Przeciętna płaca w Polsce wynosi ok. 400$ , w Indiach ok. 100$ a w USA 2500$ , jakie czynniki wpływają na popyt i podaż pracy w tych krajach i co doprowadza do tak dużych dysproporcji w płacach?

 

A) Zasoby finansowe osób prywatnych , które wpływają na ilość indywidualnych przedsiębiorstw, tudzież w biedniejszych krajach podaż pracy przewyższa popyt co prowadzi do oferowania niższych płac przez pracodawców ;  

B) Brak konkurencji na rynku pracy ;

C) Sytuacja polityczna utrudniająca...

Funkcje płac

W naukach prawnych używa się określenia wynagrodzenie, które jest traktowane jako zapłata za wykonywanie pewnych czynności, zadań, robót czy usług. Wśród wszelkich wynagrodzeń wyodrębnia się wynagrodzenie za pracę. Stanowi ono zapłatę za szczególny rodzaj aktywności zawodowej podejmowanej w celach zarobkowych, realizowanych w ramach stosunku pracy, tj. stosunku prawnego nawiązanego na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru i spółdzielczej umowy o ...

Taryfikator płac

Siatka wynagrodzeń (taryfikator)

Siatka wynagrodzeń, zwana także siatką płac (siatką taryfową) to przyjęta w firmie struktura wynagrodzeń finansowych oparta na założeniach polityki płac. Określa ona liczbę kategorii oraz ich punktowe odpowiedniki, wyznaczone na podstawie wyników wartościowania...

Dowody księgowe dotyczące płac, wpłat i wypłat, rozliczeń podatkowych i amortyzacji.

Dowody księgowe dotyczące płac, wpłat i wypłat, rozliczeń podatkowych i amortyzacji. Plan pracy. 1. Charakterystyka dowodów księgowych. 2. Dowody księgowe dotyczące płac. 3. Dowody księgowe dot. wpłat i wypłat. 4. Dowody księgowe dot. rozliczeń podatkowych. 5. Dowody księgowe dot. amortyzacji. Charakterystyka dowodów księgowych. Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z obowiązującej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Do ...

Zatrudnienie i płace

Zakres polityki personalnej -dobór pracowników -szkolenie i doskonalenie kadr -motywacja pracowników do wykonywania zadań -ocena pracowników -system awansowania Sposoby doboru pracowników -ogłoszenia w prasie, internecie, telegazeta -urząd pracy -rekomendacja -składanie ofert przez pracownika -konkursy -poprzez praktyki zawodowe -targi pracy -firmy doradztwa personalnego Podstawowe wymagane dokumenty pracownik -CV+list motywacyjny -dokumenty potwierdzające ...

Funkcje płac

 

Płaca, jako cena płacy czy też kategoria dochodu jest wynagrodzeniem za usługę pracy i znajduje ona odzwierciedlenie w jej funkcjach. Najczęściej wymienia się cztery podstawowe funkcje: dochodową, kosztową, motywacyjną i społeczną. Można je analizować z punktu widzenia interesów zarówno pracodawcy...

JAKIE WYRÓZNIA SIĘ SYSTEMY PŁAC I JAKA JEST SPOŁECZNA ROLA PŁACY

Płaca jako kategoria społeczno-ekonomiczna wyraża określone stosunki ekonomiczne i międzyludzkie. Płaca obok funkcji dochodowej, bodźcowej, kosztowej, pełni ważną funkcję społeczną. Wywołuje określone skutki społeczne u samych pracowników, w ich rodzinach, w grupach roboczych, całej załodze i w...

Omów formy i systemy płac

 

A) Formy płac :  

w zależności od postaci ( pieniężna – występuje w postaci pieniądza , naturalna – wszystko to co pracownicy otrzymują oprócz pieniędzy ) ;

w zależności od sposobu jej otrzymywania ( bezpośrednia – to co otrzymuje pracownik bezpośrednio , pośrednia – obejmująca ubezpieczenia i...

Przechodzenie z wartościowania na płace

Kodeks pracy pozostawia przedsiębiorstwom swobodę co do kształtowania systemu płac, utrzymuje jednak w mocy zasadę bezpośredniego związku płacy z pracą. Artykuł 18c KP mówi o dyskryminacji płacowej, która ma miejsce również wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie uzasadnić powiązania pomiędzy...

Płaca realna

Wprowadzenie

Płace realne mówią pracodawcy o koszcie zatrudnienia swoich pracowników, a także pozwalają na porównanie tego kosztu z ich wydajnością krańcową. Z kolei gospodarstwa domowe dzięki nim wiedzą jak dużą ilość towarów będą mogły w stanie kupić, oferując posiadany przez siebie zasób...

Płaca, jej istota i funkcje. Płaca nominalna i realna.

W naukach prawnych używa się określenia wynagrodzenie, które jest traktowane jako zapłata za wykonywanie pewnych czynności, zadań, robót czy usług. Wśród wszelkich wynagrodzeń wyodrębnia się wynagrodzenie za pracę. Stanowi ono zapłatę za szczególny rodzaj aktywności zawodowej podejmowanej w celach zarobkowych, realizowanych w ramach stosunku pracy, tj. stosunku prawnego nawiązanego na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru i spółdzielczej umowy o ...

Description of a place - Kazimierz Dolny

When I think about places where I left a huge load of memories, I usually think about one - Kazimierz Dolny. It is a small town by Vistula River on south-east of Poland, 47 km away from Lublin. There are about nine thousand people living there. However, this number is usually completed by numerous groups of tourists, especially in summer. The town life gets more calm not before late autumn. Kazimierz Dolny becomes then an usual place like many other ones in Poland. The central part of the ...

Znaczenie i istota planowania płac w przedsiębiorstwie

 

Podstawą planowani płac w przedsiębiorstwie są z jednej strony prognozy i plany sprzedażyproduktów i usług, z drugiej zaś kosztów pracy.

W planowaniu możemy wyróżnić trzy generalne podejścia.

 

Pierwsze polega na ustaleniu globalnej kwoty środków w skali przedsiębiorstwa oraz przeciętnych płac...

Przyczyny zróżnicowania płac

Zróżnicowanie płac wynika z tego, że pomiędzy pracującymi istnieje ogromne zróżnicowanie i to pod wieloma względami:

1) pod względem wieku;

2) pod względem płci;

3) pod względem rasy, narodowości lub religii;

4) pod względem wykształcenia i doświadczenia;

5) pod względem wrodzonych...

Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac

 

W teorii zgłaszane są różne sposoby aktywizowania moty­wacyjnej funkcji płac i wzmacniania ich oddziaływań na zacho­wanie się ludzi w sytuacji pracy9. Zdaniem J. Reykowskiego na przykład, aby płaca mogła pełnić rolę stymulującą, jej tworzenie i stosowanie powinno uwzględniać następujące...

Systemy płac i ich porównanie.

Pod pojęciem systemu (formy) wynagradzania (płac) należy rozumieć sposób, w jaki ustala się wielkość wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za wykonaną przez niego pracę. Z kolei w celu określenia wynagrodzenia za pracę należy ustalić wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia (czyli inaczej mówiąc kwoty, która odpowiada najmniejszej przyjętej do obliczenia wynagrodzenia jednostce podstawy obliczeniowej) za pracę określonego rodzaju lub na ...

Płaca zasadnicza

 

Z natury płacy zasadniczej wynika, że w większości organizacji uzgodniona jest stawka za daną pracę zanim pracownik ją wykona. Płaca zasadnicza jest zatem określana w oczekiwaniu pewnego poziomu performance jaki ma osiągnąć pracownik, nie jest wyznaczana po fakcie, gdy wyniki są znane i można je...

Description of a place (Cambridge)

Last summer I had an opportunity to go to Great Britain in order to improve my english. I went to Cambridge, where I stayed for three weeks. Before I left I had made myself familiar with this city. Consequently I would like to write a few words about Cambridge. But my purpouse is not to present all the monuments...

Rodzaje plac zmiennych

 

Istnieje wiele możliwych rodzajów mechanizmów płac zmiennych. Do głównych należą:

Premie indywidualne. Pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie, jeśli oni sami, ich grupa pracownicza lub cała firma osiągną wyznaczone zadania.

Premie powszechne. Wszyscy w firmie otrzymują wypłatę...

Co określa stawkę płac w warunkach konkurencji doskonałej?

 

W warunkach konkurencji doskonałej określana jest ona poprzez relację popytu i podaży na pracę. Ceną pracy jest płaca , jest ona podstawowym źródłem dochodu dla pracowników ,oraz podstawowym źródłem kosztów dla pracodawców .

W związku z tym dwie te funkcje pozostają z sobą sprzeczne . Płace...