Pieśń

Czytaj Dalej

Formy i gatunki solowe w romantyzmie - Pieśń solowa z towarzyszeniem fortepianu

Charakterystykę muzyki XIX wieku rozpoczynamy od form najmniejszych rozmiarami, najpełniej bowiem oddawały one romantyczną postawę twór­czą. Jednym z pierwszych zwiastunów nowej epoki była pieśń. I chociaż historia pieśni jest niemal tak stara jak dzieje muzyki, cała spuścizna pieśniowa wszystkich...

RENESANS - Pieśń

Ogromną popularność pieśni w całej epoce renesansu, a także w póź­niejszej historii muzyki, spowodowało kilka ważnych czynników:

— w porównaniu z innymi formami — zwłaszcza cyklicznymi — pieśń ma mniejsze rozmiary, co wydatnie wpływa na liczebność kompo­nowanych utworów;

— cechuje ją różnorodna...

Jan Kochanowski - Pieśni

Jak Fraszki, tak i Pieśni tworzył Kochanowski w różnych chwilach swego życia, ale kilka zaledwie ogłosił drukiem; całość ukazała się dopiero po jego śmierci. Głów­nym wzorem był mu Horacy; niektóre Pieśni są wręcz przekładami albo też prze­róbkami jego ód. Od Fraszek różnią się Pieśni nie...

Renesans w muzyce polskiej - Pieśń w 2. połowie XVI wieku

W porównaniu z mszą czy motetem pieśni świeckie i religijne wykazują prostsze środki kompozytorskie. Większa prostota tego gatunku wiązała się z pewnością z mniejszymi rozmiarami pieśni, zróżnicowaniem tema­tycznym, a także ich przeznaczeniem wykonawczym — często mniej profesjonalnym. Na...

„Pieśni” Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski był największym poeta polskiego odrodzenia, stąd tez zwykło nazywać się go „ojcem poezji polskiej”. Obdarzony niezwykłym słuchem językowym i talentem poetyckim, stał się sprawcą największego przełomu literackiego w historii polskiego piśmiennictwa, a jego spuścizna literacka na...

Filozofia życiowa zaprezentowana w "Pieśniach" J. Kochanowskiego

"Pieśni" Kochanowskiego stanowią arcydzieło polskiej poezji. Powstawały one - jak "Fraszki" - w różnych chwilach życia poety. Zaledwie kilka z nich ogłosił autor drukiem, całość ukazała się po jego śmierci. Zebrane zostały w zbiorze "Pieśni ( ...) ksiąg dwoje" (50 pieśni oraz osobny cykl "Pieśń...

Klasycyzm w muzyce polskiej - Pieśni i kantaty świeckie

Warszawa, która stanowiła centrum kultury muzycznej XVIII wieku, w czasach panowania Zygmunta Augusta była bardzo zaludnionym ośrodkiem, silnie zróżnicowanym pod względem klasowym i narodowo­ściowym. Sytuacja taka musiała znaleźć wyraz w różnorodności zainte­resowań muzycznych społeczeństwa, a...

„Pieśni” Kochanowskiego

Pieśni należą do najwybitniejszych osiągnięć poetyckich Jana Kochanowskiego. Pisał je poeta w różnych okresach swego życia, ale ukazały się drukiem dopiero w rok po jego śmierci pt. Pieśni księgi dwoje. Całość tomu składała się z 49 utworów, kolejna numeracja nie odpowiadała porządkowi...

Omówienie filozofii życiowej Kochanowskiego na podstawie pieśni i fraszek tego poety

- W "Pieśniach" najdobitniej wyraziła się renesansowa postawa poety, formułującego pewne zasady etyczne, którymi trzeba się kierować w życiu. Są to:

• cnota

• czyste sumienie

• rozum

• męstwo

• służba dla dobra ogółu

• umiar w korzystaniu z uroków życia

- W ślad za Horacym powtarzał, że...

Scenariusz lekcji muzyki - Polskie pieśni hymniczne.

Temat: Polskie pieśni hymniczne. Cel główny: poznanie utworów , które osiągnęły rangę pieśni hymnicznych oraz zapoznanie się z ich historią. Cele operacyjne: Uczeń: · Potrafi wyjaśnić pojęcie pieśni hymnicznej · Zna tytuły najważniejszych pieśni hymnicznych · Zna daty ich powstania i potrafi ułożyć je chronologicznie · Potrafi zaśpiewać i zagrać na instrumencie pieśń „Rota” · Zna na pamięć co najmniej dwie zwrotki hymnu narodowego i potrafi ...

Franciszek Karpiński - Sielanki i pieśni miłosne

Utwory swoje wypuszczał Karpiński w świat niewielkimi tomikami: nasamprzód wyszły Zabawki wierszem i przykłady obyczajne (1780), potem Zabawki wierszem i prozą (siedem tomików: pierwszy - 1782, ostatni -1792), wreszcie Pieśni nabożne (1792).

W Zabawkach mieszczą się pomiędzy innymi Sielanki, Pieśni i...

Refleksja nad życiem i śmiercią we fraszkach i pieśniach Jana Kochanowskiego

Antropocentryzm i humanizm doby odrodzenia wyzwoliły w literaturze, a zwłaszcza w poezji, nurt autobiograficzny, nurt liryki osobistej o nastawieniu indywidualnym, nawet autentycznym. Podziw dla geniuszu ludzkiego, dla wszelkich talentów i działań twórczych, spowodował, że artyści czują się wyżsi nad...

Szlachetność — męstwo — patriotyzm - Pieśń o Rolandzie

Średniowiecze było epoką niespokojną i wojowniczą. Społeczeństwo z trudem wydobywało się ze stanu płynności, kształtując dopiero nowe więzi społeczne. Panowie feudalni, barbarzyńcy jeszcze, byli ruchliwi, ciągle poszukiwali nowych siedzib, a zbudowawszy je, nawet radzi z nich, wychodzili na...

„Jak żyć?” Omów pieśni J. Kochanowskiego, które są odpowiedzią poety – humanisty na to pytanie.

 

Pieśń jako klasyczny typ wiersza lirycznego ukształtowała się jeszcze w starożytności. Odznaczały się różnorodnością pod względem tematu, postawy filozoficznej, stylu, tonacji i metryki. W epoce renesansu najwybitniejszym dziełem inspirowanym twórczością Horacego były „Pieśni” Jana...

KOLĘDA, pieśń

KOLĘDA, pieśń, której nazwa pochodzi od łac. calendae (w kalendarzu juliańskim: pierwszy dzień miesiąca). Z kalendą styczniową, rozpoczynającą nowy rok, wiązał się obyczaj składania sobie nawzajem darów i życzeń. Pierwotnie też nazwę k. stosowano do noworocznej pieśni życzącej, o ustalonej...

„Mądrość i prawda są tarczą człowieka” – filozofia życiowa J. Kochanowskiego w Pieśniach

W 1586 roku w Drukarni Łazarzowej w Krakowie ukazało się pierwsze wydanie Pieśni Jana Kochanowskiego. W tych pisanych prawie przez całe życie utworach poeta zawarł swą filozofię życiową. Uwagę skupił przede wszystkim na sprawach ziemskich, dotyczących życia ludzkiego. Kochanowski w Pieśniach...

"Fraszki" i "Pieśni" Jana Kochanowskiego jako manifest humanisty

Jan Kochanowski - ur. 1530. Studiował w Akademii Krakowskiej,był słuchaczem uniwersytetów w Padwie i Królewcu. Otrzymał tytuł sekretarza królewskiego, około 1570 osiadł w Czarnolesie. Ponownie zbliżył się do dworu za czasów panowania Stefana Batorego. Największą tragedią życiową...

Pytanie o sens życia w pieśniach J. Kochanowskiego

Pieśń jest gatunkiem liryki, jej korzenie sięgają aż do antyku.

Kochanowski pisał pieśni przez około dwadzieścia lat swego dojrzałego życia głównie w okresie dworskim ale także i w Czarnolesie. „Czego chcesz od nas Panie” jest manifestem religijnym, a zarazem manifestem filozofii humanistycznej. Ma...

ZIEMIAŃSTWO POLSKIE. Poema w 4 pieśniach, poemat opisowo-dydaktyczny K. Koźmiana

ZIEMIAŃSTWO POLSKIE. Poema w 4 pieśniach, poemat opisowo-dydaktyczny K. Koźmiana, powst. 1802-30, fragm. ogł. od 1812 w czasopismach (pieśń I-II też os. 1830), całość wyd. 1839 we Wrocławiu. Koźmian starał się (jak tłumaczy w przyp. do pieśni I) „przywiązać" czytelnika do natury, a przez nią...

Polaków portret własny na podstawie Pieśni o spustoszeniu Podola J. Kochanowskiego

Wśród Pieśni Jana Kochanowskiego znajdują się utwory, w których pojawił się wizerunek „statecznego sługi” ojczyzny. Postawa patriotyczna, obywatelskie zaangażowanie i oddanie w służbie krajowi – „ku pożytku dobra spólnego” – otrzymały miejsce najwyższe. Kochanowski najwyższy hołd składał „Tym...