Płaszczyzna

Płaszczyzna

Czytaj Dalej

Opisz podstawowe płaszczyzny i linie ciała

- płaszczyzna środkowa strzałkowa – przechodzi przez oś podłużną ciała, dzieląc je symetrycznie na części: lewą i prawą. Wszystkie równoległe do niej płaszczyzny nazywane są płaszczyznami strzałkowymi;

- płaszczyzna czołowa główna – prostopadła do płaszczyzny strzałkowej przechodzi przez...

Płaszczyzny konstrukcyjne kadłuba

Statek morski stanowi bryłę o kształtach zewnętrznych – zazwyczaj nieregularnych, których jedyną charakterystyką(w znaczeniu geometrycznym) jest fakt, iż płaszczyzna symetrii biegnąca wzdłuż kadłuba dzieli go na dwie połowy(lewą i prawą) o identycznych kształtach. Statek morski zbudowany jest z następujących części : · kadłuba; · nadbudówki; · masztu; · wyposażenia. Konstrukcja kadłuba opiera się na szkielecie, do którego jest przymocowane ...

WADY POSTAWY W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ

Jak już wielokrotnie podkreślano, określenie wada postawy w płaszczyźnie strzałkowej jest mało precyzyjne, Podstawowy problem dotyczy tu kryteriów, pozwalających na jednoznaczne zakwalifikowanie jednostkowej postawy do tej grupy wad. Dotyczy on jednak raczej sylwetek z pogranicza postawy prawidłowej i...

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA ODBIORCĘ

-  wpływ w płaszczyźnie poznawczej

-  definiowanie sytuacji społecznej i konstruowanie obrazu rzeczywistości

- media stanowią ważne źródło informacji

o świecie

o  odbiorca aktywny

- problem dyslokacji, czyli jakie jest odniesienie doświadczenia medialnego do praktycznych kontekstów  życia...

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA DZIECI

1.  WPŁYW W PŁASZCZYŹNIE POZNAWCZEJ

a)  podstawowe funkcje i.  funkcja wychowawcza – budowanie określonego systemu wartości ii.  funkcja edukacyjna – dostarczanie wiedzy iii.  funkcja budowania tożsamości

b)  zaciera się granica pomiędzy socjalizacją pierwotna a wtórną

c)  dzieci muszą być...

Czy kultura to płaszczyzna porozumienia, czy źródło konfliktu?

Istnieje bardzo dużo definicji kultury. E. Taylor (1871r.) twierdził, iż: „kultura, względnie cywilizacja (...) jest złożoną całością zawierającą wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaj oraz wszystkie inne zdolności i przyzwyczajenia nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa”. Podobnie kulturę postrzegają Walter G. Stephan i Cookie W. Stephan w swojej książce . Wg nich kulturę można zdefiniować jako sumę wszystkich wyuczonych zachowań,

Płaszczyzna podparcia

płaszczyzna podparcia; obrys najda­lej wysuniętych punktów podparcia. Od wielkości i kształtu płaszczyzny podparcia zależy stateczność ciała podpartego.

Płaszczyzny kontroli przestrzegania prawa UE

Kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego odbywa się na 2 płaszczyznach:

- krajowej

- wspólnotowej

Jurysdykcja ETS:

międzynarodowa – rozstrzyga spory między państwami członkowskimi wynikające ze stosowania prawa UE; jest to jurysdykcja arbitralna, obligatoryjna

konstytucyjna –...

Płaszczyzny i charakter działania administracji

Płaszczyzny działania adm.:

- reglamentacyjno-dystrybucyjna - zadania te realizowane są w formie wydawanych decyzji adm. Jest to bezpośrednia sfera stosunków urząd - obywatel. Działania te podlegają kontroli sądowej,

- działalność organizatorska - związana jest z zaspokajaniem potrzeb społ. w skali...

Podaj różne płaszczyzny zdrowia i wyjaśnij ich znaczenie

Konstytucja wyróżnia trzy płaszczyzny zdrowia:

1) Zdrowie fizyczne, czyli somatyczne, a więc to które odnosi się do organizmu.

Stanowi ono tło dla licznych i dobrze nam znanych chorób ciała, ale nie tylko bierne tło, bo umiemy też świadomie potęgować pewne jego elementy poprzez ćwiczenia i...

Gerontologia: Płaszczyzny procesu starzenia się - Płaszczyzna biologicza

„Z biologicznego punktu wiedzenia uzasadnione jest wyodrębnienie grup osób długowiecznych (90 lat i więcej), jako grupy o szczególnych cechach biologicznych i dziedzicznej predyspozycji do długiego życia”. Jednakże proces ten jest procesem przebiegającym bardzo płynnie, etapami i inaczej u kobiet...

Gerontologia: Płaszczyzny procesu starzenia się - Płaszczyzna psychologiczna

Jeśli chodzi o psychikę osób starszych  to w związku ze wzrostem różnic indywidualnych dotyczących ludzi starszych, trudno jest ustalić ogólne prawidłowości odnośnie osobowości i zachowania się człowieka starego. Możemy również stwierdzić, że właściwie wszystkie funkcje psychiczne ludzi starych...

Gerontologia: Płaszczyzny procesu starzenia się - Płaszczyzna społeczno – socjalna

Określają (co oczywiste) warunki ekonomiczne, ale też możliwości uczestniczenia w życiu zbiorowym, stopień degradacji więzi rodzinnych i środowiskowych, a także relacji międzypokoleniowych. Ponadto liczą się wszelkie przejawy dyskryminacji ludzi starszych.

Dobre kontakty z innymi ludźmi, sposób...

Płaszczyzny i fazy socjalizacji

Można wyróżnić cztery podstawowe płaszczyzny socjalizacji

grupy pierwotne – np. rodzina, grupa rówieśnicza, grupa przyjacielska, grupa sąsiedzka.

grupy wtórne – np. szkoła, zakład pracy, wojsko, stowarzyszenie, partia polityczna

wielkie grupy społeczne – np. grupy etniczne, grupy...

Problematyka związkowa (uprawnienia, płaszczyzna)

Uprawnienia organizacji związkowej w tworzeniu prawa pracy są podstawowymi, zasadniczymi uprawnieniami każdego związku zawodowego. W związku z tym są one najważniejszym podmiotem w zakładzie pracy. Na tej płaszczyźnie związek zawodowy wypracowuje i stanowi prawo zakładowe wspólnie z pracodawcą, a...

Krzywizny w płaszczyźnie czołowej

Oprócz krzywizn pośrodkowych (strzałkowych), skierowanych do przodu lub do tyłu, występują zwykle (w 68%) skrzywienia boczne kręgosłupa (skolioses; skolios = krzywy), krzywizny w płaszczyźnie czołowej. Występowanie ich łączy się przypuszczalnie z ogólną asymetrią ciała, której liczne objawy w...

Ruchy zgięcia i prostowania w płaszczyźnie pośrodkowej

Ruchy zgięcia i prostowania w płaszczyźnie pośrodkowej (flexio et extensio) albo zgięcia do przodu i zgięcia do tyłu (anteflexio et retroflexio) są to ruchy symetryczne dokoła osi poprzecznej biegnącej poziomo z prawej strony na lewą. przeważnie przez środek jądra miażdżystego. Zakres tych ruchów...

Boczne ruchy zgięcia w płaszczyźnie czołowej

Boczne ruchy zgięcia w płaszczyźnie czołowej (flexio Lateralis) są to ruchy asymetryczne dokoła osi strzałkowej biegnącej przez jądro miażdżyste. U człowieka żywego ruch ten w całości wynosi ok. 110°, na zwłokach ok. 165°. Ruch ten jest najobszerniejszy w odcinku piersiowym. W odcinku szyjnym...

Płaszczyzny współpracy międzynarodowej

PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Międzynarodowa współpraca i integracja gospodarcza jest to proces scalania gospodarek narodowych, w wyniku którego powstają nowe organizmy gospodarcze o odmiennych właściwościach. Bez współpracy międzynarodowej, niemożliwy byłby postęp tak szybki i w tak wielu dziedzinach jak obecnie. Istnieje wiele płaszczyzn współpracy międzynarodowej: współpraca gospodarcza, kulturalna, edukacyjna i naukowa, działalność ...

Więź społeczna – ujęcia klasyczne (koncepcja „woli” u F. Tonnies i „solidarności u E. Durkheima), płaszczyzny objawiania się więzi, rodzaje więzi, jej przejawy oraz rozkład.

Pojęcie więzi społecznej: W socjologii funkcjonują dwie znane typologie: Tonniesa Gemeinschaft und Gesellschaft Durkheima przeciwstawienie społeczeństw o solidarności mechanicznej i solidarności organicznej Obie odwołują się do dwu rodzajów więzi społecznej, przypisują im różne podstawy, różny charakter, odmiennego rodzaju manifestacje i wytwory. Termin więzi społeczne nie jest jednoznacznie rozumiany. Posługujemy się terminem zbiorowości społecznej dla określenia ...