Pierwotna

Czytaj Dalej

Pierwotne związki społeczne

Gemeinschaft und Gesellschaft, podsumowałbym tę linię następująco: po pierwsze, Tönnies opisał pojedynczą złożoną zmienną: Gemein-schaft— obejmującą wiele heterogennych elementów — a także opisał etos i strukturę nowoczesnego społeczeństwa w taki sposób, który z zasady wykluczał z niego Geme-inschaft; po drugie, Cooley stanowczo stwierdził, że etos grupy pierwotnej mógł być i często był adoptowany jako ...

Myśl pierwotna

Genialny antropolog, Atkinson 10, wykazał w swym  Prawie pierwotnym,  ile ze zwyczajowego prawa dzikich (tabu — ten tak znamienny objaw  życia plemiennego) można złożyć na karb umysłowego przystosowania się potrzeb pierwotnego zwierzęcia ludzkiego do rozwijającego się  życia społecznego, a najnowsze dzieła psychoanalityków przyczyniły się znacznie do potwierdzenia tej interpretacji.

Grupy pierwotne

Grupy pierwotnepierwotne w tym sensie, że dają jednostce jej najwcześniejsze i najpełniejsze doświadczenie społecznej jedności, a także w tym sensie, że nie zmie-niają się w takim stopniu, jak relacje bardziej konkretnego typu, lecz tworzą stosunko-wo trwałe źródło, z którego wypływają zawsze te drugie.

GRUŹLICA PIERWOTNA

Ognisko pierwotne, zajęte węzły chłonne i drogi chłonne sąsiadujące z ogniskiem pierwotnym stanowią zespół pierwotny.

PRODUKCJA PIERWOTNA

Na morzach i oceanach produkcja pierwotna jest ograniczana dostępem światła słonecznego i składników pokarmowych. Analizując widma fal elektromagnetycznych w paśmie widzialnym i podczerwieni, można obliczyć wskaźnik, ściśle zależny od produkcji pierwotnej.

Rynek pierwotny

Regulacje prawne w Polsce W Polsce najważniejszymi regulacjami ustawowymi, dotyczącymi funkcjonowania rynku kapitałowego są: Ustawa - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Ustawa o obligacjach Ustawa o funduszach inwestycyjnych Kodeks spółek handlowych Ustawa o prywatyzacji Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Ustawa o listach zastawnych i bankach Rodzaje emisji na rynku pierwotnym Na rynku pierwotny występują dwa rodzaje ...

APOSTOLAT w KOŚCIELE PIERWOTNYM

w całej wspólnocie Kościoła, co wskazuje na to, że w Kościele pierwotnym istniała jedność posłannictwa mimo różnorodności posługiwania. Stępień, Organizacja pierwotnego Kościoła w Listach św. Bogacki, Charyzmatyczna struktura Kościoła pierwotnego, CT 41(1971) z.

PIERWOTNY HIPERALDOSTERONIZM

Szczegółowa diagnostyka pierwotnego hiperaldosteronizmu polega na różnicowaniu między gruczolakiem a przerostem kory nadnerczy.

Podział grup społecznych na wspólnoty i zrzeszenia oraz na grupy pierwotne i wtórne. Jakim typem grupy społecznej jest organizacja

Funkcje grupy pierwotnej wobec jej członków to zaspokajanie potrzeb psychospołecznych jednostki: potrzeby bezpieczeństwa, uznania, przynależności. Przykładem grupy pierwotnej jest rodzina, grupa przyjaciół, może nią być także klasa szkolna, grupa studencka, zespół roboczy.

Pierwotne formy wierzeń religijnych

rozumiano dwojako: jako pierwszy etap rozwoju religii (religia pierwotna) oraz jako „minimum religii”. Obecnie religie pierwotne z powodu inwazji kolonialnej kultury zach.

GRZECH - W RELIGIACH PIERWOTNYCH

Chodzidlo, Etyka ludów pierwotnych, RTK 19(1972) z. Faliszek, Moralność ludów pierwotnych (Indian) Ziemi Ognistej, RTK 21(1974) z.

Wyjaśnij pojęcia „proces pierwotny” i „proces wtórny”

Myślenie autystyczne (życzeniowe) jest silnie zabarwione działaniem procesu pierwotnego. „Proces pierwotny” sam przez się nie jest w stanie zredukować napięcia.

Na czym polega pierwotny, wtórny i ostateczny podział dochodu narodowego

Dochody, które tworzą się w rezultacie pierwotnego podziału dochodu narodowego, określamy pojęciem podstawowych. , pochodzą z dochodów pierwotnych, przekazanych w postaci opłat za usługi.

Pierwotne ludy koczownicze

Nie mogli tylko kraść, kur, albowiem ptactwo domowe — pochodzące pierwotnie z indyjskiej dżungli — zostało oswojone dopiero gdzieś około r. Pierwotne cywilizacje nie zetknęły się z nią prawie przed r.

GERMANIE, Germanowie - RELIGIA PIERWOTNA

, włączona w biżuterię ozdobną, służyłateż j a k o elementy dekoracyjne; zapinki z wizerunkamitwarzy ludzkich (zapewne motyw przejęty od Celtów) miałyznaczenie apotropeiczne; przypuszcza się, że przedstawieniao r ł a , gryfa i dzika miały charakter głównie dekoracyjny(może związek z totemizmem w fazie pierwotnej).

Pęcherzyki pierwotne

Po osiągnięciu dojrzałości płciowej pod wpływem cyklicznego wydzielania FSH i LH niektóre pęcherzyki pierwotne wchodzą na drogę pełnego rozwoju.

Kiła pierwotna

Częste są obecnie zmiany pierwotne mnogie, w liczbie dwu, trzech i więcej. W praktyce wygląd zmian pierwotnych odbiega często od typowego opisu.

Nabycie prawa pierwotne i pochodne

Pierwotne nabycie prawa własności ma miejsce na skutek zawłaszczenia, znalezienia skarbu, połączenia rzeczy, przetworzenia, nabycia pożytków i zasiedzenia. Nabycie pierwotne: a/.

SAMOWYMIAR A PIERWOTNY WYMIAR OBLIGATORYJNY PRZEZ WYDANIE DECYZJI

Faza powstawania obowiązku podatkowego Faza wymiaru zobowiązań Obowiązek podatkowy (obowiązek pierwotnego wymiaru decyzją) -> deklaracja informacyjno-dowodowa -> wymiar pierwotny -deklaracja obligatoryjna( jej wydanie jest konieczne gdyż poprzedza ją deklaracja informacyjno-dowodowa, która nie wyznacza powinności zapłaty i nie może być podstawą egzekucji

Czaszka pierwotna

Rozwój mezenchymatycznej czaszki pierwotnej (desmocranium).