Piechoty

Piechoty

Czytaj Dalej

PIECHOTA

Piechota dymowa powołana w Polsce w 1673 i 1676 jako kontynuacja łanowej, ale nie wg liczby łanów, lecz dymów, czyli gospodarstw. Piechotne ćwiczenia. pierwszy regulamin piechoty w jęz.

PIECHOTA, podstawowy rodzaj broni, żoł. walczący pieszo

W okresie wojen napoleońskich nastąpiły istotne zmiany zarówno w organizacji tego rodzaju wojsk, jak też ich taktyki działań w polu. Najwcześniej wprowadzono je w armii franc., na której wzorowały się najpierw armie sprzymierzone (np. wojsko poi., formacje państw niem. i wł.), a potem armie wrogich...

PIECHOTA LEKKA FRANCUSKA

Wywodziła się z 12 bat. strz. pieszych, jakie istniały w dawnej armii królewskiej i nosiły historyczne nazwy prowincji, w których były formowane.

1 IV 1791 zmieniono nazwy na kolejne numery bat. piech. lekkiej, której zadaniem miało być teraz prowadzenie działań rozpoznawczych, osłonowych i...

PIECHOTA LINIOWA FRANCUSKA

Wywodziła się z regimentów liniowych armii królewskiej, noszących historyczne nazwy, zazwyczaj prowincji, w których były kiedyś formowane. 1 I 1791 nazwy te zastąpiono kolejnymi numerami i tak powstało 101 pułków piech. liniowej. 28 VIII 1791 z oddziałów paryskiej gwardii narodowej utworzono pułki nr...