Pieniądz

Pieniądz

Czytaj Dalej

Pieniądz, system pieniężny

Spis treści Ogólne pojęcie pieniądza ....................................................................... 3 Podstawowe pojęcia .................................................................... 3 Środek wymiany .................................................... 3 Jednostka rozrachunkowa ....................................... 3 Pieniądz symboliczny .............................................. 3 Pieniądz papierowy .................................................

Czynniki wpływające na podaż pieniądza bankowego.

Wstęp W polskiej gospodarce występuje dwustopniowy system bankowy: bank centralny i podlegające mu banki prywatne. Instytucje te krążą dwa rodzaje pieniądza: pieniądz banku centralnego oraz pieniądz banków prywatnych, zwany pieniądzem bankowym, depozytowym albo wkładowym. Pieniądz banku centralnego to pieniądz gotówkowy, będący równocześnie zobowiązaniem tego banku (banknoty i monety – ogólnie dostępny i najczęściej używany; głównie pieniądz dochodowy ludzi).

Formy pieniądza

FORMY PIENIĄDZA: W czasach, gdy pieniądz występował tylko w postaci monet państwo nie tworzyło pieniądza tylko ułatwiało posługiwanie się nim w obiegu. Miał, więc charakter materialny. Z chwilą pojawienia się banknotów wymienialnych na pieniądz kruszcowy i funkcjonujący w obrocie na rynku z monetą...

Funkcje pieniądza

„Funkcje pieniądza.” Pieniądz pełni w systemie gospodarczym kilka ważnych funkcji. Jest przede wszystkim miernikiem wartości towarów oraz środkiem, umożliwiającym dokonywanie jakichkolwiek transakcji. Jest też środkiem płatniczym, może być używany do gromadzenia oszczędności, wreszcie może ułatwiać wymianę międzynarodową. 1. ŚRODEK WYMIANY Najstarszą funkcją pieniądza jest wymiana – pośrednictwo w transakcjach, w których dochodzi do równoczesnego ...

Ewolucja powstania pieniądza

Pieniądz nie został przez nikogo wynaleziony: tak naprawdę wyłonił się sam, w miarę wzrostu skali produkcji i wymiany towarów. Przeszedł przy tym poważną ewolucję: od pieniądza towarowego, poprzez pieniądz bity, aż po stosowany dziś powszechnie pieniądz elektroniczny. Początkowo ludzie nie potrzebowali pieniędzy: wytwarzali bowiem dobra na użytek własny oraz swojej rodziny – w tym stadium rozwoju społeczeństwa nie dochodziło więc do wymiany pomiędzy ...

Funkcje pieniądza

Pierwszą funkcją pieniądza jest funkcja miernika wartości, polega ona na tym, że wartość towarów przedstawiana jest w pieniądzu. Dzięki tej funkcji pieniądza wszystkie towary mogą być pod względem ilościowym porównywalne ze sobą i sprowadzone do jednego „wspólnego mianownika:.

Funkcję miernika...

System bankowy i zagadnienie pieniądza

I. SYSTEM BANKOWY. 1. Struktura i zadania systemu bankowego. System bankowy ma budowę dwuszczeblową, na którą składają się bank centralny oraz różnego typu banki komercyjne, poczynając od banków uniwersalnych, a na specjalistycznych kończąc. Charakterystyczny jest dla gospodarki rynkowej. 2. Rola Banku Centralnego. Bank centralny spełnia 3 podstawowe funkcje: • Banku emisyjnego, mającego wyłączne prawo do emisji znaków pieniężnych • Banku banków ...

Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniądza w obiegu

PIENIĄDZ W OBIEGU TRANSAKCYJNYM - to obieg pieniężny między przedsiębiorstwami produkcyjnymi a handlowymi oraz między poszczególnymi szczeblami handlu hurtowego i detalicznego.

Obieg transakcyjny - to obieg pieniężny związany z częścią wymiany w zakresie dóbr zaopatrzeniowych w sferze produkcyjnej...

Pieniądz

ISTOTA I FUNKCJE PIENIĄDZA Funkcje: a) jest miernikiem wartości towarów – określa wartość produktów i usług i innych towarów. Mierzy wartość nietowarowej działalności b) jest środkiem cyrkulacji wymiany towarów –przejawia się w rozdzielaniu jednego i równoczesnego aktu kupno – sprzedaż (towar – towar) sprzedaż T-P kupno P-T Pieniądz jest pośrednikiem wymiany w tym aspekcie. Pieniądzem mogą być aktywa finansowe, które pełnią powyższą funkcję np.: ...

Pieniądz w życiu człowieka- przemyślenia

Paraca oceniona na 4+ przez pania prof, brak literatury a ogólnie z netu i własne przemyslenia Pieniądze to przysłowiowy temat rzeka, o który ocieramy się każdego dnia. Jest to zagadnienie fascynujące a zarazem bardzo trudne, gdyż określenie relacji człowiek- pieniądz zmusza nas do konfrontacji z tym co napawa nas lękiem przed utratą bezpieczeństwa. Pieniądz jest kolorowym kawałkiem papieru, któremu ludzie nadali wartość, a dla każdego z nas jest ona nieco inna.

Austriacka teoria pieniądza

Charakterystyka

Austriacka teoria pieniądza została zaprezentowana przez Ludwiga von Misesa w pracy The Theory of Money and Credit opublikowanej po raz pierwszy w 1912.

Mises stosuje w niej koncepcje użyteczności marginalnej, które są odpowiedzialne za kształtowanie się cen na rynku, do analizy zagadnień...

Emisja pieniądza

Emisja pieniądza

Emisja pieniądza to wprowadzanie (lub wycofywanie) do obiegu pieniądza gotówkowego lub bezgotówkowego dokonywane głównie przez banki centralne i komercyjne.

Emisja pieniądza przez bank centralny

Bank centralny emituje zarówno bilety jak i bilon. O ile przyjęcia biletów jako...

Podaż pieniądza

Charakterystyka

Podaż pieniądza jest sumą rezerw gotówkowych w rękach ludności i wkładów na żądanie (rachunki bieżące). Do podaży pieniądza nie wliczamy rezerw gotówki przechowywanych w kasach banków

Podaż pieniądza jest to całkowita wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza...

Czek i transfer pieniądza - referat

Fed włączony w system rozliczania czeków i świadczenie pewnych innych usług finansowych- od 1980 roku w znacznym stopniu na zasadzie kosztów- korzyści- na rzecz instytucji finansowych kraju. Załóżmy, wypisujemy czek dla mamy, wiemy, że w wyniku tej operacji saldo na naszym rachunku bankowym obniży się, a na jej rachunku wzrośnie. W rzeczywistości nic konkretnego nie ulega przesunięciu. Jedynie liczby umieszczone na księgach banku ulegną zmianie po uwzględnieniu zapisów ...

Czek i transfer pieniadza - referat

Fed włączony w system rozliczania czeków i świadczenie pewnych innych usług finansowych- od 1980 roku w znacznym stopniu na zasadzie kosztów- korzyści- na rzecz instytucji finansowych kraju. Załóżmy, wypisujemy czek dla mamy, wiemy, że w wyniku tej operacji saldo na naszym rachunku bankowym obniży się, a na jej rachunku wzrośnie. W rzeczywistości nic konkretnego nie ulega przesunięciu. Jedynie liczby umieszczone na księgach banku ulegną zmianie po uwzględnieniu zapisów ...

Socjologiczna analiza pieniądza

? 1) Ewolucja pieniądza 2) Formy współczesnego pieniądza 3) Ekonomiczne funkcje współczesnego pieniądza 4) Społeczne funkcje pieniądza 5) Znaczenie pieniądza euro w procesie integracji społeczeństw europejskich 1. Ewolucja pieniądza pieniądz towarowy pieniądz kruszcowy pieniądz monetarny pieniądz papierowy pieniądz bezgotówkowy pieniądz elektroniczny Pieniądz towarowy W gospodarce naturalnej, kiedy nie było jeszcze pieniądza, rolę pośrednika w wymianie ...

Pieniądz

Charakterystyka

Pieniądz - z języka łacińskiego ("pecunia" wywodzi się od słowa " pecus") co oznacza bydło.( E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel 1999, s.161). Jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań.

( D...

Ekonomiczne funkcje pieniądza

 

cyrkulacyjna (transakcyjna)

Pieniądz jest powszechnym "środkiem wymiany" w transakcjach kupna-sprzedaży. Każdy przyjmuje go za sprzedane towary i usługi, wiedząc o tym, że za pieniądze będzie mógł nabyć inne niezbędne mu dobra (materialne lub usługi). Dzięki pieniądzowi nastąpiło rozdzielenie...

Rynek pieniężny. Funkcja pieniądza

Łacińskie słowo pecunia (pieniądz) pochodzi od słowa bydło z czego można wyciągnąć prosty wniosek, że pieniądzem było bydło. Pierwotną postacie pieniądza gotówkowego było złoto, najpierw sztaby a następnie monety. Pieniądz gotówkowy stał się typowym pieniądzem papierowym. Pieniądz papierowy...

Wpływ Banku Centralnego na podaż pieniądza

Podaż pieniądza w gospodarce jest to suma pieniądza krajowego w obiegu (poza systemem bankowym) oraz wkładów na żądanie w bankach (a’vista), na które sektor prywatny może wystawić czek. Bank Centralny kontroluje podaż pieniądza poprzez:

system rezerw obowiązkowych – Bank Centralny ma uprawnienia do...