ZMIENNOŚĆ POCZĄTKÓW TĘTNIC PNIA TRZEWNEGO

1) W przeważającej większości (86%) wszystkie trzy główne gałęzie pnia trzewnego: t. żołądkowa lewa, t. wątrobowa wspólna oraz t. śledzionowa rozpoczynają się wspólnym pniem wątrobowo-żołądkowo-śledzionowym (truncus coeliacus s. hepatogastro-lienalis).

2) W 8% według statystyki Adachiego t...

Pień płucny

Pień płucny (truncus pulmonalis). W przedłużeniu stożka tętniczego komory prawej pień płucny rozpoczyna się trzema wypukleniami, zatokami pnia płucnego (sinus trunci pulmonalis), które odpowiadają trzem płatkom półksiężycowatym zastawki pnia płucnego. Niektórzy autorzy zatoki te, podobnie jak zatoki...

ZASTAWKA AORTY I PNIA PŁUCNEGO Budowa ogólna

Stożki tętnicze, czyli drogi odpływowe, prowadzą krew z komór do wielkich tętnic, aorty i pnia płucnego. U ich początków każde ujście tętnicze zamyka się trzema płatkami półksiężycowatymi (valvulae semilunares). Wszystkie trzy płatki półksiężycowate pnia płucnego tworzą zastawkę pnia...

Pień mózgu

Do pnia mózgu zaliczamy rdzeń przedłużony (łac. medulla oblongata), most (łac. pons), śródmózgowie (łac. mesencephalon), a więc części mózgu, jakie pozostają po odcięciu półkul mózgowych i móżdżkowych. Wspólną cechą tych struktur jest podział na część brzuszną i grzbietową: W pniu mózgu...

Pień mózgu

Pień mózgu tworzą trzy połączone ze sobą struktury położone nad rdzeniem kręgowym: rdzeń przedłużony, most i śródmózgowie (ryc. 1.14). Znajduje się w nich wiele skupisk komórek nerwowych, które biorą udział w procesach sterowania ruchem. Nerwy czaszkowe, których jądra są rozmieszczone w całym pniu...

Pień trzewny

Pień trzewny (truncus coeliacus) jest naczyniem grubym i krótkim; długość jego najczęściej wynosi 15—20 mm, rzadko przekracza 30 mm.

Początek pnia leży na przednim obwodzie aorty, najczęściej na wysokości chrząstki między 12 kręgiem piersiowym a 1 lędźwiowym. Z trzech nieparzystych gałęzi...

Rozpoznanie śmierci pnia mózgu

Mimo maksymalnego zaangażowania zespołu medycznego i stosowania nowoczesnych metod leczenia nie zawsze udaje się uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia narządów, w tym mózgu. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej w wyniku albo bezpośredniego urazu głowy, albo - pośrednio - w wyniku niekontrolowanego...

Wady rozwojowe początkowej części aorty i pnia płucnego

Zwężenie aorty i tętnicy płucnej powstawać może nie tylko w związku z nieprawidłowym rozwojem przegrody wspólnego pnia tętniczego. Wytwarzać się ono może również wskutek zrośnięcia się jego zastawek w pojedynczą zastawkę pierścieniowatą.

Poza tym przegroda wspólnego pnia tętniczego i...

Pień pęczka przedsionkowo-komorowego

Pień (łruncus) pęczka przedsionkowo-komorowego biegnie w przedłużeniu węzła, rozpoczynając się jeszcze w prawym przedsionku powyżej trójkąta włóknistego prawego; przechodzi on przez ten trójkąt  i dalej biegnie po stronic prawej części błoniastej przegrody międzykomorowej. W jej najniższym...

Pień szyjny

Pień szyjny (truncus jugularis). Naczynia odprowadzające dolnych głębokich węzłów szyjnych łączą się przeważnie w jednolity pień szyjny (truncus tugularis). Pień ten biegnie wzdłuż bocznego obwodu ż. szyjnej wewnętrznej i tak jak pień podobojczykowy uchodzi do kąta żylnego. Długość jego nie...

PIEŃ TARCZOWO-SZYJNy

Wspólny pień tarczowo-szyjny (truncus thyreocervicalls) gruby i zmiennej długości odchodzi z przednio-górnego obwodu części wstępującej t. podobojczykowej w pobliżu przyśrodkowego brzegu m. pochyłego przedniego. Przeważnie wysyła on trzy gałęzie: t. tarczową dolną, t. nadłopatkową oraz t...

Odmiany pnia tętnicy ramiennej

Z segmentalnych tętnic wstępujących w zawiązek kończyny górnej zachowuje się tylko 6 tętnica szyjna jako pierwotna t. podobojczykową. Ona wytwarza na ramieniu pierwotną t. ramienną, jak również na przedramieniu jej przedłużenie, późniejszą t. międzykostną przednią. Pierwotna t. ramienna leży...

Obszar zaopatrzenia tętnic pnia trzewnego i ich zespolenia

Pozostałe gałęzie pnia trzewnego, oprócz t. wątrobowej właściwej podążającej do wątroby oraz pęcherzyka żółciowego, odżywiają żołądek (oraz część brzuszną przełyku), dwunastnicę oraz głowę trzustki.

Trzy ostatnio wymienione narządy zaopatrywane są czterema lukami tętniczymi i...

Kompleks oddechowy pnia mózgu

Neurony odpowiedzialne za generowanie rytmu oddechowego zlokalizowane w obrębie pnia mózgu noszą nazwę kompleksu oddechowego pnia mózgu (KOPM) - lyc. 4.10. Neurony te są ze sobą wzajemnie powiązane połączeniami synaptycznymi i otrzymują toniczną informację z:

a)    układu siatkowatego wstępującego...

Pień płucny

Pień płucny (truncus pulmonalis), który prowadzi krew «zużytą» z prawej komory serca, biegnie po lewej stronie aorty wstępującej skośnie ku górze w stronę lewą oraz ku tyłowi i pod lukiem aorty dzieli się na tętnicę płucną prawą (a. pulmonalis dexlra) oraz na tętnicę płucną lewą (a...

Pień ramienno-głowowy

Pień ramienno-głowowy (truncus brachiocephalicus) jest pierwszą i najgrubszą gałęzią łuku wychodzącą z jego początkowego odcinka. Długości 30 do 45 mm leży on ku tyłowi od rękojeści mostka, rozpoczynając się na wysokości przyczepu 2 chrząstki żebrowej i kończąc na poziomie stawu...

PIEŃ

PIEŃ — wieloletni pęd drzewa o zdrewniałychtkankach mechanicznych i zgrubiałej korze,dzięki czemu drzewo zabezpieczone jest przedujemnymi wpływami czynników zewnętrznych,może żyć wiele lat i osiągać duże rozmiary. Pieńskłada się z; 1) kory (korek, czyli korowinai łyko); 2) kambium (miazga); 3)...

Pierścienic włókniste pnia płucnego i aorty

Pierścienic włókniste pnia płucnego i aorty zbudowane są podobnie do pierścieni przedsionkowo-komorowych, są tylko od nich wyższe i mocniejsze. Obejmują one odpowiednie ujścia tętnicze i tak samo jak pierścienie ujść żylnych są miejscem przyczepu włókien mięśniowych i płatków zastawek...

Pień ramienno-głowowy

Pień ramienno-głowowy (Iruncus brachiocephalicus jest najpotężniejszym naczyniem odchodzącym z łuku aorty. Długość jego wynosi przeciętnie 30 do 45111111, grubość 12 do 15 mm. Dlatego też podwiązanie pnia ramienno-głowowego w zasadzie nic wchodzi w rachubę; zc względu na zagrożone zaopatrzenie...

Pień żebrowo-szyjny

Pień żebrowo-szyjny (truncus costocemcalis) występuje prawie stale (wg Adachiego w 82—93°/0). Jest to krótkie naczynie przebiegające w kształcie łuku wypukłością skierowanego ku górze, które odchodzi z tylnego obwodu t. podobojczykowej przy przyśrodkowym brzegu m. pochyłego przedniego. Do przodu od...