Plan miasta

Plan miasta

Czytaj Dalej

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Mimo że miasto dało Judymowi szansę kształcenia się i zdo–bycia dobrze płatnego zawodu, to nie zapomniał on o swoim pocho–dzeniu. Tym razem miasto nie daje szansy Ju–dymowi spełnienia marzeń i rozwinięcia własnej praktyki lekar–skiej.

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.

Wojna zabrała im szczęśliwą młodość, zniszczyła życiowe plany, jednak młodzieńcy w tych niesamowitych czasach potrafili żyć pełnią życia. Wojna zabrała szczęśliwą młodość i zniszczyła życiowe plany człowieka.

Motyw miasta

Motyw miasta Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi miesz–kających w nim, ale także z prowincji. Tym razem miasto nie daje szansy Ju–dymowi spełnienia marzeń i rozwinięcia własnej praktyki lekar–skiej.

Miasto – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Tak naprawdę miasto dla Judyma było miejscem, w którym przeżył całe swoje dzieciństwo, spotykając się z nędzą, brudem i chorobami. Niecodzienny obraz miasta ukazuje nam Tadeusz Borowski w jednym ze swoich opowiadań pt.

BODYGUARD/JAEL - plan 1943-44

W następnym miesią­cu ostatecznie sformułowany plan wysłano z Londynu do Waszyngtonu w celu zatwierdzenia go przez sze­fów Połączonych Sztabów, co wo­bec wcześniejszej decyzji szefów państw i rządów było czystą formal­nością.

COMPIEGNE - miasto

Niewielkie miasto nad rzeką Oisne we Francji zajęte 9 czerwca 1940 r.

HIROSZIMA - miasto i port

Miasto w Japonii (ok. ludzi (stali mieszkańcy oraz uchodźcy z innych miast).

MANSTEINA PLAN

Plan uderzenia wojsk niemieckich na zachodnią Europę, określany potocz­nie jako plan Mansteina, chociaż gen. Haider, kierując się względami oso­bistymi („nie lubił Mansteina"), odrzucił plan, a autora „zesłał" do Szczecina (Stettin), na stanowisko dowódcy XXXVIII korpusu.

MIMOYECQUES - miasto

Miejscowość w północnej Francji, w rejonie której na początku 1943 r. Niemcy rozpoczęli budowę gigan­tycznej wyrzutni pocisków *V-3.

NAGASAKI - miasto

Miasto i port na wyspie Kiusiu 9 sierpnia 1945 r.

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka

Wojna zabrała im szczęśliwą młodość, zniszczyła życiowe plany, jednak młodzieńcy w tych niesamowitych czasach potrafili żyć pełnią życia. Wojna zabrała szczęśliwą młodość i zniszczyła życiowe plany człowieka.

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Miasto w Ojcu Goriot to obszar panowania mamony, przestrzeń ujednolicania się ludzkich postaw. Miasto „przestrzeń znacząca”, od początku XIX wieku odgrywające zasadniczą rolę w naszej cywilizacji, budziło i będzie budzić kontrowersje.

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansarozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Mimo że miasto dało Judymowi szansę kształcenia się i zdobycia dobrze płatnego zawodu, to nie zapomniał on o swoim pochodzeniu. Tym razem miasto nie daje szansy Judymowi spełnienia marzeń i rozwinięcia własnej praktyki lekarskiej.

Ars poetica? (z tomu Miasto bez imienia 1969)

Utwór ten można odczytywać jako wiersz programowy poety, taki kierunek interpretacji wyznacza bowiem sam tytuł, stanowiący aluzję do starożytnych rozpraw o poezji – Arystotelesa i Horacego. Utrwa­lony w tradycji tytuł Miłosz opatruje jednak znakiem zapytania – jak gdyby kwestionował możliwość...

Raport z oblężonego Miasta

Eliminowano z życia pub­licznego działaczy „Solidarności” (internowanych w nocy z 12 na 13 grudnia), zawieszono działalność organizacji i związków twórczych, sparaliżowano komunikację, na wyjazd do innego miasta trzeba było mieć specjalne zezwolenie, przerwano połączenia a gdy je przywró­cono podsłuchiwano rozmowy telefoniczne, na ulicach dużych miast odbywały się demonstracje siły – jeździły wozy ...

Motyw miasto

Mimo że miasto dało Judymowi szansę kształcenia się i zdo–bycia dobrze płatnego zawodu, to nie zapomniał on o swoim pocho–dzeniu. Tym razem miasto nie daje szansy Ju–dymowi spełnienia marzeń i rozwinięcia własnej praktyki lekar–skiej.

Plan strategiczny

problem strategii często był błędnie utożsamiany z opracowaniem planu strategicznego. Wkrótce jednak okazało się, iż procedura planowania nie może egzystować samodzielnie, nie będąc wkomponowana w ogół procesu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.

Rodzaje planów

Planowanie strategiczne koncentruje się na skuteczności (robieniu właściwych rzeczy), zaś planowanie operacyjne na sprawności (robieniu ich w właściwy sposób).

Plany operacyjne

reguły - stanowią, że w danej sytuacji musi się rozpocząć dane działanie albo, że nie wolno podjąć takiego działania; są najkonkretniejszą formą trwale obowiązujących planów i nie są wytycznymi, co sposobu myślenia lub podejmowania decyzji, lecz raczej je zastępują.

Podstawowe różnice między planami

horyzont czasu,

zakres,

stopień szczegółowości.