Platon

Platon twierdził,że jedyny byt prawdziwy to niezmienna, duchowa rzeczywistość, świat materialny jest cieniem, marnym odbiciem lepszego, duchowego świata; idealizm, bo to rzeczywistość duchowa, obiektywny, bo istnieje poza człowiekiem i niezależnie od jego świadomości.

Praca zaliczeniowa z filozofii. Tales, Arystoteles, Platon, luteranizm i kalwinizm.

Dualizm świata w rozumieniu Platona Platon przyjmował, że istnieje nie jeden rodzaj, ale dwa rodzaje bytu: byt poznawany przez zmysły i byt poznawany przez pojęcia. Świat idei Platon wyobrażał sobie niemal „namacalnie”.

Dzieje platonizmu - Platon

Ponieważ Platon kwestionujew nich teorię idei, niektórzy badacze podejrzewali go o zupełne zarzucenie tejteorii lub wysuwali pogląd, że idee stają się z biegiem czasu dla Platona tylkopojęciami metodycznymi (np.

Platon i Arystoteles

Jeżeli Platon często uważany jest za pierwszego filozofa, kim byli w takim razie Sokrates i pozostali myśliciele, którzy działali przed Platonem?

Platon i jego sposób postrzegania świata

Platon urodził się w Atenach, pochodził ze znanego rodu Kodrosa, przez matkę był spokrewniony z Solonem. kontynuując i rozwijając dalej naukę pitagorejczyków o nieśmiertelności duszy, Platon nauczał, że śmiertelne ciało człowieka jest więzieniem dla duszy.

GRECJA KLASYCZNA WIEKU IV p.n.e. - Cynicy i hedonicy, Platon, Arystoteles

W Akademii Platońskiej wytrwał do śmierci Platona, kiedy jednak kierownictwo szkoły objął Speusyppos, odszedł od Akademii uważając, że „drogi mu jest Platon, lecz jeszcze droższa prawda", i założył nową szkołę zwaną Liceum od Gaju Apollina Lykejskiego, w którym się znajdowała, lub perypatetycką od przechadzek mistrza z uczniami po cienistych alejach.

Filozofia Platona.

) Pozostawił jednak Platon poetów, tłumaczył ten fakt tym, że dla Platona poezja nie była sztuką a tym samym poeta nie był artystą.

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Koncepcja państwa według Platona

Platon według swoich koncepcji stworzył wizję polis idealnej czyli takiej, którą rządzi idea uniwersalnego dobra i sprawiedliwości. Państwo “najlepsze” winno dążyć do najwyższych zalet za jakie Platon uważał powszechność i stałość.

Jońska filozofia przyrody,Idealizm optymalny platona i realizm umiarkowany arystotelesa

Materia jest bowiem najbardziej oddalona od absolutu jako źródła wszelkiego istnienia, który Platon określa najczęściej słowem Jedno lub Dobro. Sam Platon, w Filebosie, jednym ze swoich późniejszych dialogów, wypowiada się na ten temat w bardziej pogodny sposób.

Platon Arystoteles Cynicy Cyrenaicy

Platon uważa, bowiem, że dusza istniała, zanim jeszcze zamieszkała w ciele. Tę tęsknotę Platon nazwał „eros”, czyli miłość. Platon uważa, że człowiek, kiedy jest dobry, to po śmierci albo zamienia się w lepszego człowieka, albo idzie do świata idei.

Platon a Sofiści

Platon nie tylko różnił się od sofistów. Platon zarówno widział w sztuce najwyższą czynność człowieka, jak i potępiał ją. Na koniec chciałbym napisać, filozofia sofistów i platona to są dwie niemalże w stu procentach przeciwstawne filozofie.

Platon

Platon jako pierwszy filozof napisał, że kobiety mają takie same możliwości w zdobywaniu wiedzy jak mężczyźni i w niczym im nie ustępują. Platon chciał przekazać władzę w ręce filozofów.

Sokrates i Platon

Przeciwnie niż Platon, twierdził, że nie istnieją idee poza jednostkowymi rzeczami. Forma była dla Arystotelesa ważniejsza, pojmował ją jako realny odpowiednik pojęcia, tak samo jak Platon ideę transcendentną.

Moja (naiwna) interpretacja „VII Księgi” „Państwa” Platona

Moim zdaniem Platon nie miał złych intencji, troszczył się o dobro ogółu, pragnął wymyślić idealny system, który narzucony z góry- przyniesie szczęście Państwu. Platon twierdzi, że umysł, który doskonali się w wyżej wymienionych dziedzinach, staje się „z nieprzydatnego- przydatnym.

System wychowawczy Platona

Do lat dziesięciu największą wagę przykłada Platon do rozwoju duchowego i fizycznego. Platon kładzie również nacisk na muzykę i plastykę, które budzą w człowieku zmysł estetyki i kształtują charakter („proste formy archaicznej melodii i rytmu”).

Teoria poznania według Platona

Platon twierdził jednak, że każdy drogę do poznania prawdy nosi w sobie, albowiem część każdego z nas kiedyś już była w świcie idei. I w istocie nie jest on przechowywany nigdzie indziej jak w ludzkim umyśle, jednak żeby do niego dotrzeć nie trzeba zagłębiać się w świecie niematerialnym, jak twierdził Platon.

Idealizm obiektywny filozofii Platona.

Rozważając to ściślej Platon doszedł do wniosku, że rzeczy nie są bytem, ponieważ bytem jest to, co musi być i nie może przestać być i wreszcie stwierdził, że jest tylko jeden byt ?

Koncepcje doskonałej wspólnoty w myśli Platona

Platon w wolności i w demokracji widział największe zło. Platon, uznany został przez wielu filozofów za jednego z głównych wrogów społeczeństwa otwartego wręcz proroka totalitaryzmu.

PLATON

Jaskinia Platona symbol znikomości wiedzy ludzkiej, mizernych perspektyw poznania; Platon pisze w Republice, 7,514: „Wyobraź sobie ludzi żyjących w [.

Koncepcja duszy wg platona i arystotelesa

każda rzecz ginie od zła, ale to zło nie może uśmiercić duszy Platon zadawał sobie pytanie ? Platon wierzył, że gdy ciało umiera dusza żyje dalej, czyli tym samym wierzył w reinkarnację.