Rosja czasów Piotra I Wielkiego a Francja Ludwika XIV- praca porównawcza

Niestety Piotr nie wyznaczył następcy przed swoją śmiercią. Idem, Piotr I Wielki, Wrocław 1990. , Piotr I, Warszawa 1984. Idem, Piotr I car-reformator, Warszawa 1975.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. PIOTRA MĘCZENNIKA

Wówczas jeden z nich rodem z Genui tak rzekł wśród ogólnego milczenia: Czy nie słyszeliście, bracia, że pewien brat z Zakonu Kaznodziejskiego, imieniem Piotr, niedawno w obronie wiary katolickiej zabity został przez heretyków, a Pan wiele cudów działacza jego wstawiennictwem?

Polityka zagraniczna Piotra I

Za cenę niesłychanych ofiar całego społeczeństwa, w przeciągu kilku lat Piotr odtworzył armię, a na jej użytek rozwinął przemysł zbrojeniowy na Uralu i w Karelii, którą udało mu się zdobyć na Szwecji w 1703 r. ze Szwecją (Nystad w Finlandii) Piotr I otrzymał we władanie Inflanty, Estonię, Ingrię i część Karelii.

Moja ikona w antropologii kulturowej - Bazylika Św. Piotra w Rzymie.

Piotra w Watykanie. Piotra w Rzymie określana mianem Skarbu Świata włoskiego renesansu to największa i najsłynniejsza świątynia chrześcijańska o powierzchni 23 tys m2.

Sytuacja wewnętrzna w Rosji po śmierci Piotra I (do 1740 roku)

Walka o władzę toczyła się między dawnymi współpracownikami cesarza, takimi jak Mienszykow, a także wdową po Piotrze, Katarzyną I z jednej, a starymi, odsuniętymi od wpływów rodami z drugiej strony. Wiele reform Piotra I zostało zaniechanych lub odwołanych.

Rządy cara Piotra III w Rosji

Piotr III otoczył się Niemcami, których faworyzował zwłaszcza w wojsku, przywołał też z wygnania Munnicha i Birona. Nie słuchając rad Munnicha zastraszony Piotr III abdykował, mimo to jednak w czasie pijatyki z Orłowami został zamordowany.

Ideologia religijna Braci Polskich na podstawie traktatów Piotra z Goniądza ( Gonesiusa )

W taki o to sposób Piotr z Goniądza przedstawiał swa ideologie o Trójcy Świętej i chrzcie dzieci, będącą cecha charakterystyczną religii, wyznawanej przez przedstawicieli zboru Ariańskiego. Piotr z Goniądza ,O trzech , Warszawa 1960.

Widzenie Piotra - sobór apostolski

To pouczenie Boże w formie widzenia nadprzyrodzonego podczas modlitwy opisał Piotr potem w Jerozolimie, gdy czyniono mu zarzuty, żeutrzymuje kontakty z nieobrzezanymi. Pierwszy przemówił Piotr.

Grób Piotra

Piotra na Watykanie grobu,w którym znaleziono szczątki mężczyzny, uznane przez jednych uczonych za relikwie Piotra, co drugimwydaje się nieprawdopodobne ze względu na owo ewentualne przeniesienie ich do katakumb.

TRZY PŁASZCZYZNY „DOKTORA PIOTRA”

  Obu łączy wielka miłość, która sprawia, że Piotr wraca do kraju mimo korzystnych propozycji. Piotr to prekursor nowego systemu wartości, nowego sposobu spojrzenia na świat.

Treści patriotyczne w utworach Jana Kochanowskiego i kazaniach Piotra Skargi

Do grona twórców epoki renesansu, którym na sercu leżało prawdziwie pojmowane dobro kraju, należy zaliczyć Piotra Skargę - wielkiego patriotę i znakomitego pisarza, autora nieśmiertelnych "Kazań sejmowych".

Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I. Habsburgowie - wybrani władcy i wydarzenia

Rosja Piotr I Wielki - gruntownie zreformował państwo; w sferze obyczajowej - /na bojarów/ golenie brud, noszenie stroju europejskiego, palenie tytoniu, kobiety miały brać udział w życiu towarzyskim, nowy kalendarz juliański, nowy alfabet; wojsko - stały pobór rekruta do wojska, służba przez szlachtę, odbudowano flotę; ustrój państwa - powołał Senat Rządzący, który był sądem, szykował nowe prawa, ustanowił kolegia, powołał instytucje ...

Reformy wewnętrzne cara Piotra I

Piotr I przyjął tytuł cesarza „Imperatora Wszechrosji”, państwo przyjęło nazwę Cesarstwo Rosyjskie.

Wyznanie wiary Piotra Mogiły

Wyznanie wiary ułożone przez prawosławnego patriarchę Kijowa, Piotra Mogiłę (1597-1646), w odpowiedzi na kalwińskie tendencje Cyryla Lukarisa.

Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie

Strome schody pośrodku prez­biterium prowadzą do krypty słynnego kaznodziei Piotra Skargi (zm. Wnętrze barokowe z piękną rokokową amboną przedsta­wiającą łódź piotrową.

Cerkiewne reformy Piotra Wielkiego

Car Piotr I (1682-1725), który osobiście poznał kraje zachodnie: cesarstwo, Holandię i Anglię, dążył dounowocześnienia państwa i Kościoła według tamtejszych protestanckich wzorców, które ukazywały dominację pierwszego nad drugim.

Kazania Piotra Skargi

  Piotr Skarga, dzięki działalności filantropijnej, został nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy.

Patriotyczne i chrześcijańskie walory „Kazań Sejmowych” Piotra Skargi

„Kazania. ..” powstały w okresie silnego napięcia politycznego: Zygmunt III Waza z którym Skarga był związany pragnął ukrócić samowolę szlachecką, zapobiec ciągłemu zrywaniu sejmów, wzmocnić władzę monarszą.

Kazanie wtóre o miłości ku ojczyźnie:

a)wykorzystanie znanego z literatury...

Mesjanizm narodowy w "widzeniu ks. Piotra"

Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec Boga, rozumie swoją małość i małe znaczenie, okazuje to wszystko i dlatego to on, a nie Konrad dostępuje zaszczytu otrzymania wizji; Cały obraz wizji zaczyna się pokornym pokazaniem swojej uniżoności wobec Boga; Potem pojawia się obraz Polski jako narodu, który swoimi ofiarami odkupi wszystkie narody ...