chromosom jest tylko...

Płeć jako wskaźnik pozycji społecznej

Obecnie, kategorię Kobieta, pomimo wszystkich różnic, które istnieją pomiędzy konkretnymi kobietami, bardzo wyraźnie można zidentyfikować jako pokrzywdzoną w wyniku powszechnych, kulturowo narzuconych założeń. Dzieje się tak dlatego, że istnieje w tej kulturze pewne zaprogramowane pojęcie Kobiety, którą powoduje np. ograniczoną możliwość realizacji w kwestii zawodowej czy naukowej. Jest to tradycyjne przedstawienie Kobiety jako irracjonalnej, nadwrażliwej, której ...

Płeć mózgu

Mężczyzna i kobieta to dwa różne sposoby bycia człowiekiem. Zrozumienie i zaakceptowanie tych różnic jest pierwszym warunkiem osiągnięcia dojrzałości płciowej. Rodzące się konflikty osobowościowe pomiędzy płciami powodowane są nie tylko różnicami fizycznymi, ale również różną budową mózgów, różnym wychowaniem, różnicami w genach, sposobem przyjmowania i przetwarzania informacji. Zarówno mężczyźni jak i kobiety "patrzą na Świat" poprzez pryzmat własnej ...

Płeć Mózgu

Mężczyzna i kobieta to dwa różne sposoby bycia człowiekiem. Zrozumienie i zaakceptowanie tych różnic jest pierwszym warunkiem osiągnięcia dojrzałości płciowej. Rodzące się konflikty osobowościowe pomiędzy płciami powodowane są nie tylko różnicami fizycznymi, ale również różną budową mózgów, różnym wychowaniem, różnicami w genach, sposobem przyjmowania i przetwarzania informacji. Zarówno mężczyźni jak i kobiety „patrzą na Świat” poprzez pryzmat ...

DETERMINACJA PŁCI U SSAKÓW

U ssaków mechanizm determinacji płci związany jest z obecnością chromosomu Y, a nie, jak u Drosophila, liczbą chromosomów X. Ponadto płeć somatyczna jest u ssaków w znacznej mierze rezultatem działania układu hormonalnego, a więc zależy od płci gonad.

Czynnik warunkujący płeć męską, a znajdujący...

Płeć - trwały element różnicujący zbiorowosć

Płeć to jedna z najbardziej uniwersalnych podstaw stratyfikacji społecznej we wszystkich społeczeństwach. Jest pojęciem biologicznym, na którym opiera się podział gatunku ludzkiego na kobiety i mężczyzn. Kategorii płci używa się, aby lepiej zrozumieć różnice między kobietami i mężczyznami. Jak wiadomo zbiorowości ludzkie składają się z jednostek, które różnią się wzrostem, kolorem oczu, włosów, poziomem inteligencji, karnacją skóry, stopniem podatności na ...

Kilka uwag na temat odtwarzania się podziałów związanych z płcią

Kilka uwag na temat odtwarzania się podziałów związanych z płcią Różnice społeczne między mężczyznami i kobietami większości z nas wydają się naturalne i uzasadnione. Można też powiedzieć, że nie budzą one wielkich emocji (jak np. podziały na bogatych i biednych. Kobiety i mężczyźni występują w innych rolach społecznych, wykonują odmienne zawody, zajmują inne stanowiska i dlatego uzyskują różne zarobki. Nasze myślenie stanowi jedno z kluczowych ogniw ...

Cechy sprzężone z płcią i ich dziedziczenie

Geny zlokalizowane na autosomach dziedziczą się niezależnie od płci, bo podczas mejozy segregacja chromosomów „matczynych” i „ojcowskich” jest zupełnie przypadkowa.

Geny zlokalizowane na chromosomach płciowych (x, y), to geny sprzężone z płcią; a cechy, które te geny determinują, są cechami...

Rola społeczna - Wzorce zachowań uwarunkowanych ze względu na płeć nabywanych w procesie socjalizacji.

Rola społeczna Przyjmowanie różnych zachowań odpowiednio do sytuacji zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, jest dla ludzi tak oczywistą sprawą, iż nigdy nawet nie zastanawiają się ile odmiennych zachowań sobą reprezentują. Cały porządek społeczny opiera się na tworzeniu odpowiednich relacji polegających na znalezienie swojego miejsca w hierarchii społecznej i przyjęcia odpowiedniego zachowania. Każda jednostka posiada pewien status społeczny, z którym łącza się ...

CECHY SPRZĘŻONE Z PŁCIĄ

Cechy fenotypowe, kodowane przez geny obecne na ailo-somach (chromosomach płci), ujawniające się u osobników o płci heterogametycznej (u człowieka XY, allele recesywne). Dziedziczone wyłącznie po jednym z rodziców (u kobiet ujawniają się jedynie w stanie homozygotycznym).

W tej grupie cech znajduje...

Płec i rodzaj a związki i emocjonalność

Zapewne już przed tysiącami lat snuto rozważania o tym, co różni kobiety od mężczyzn, ale zagadnienie to nie od razu stało się przedmiotem zainteresowania psychologii. Za pioniera tej nauki uważa się Wilhelma Wundta, który w 1879 roku założył katedrę psychologii na Uniwersytecie Lipskim. Psychologia Wundta zajmowała się działaniem umysłu bez uwzględniania indywidualnych różnic miedzy dorosłymi ludźmi. Strukturaliści chcieli badać ?uogólniony umysł dorosłego? i ...

Choroby genetyczne sprzężone z płcią i ograniczone płcią

Temat: Choroby genetyczne sprzężone z płcią i ograniczone płcią. Choroby genetyczne są to choroby przekazywane z pokolenia na pokolenie lub też choroby powstające na nowo na skutek zmian i zaburzeń w mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych. Te nieprawidłowości mogą być przekazywane potomstwu jako choroby dziedziczne. Jednym słowem, choroba genetyczna może mieć swój początek - na skutek sprzężenia się różnych czynników - w każdej chwili u każdego z ...

Wymień i opisz 4 typy układów cech psychicznych człowieka związanych z płcią

 

W efekcie podzielono osoby o różnym układzie cech psychicznych związanych z płcią na cztery typy:

Osoby określone seksualnie (typowe pod względem płci) – kobiece kobiety i męscy mężczyźni;

Osoby nieokreślone seksualnie;

Osoby krzyżowo określone seksualnie: męskie kobiety i...

„Kobieta w reklamie a konflikt płci’”

Po roku 1989 nastąpiły w Polsce kompleksowe zmiany systemowe zarówno sferze polityki, jak i ekonomii. Przemiany w tych dziedzinach przyczyniły się do przeobrażeń w życiu społecznym, prowadząc m.in. do pojawienia się nowych profesji, kanałów mobilności, podziałów i konfliktów społecznych. W podobny sposób, tylko wolniej, przebiegają zmiany w systemach wartości, poglądach i stylach życia Polaków oraz w pojmowaniu ról płci. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które ...