Dokumenty pisane, cyfrowe i obrazowe

Do dokumentów pisanych zalicza się również różnego rodzaju archiwalia (zbiory archiwalne) i samorodną twórczość literacką dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza bardziej czy mniej udane próby pisania wierszy i opowiadań, a także pamiętniki (dzienniki), wspomnienia, autobiografie, listy.

KONSTYTUCJA PISANA A KONSTYTUCJA - RZECZYWISTA

W razie kolizji między dwoma konstytucjami, konstytucja pisana ( tzn. Brytanii- brak konstytucji pisanej, są tylko normy zwyczajowe, zarządzanie oparte jest na wieloletniej praktyce postępowania i lider partii tworzy rząd ).

Język mówiony a język pisany. Istota stylu językowego.

Stanowi zawsze rezultat wyboru dokonywanego przez osobę mówiącą lub piszącą pod kątem określonych potrzeb, które wynikają z sytuacji komunikacyjnej, z intencji, celu oraz funkcji tekstu.

Rozprawka metodologiczna na podstawie Listów Jana Sobieskiego do Marysieńki (tylko część), ponieważ wg jednej ze studentek tekst nie jest pisany hermetycznie z listów

Z tego powodu jego wypowiedzi pisemne były dość długie, bogate w szczegóły, makaronizmy, a ich pisanie trwało prawie dwadzieścia lat. Listy pisane przez Sobieskiego obejmowały swoim zasięgiem cały nie tylko okres wyprawy tureckiej od wyruszenia z Tarnowskich Gór do rozgromienia Turków pod Wiedniem.

Czy można „przetłumaczyć” wypowiedź mówioną na pisaną?

   historyczna (pisz, jak dawniej pisano) - zasada ta dotyczy m.    konwencjonalna (pisz, jak się umówiono) - zasada ta obejmuje przede wszystkim reguły, dotyczące pisowni łącznej i rozłącznej oraz użycia dużych liter.

GENEZA KONSTYTUCJI PISANEJ

Także postulat konstytucji pisanej, który utwierdzał postulat zapisania podziału władzy Monteskiusz ( 1689 -1755 ) najwybitniejszy teoretyk monarchii konstytucyjnej „Państwo powstało na skutek umowy społecznej zawartej przez ludzi w celu ochrony interesów bezpieczeństwa i wolności.

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku

Wiersz pisany w 1830 roku (inc.

DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego do Ameryki 1859, listopada)

DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego doAmeryki 1859, listopada) (inc.

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku

Wiersz pisany w 1830 roku (inc.

DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego do Ameryki 1859, listopada)

DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego doAmeryki 1859, listopada) (inc.

Ignacy Krasicki - Listy poetyckie, Listy pisane prozą i wierszem

 Zupełnie inny charakter niż listy poetyckie mają listy pisane na poły prozą, a na poły wierszem: jest to tak zwana forma menipejska, posłużył się nią bowiem w swoich satyrach Menippos, poeta grecki III wieku po Chrystusie.

Władysław Broniewski - Wiersze o wczesnej wiośnie pisane późną jesienią

Łażę, depczę warszawski beton, piszę wiersze – z niczego.

Niepisane normy konstytucyjne

Są to normy prawne, które mają zastosowanie w określonym przypadku i mają moc obowiązującą, ale nie są aktami skodyfikowanymi. Przykładem są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który dla określonego rozstrzygnięcia może z norm konstytucyjnych utworzyć nowe zasady. Czasami to nauka prawa...