Plan Dawesa

Plan Dawesa

Czytaj Dalej

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.

Wojna zabrała im szczęśliwą młodość, zniszczyła życiowe plany, jednak młodzieńcy w tych niesamowitych czasach potrafili żyć pełnią życia. Wojna zabrała szczęśliwą młodość i zniszczyła życiowe plany człowieka.

BODYGUARD/JAEL - plan 1943-44

W następnym miesią­cu ostatecznie sformułowany plan wysłano z Londynu do Waszyngtonu w celu zatwierdzenia go przez sze­fów Połączonych Sztabów, co wo­bec wcześniejszej decyzji szefów państw i rządów było czystą formal­nością.

MANSTEINA PLAN

Plan uderzenia wojsk niemieckich na zachodnią Europę, określany potocz­nie jako plan Mansteina, chociaż gen. Haider, kierując się względami oso­bistymi („nie lubił Mansteina"), odrzucił plan, a autora „zesłał" do Szczecina (Stettin), na stanowisko dowódcy XXXVIII korpusu.

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka

Wojna zabrała im szczęśliwą młodość, zniszczyła życiowe plany, jednak młodzieńcy w tych niesamowitych czasach potrafili żyć pełnią życia. Wojna zabrała szczęśliwą młodość i zniszczyła życiowe plany człowieka.

Plan strategiczny

problem strategii często był błędnie utożsamiany z opracowaniem planu strategicznego. Wkrótce jednak okazało się, iż procedura planowania nie może egzystować samodzielnie, nie będąc wkomponowana w ogół procesu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.

Rodzaje planów

Planowanie strategiczne koncentruje się na skuteczności (robieniu właściwych rzeczy), zaś planowanie operacyjne na sprawności (robieniu ich w właściwy sposób).

Plany operacyjne

reguły - stanowią, że w danej sytuacji musi się rozpocząć dane działanie albo, że nie wolno podjąć takiego działania; są najkonkretniejszą formą trwale obowiązujących planów i nie są wytycznymi, co sposobu myślenia lub podejmowania decyzji, lecz raczej je zastępują.

Podstawowe różnice między planami

horyzont czasu,

zakres,

stopień szczegółowości.

Konflikt izraelsko - arabski - Plany uregulowania konfliktu

na ponownym spotkaniu zdecydowano przyjąć plan saudyjski po jego zmodyfikowaniu.

Budowa planu promocji

Ogólny plan promocji powinien określać: docelową grupę odbiorców cel promocji budżet elementy mieszanki promocyjnej.

Budowa planu promocji - Metoda „na co nas stać"

Sposób ten wyklucza długofalowe planowanie marketingowe, a wydatkinie mają powiązania z celami.

Budowa planu promocji - Metoda „systematycznego przyrostu"

Podstawę nowego budżetu stanowipoziom wcześniejszych wydatków powiększony o założony procent starego budżetu. Zaletą tego sposobu jest łatwość kalkulacji.

Budowa planu promocji - Metoda porównywania się z konkurencją

Budżet promocyjny przedsiębiorstwa jest zależny od poczynań konkurencji. Barierę często stanowi brak wiarygodnych danych o wydatkach konkurenta oraz konieczność przyjęcia założenia o podobieństwie obu przedsiębiorstw.

Budowa planu promocji - Metoda zadaniowa

Jest to sposób najbardziej logiczny i odpowiadający wymogom planowaniamarketingowego.

Jaką rolę odgrywają plany awaryjne?

  Dotyczą one alternatywnych kierunków działań, które zostaną podjęte, jeżeli zamierzony plan działania zostanie nieoczekiwanie zakłócony lub przestanie odpowiadać zamierzonym warunkom.

Formy planów jednorazowych.

Formy planów jednorazowych: Programy-plan jednokrotnego użytku dla szerszego zestawu działań.

Rodzaje planów ciągłych

Rodzaje planów ciągłych: Wytyczne polityki-plan ciągły, który określa ogólną reakcję na pewien problem lub sytuację.

Biznes Plan

Biznes plan jest konieczny przy staraniach o uzyskanie kredytów i przedstawia wówczas uzasadnienie i argumentację mające przekonać kredytodawcę o korzyściach realizacji zamierzenia, stanowiących gwarancję zwrotu otrzymanego kredytu.

Po co mi biznes plan?

Ogólnie można powiedzieć, że biznes plan pomaga w pozyskaniu potrzebnego kredytu, w nabyciu dóbr inwestycyjnych bez zaangażowania własnych środków finansowych, w korzystaniu z wiedzy technicznej, technologicznej czy organizacyjnej.