Pień płucny

Czytaj Dalej

Pień płucny

Pień płucny (truncus pulmonalis). W przedłużeniu stożka tętniczego komory prawej pień płucny rozpoczyna się trzema wypukleniami, zatokami pnia płucnego (sinus trunci pulmonalis), które odpowiadają trzem płatkom półksiężycowatym zastawki pnia płucnego. Niektórzy autorzy zatoki te, podobnie jak zatoki...

ZASTAWKA AORTY I PNIA PŁUCNEGO Budowa ogólna

Stożki tętnicze, czyli drogi odpływowe, prowadzą krew z komór do wielkich tętnic, aorty i pnia płucnego. U ich początków każde ujście tętnicze zamyka się trzema płatkami półksiężycowatymi (valvulae semilunares). Wszystkie trzy płatki półksiężycowate pnia płucnego tworzą zastawkę pnia...

Wady rozwojowe początkowej części aorty i pnia płucnego

Zwężenie aorty i tętnicy płucnej powstawać może nie tylko w związku z nieprawidłowym rozwojem przegrody wspólnego pnia tętniczego. Wytwarzać się ono może również wskutek zrośnięcia się jego zastawek w pojedynczą zastawkę pierścieniowatą.

Poza tym przegroda wspólnego pnia tętniczego i...

Pień płucny

Pień płucny (truncus pulmonalis), który prowadzi krew «zużytą» z prawej komory serca, biegnie po lewej stronie aorty wstępującej skośnie ku górze w stronę lewą oraz ku tyłowi i pod lukiem aorty dzieli się na tętnicę płucną prawą (a. pulmonalis dexlra) oraz na tętnicę płucną lewą (a...

Pierścienic włókniste pnia płucnego i aorty

Pierścienic włókniste pnia płucnego i aorty zbudowane są podobnie do pierścieni przedsionkowo-komorowych, są tylko od nich wyższe i mocniejsze. Obejmują one odpowiednie ujścia tętnicze i tak samo jak pierścienie ujść żylnych są miejscem przyczepu włókien mięśniowych i płatków zastawek...

Ogólna architektura płata płucnego

Niektórzy autorzy odróżniają dwie części piata. Jedną obwodową zwaną płaszczem płata i drugą środkową lub przywnę-kową zwaną jądrem.

Jądro piata utworzone jest głównie przez oskrzela, naczynia krwionośne, naczynia i węzły chłonne, włókna nerwowe i ich zwoje oraz przez tkankę łączną...

Segmenty oskrzelowo-płucne

Segmenty oskrzelowo-płucne (segmenta bronchopulmorialia) są to części płatów płuca zaopatrzone większymi oskrzelami, a mianowicie 10 oskrzelami segmentowymi dla każdego płuca. Segmenty dzielą się dalej na podsegmenty zaopatrzone oskrzelami podsegmentowymi, powstałymi przez podział na dwie lub na...

Zraziki płucne

Zraziki płucne (lobuli pulmonis) są to mniejsze części miąższu płucnego odgraniczone jedne od drugich łącznotkankowymi przegrodami międzyzraziko-wymi (sep ta interlobularia); przegrody te wcinają się mniej lub więcej głęboko w obręb miąższu płucnego.

Kształt zrazików jest bardzo różny. Zraziki...

Grona płucne

Zraziki płucne dzielą się na najmniejsze odcinki, tzw. grona (acini). Stanowią one podstawową jednostkę płuc, zarówno anatomiczną jak i czynnościową. Wszystkie rozgałęzienia, które wychodzą z obu oskrzelików oddechowych powstałych z jednego skrzelika końcowego, tworzą spłaszczone, stożkowate...

Pęcherzyki płucne

Pęcherzyki płucne (alieoli pulmonis) mają kształt zbliżony do półkuli, uciśnięte zaś przez sąsiednie pęcherzyki — kształt wielościenny. Średnica pęcherzyka wynosi około 150—250U niektórych małych ssaków pęcherzyki są znacznie mniejsze; u nietoperza np. średnica ich wynosi 25 y.; jest to w...

Żyły płucne

Żyły płucne fvv. puhnonales), prawa i lewa, doprowadzają krew «odświeżoną» (utlenioną) do lewego przedsionka serca. W zasadzie do lewego przedsionka z obu stron uchodzą po dwie żyły, ż. płucna górna (v. puluionalis superior) i ż. płucna dolna (v. puhnonalis inferior), które mają jednak bardzo...

Rozgałęzienie żyły płucnej górnej

Spośród dopływów, które wytwarzają ź. płucną górną i które zazwyczaj odprowadzają krew z płata górnego po stronie lewej <»raz z płata górnego i środkowego po stronie prawej, odróżniać można żyły powierzchowne i głębokie: obie te grupy mogą się jednak w znacznym stopniu zastępować; kiedy...

Ujście żył płucnych do układu żył głównych

W bardzo rzadkich przypadkach mniejsza czy większa ilość krwi płucnej zamiast do lewego przedsionka przez jedną z żył głównych odpływać może do prawego przedsionka. Wywołuje to oczywiście bardzo istotne zaburzenia całego krwiobiegu. Ujście żył płucnych do żył głównych stwierdził Adachi dwa...

Zespolenia między gałęziami oskrzelowymi a płucnymi

Przed podziałem uałązek t. płucnej na sieć naczyń włosowatych ściany pęcherzyka (proksymalnie od nich) występują liczne zespolenia z gałązkami oskrzelowymi; odbywa się więc mieszanie krwi tętniczej z krwią żylną, która jednak przez wymianę gazową wkrótce zostanie utleniona. Zespolenia te...

NAPIĘCIE PŁUCNE

Płuca są narządem wydrążonym z drzewiasto rozgałęzionym światłem, przy czym tchawica stanowiłaby pień drzewa a oba płuca jego korony. Na szczególną uwagę zasługuje. że ściany tych wydrążonych przestrzeni, które tworzą płuca, są umocowane prawie wyłącznie w jednym tylko miejscu w obrębie...

Opłucna płucna

Opłucna płucna albo trzewna (pleura pulmonalis s. viscerc.lis) otacza całą powierzchnię płuca z wyjątkiem wnęki, gdzie przechodzi w opłucną ścienną. W obrębie szczelin miedzypłaiowych, jak to zaznaczyliśmy poprzednio, opłucna płucna zstępuje na jednej z powierzchni międzyplatowych i dochodząc...

Więzadło płucne

Więzadło płucne (ligamentum pulmonale). Część dolną tzw. krezki płuca tworzy* jak zaznaczono, więzadło płucne. Powierzchnia śródpiersiową płuca oprócz osłonki uro\viczej obejmującej korzeń płuca, połączona jest ze śródpiersiem również zdwojeniem opłucnej, jakie tworzy więzadło...

Kształt i położenie więzadła płucnego

Między obu blaszkami surowiczymi więzadła płucnego, przednią i tylną, leży cienka warstwa tkanki łącznej łącząca obie blaszki, kilka żył oraz węzłów i naczyń chłonnych. Warstwa tkanki łącznej więzadła rozciąga się od ściany tylnej osierdzia  i od błony oskrzelowo-osierdziowej po...

Pień pęczka przedsionkowo-komorowego

Pień (łruncus) pęczka przedsionkowo-komorowego biegnie w przedłużeniu węzła, rozpoczynając się jeszcze w prawym przedsionku powyżej trójkąta włóknistego prawego; przechodzi on przez ten trójkąt  i dalej biegnie po stronic prawej części błoniastej przegrody międzykomorowej. W jej najniższym...