Perspektywy

Czytaj Dalej

Perspektywa finansowa

Charakterystyka Perspektywa finansowa dzięki zastosowanym miernikom w łatwy sposób przedstawiają ekonomiczne wyniki działań przedsiębiorstwa. Wynik perspektywy finansowej jest wynikiem wszystkich perspektyw.

Perspektywa uczenia się i rozwoju

Wszystkie cele w perspektywie rozwoju tworzą bazę umożliwiającą realizację zamierzeń ujętych w trzech pozostałych perspektywach. Warto zatem inwestować w pracowników, gdyż kapitał intelektualny firmy jest bardzo istotny w perspektywie rozwoju.

Perspektywa malarska

, podporządkowującejstosunki wielkości obiektów ich związkowi znaczeniowemu,stosuje się termin perspektywyodwróconej: wielkość postaci uzależniona jest odich znaczenia zgodnie z obowiązującym ówcześnieświatopoglądem; np.

Perspektywa procesów wewnętrznych

Charakterystyka W perspektywie procesów wewnętrznych menedżerowie identyfikują działania i procesy kluczowe dla realizacji celów sformułowanych w perspektywie klientów i finansów.

Postawy obywatelskie Polaków w perspektywie wyborów samorządowych2002

Jeśli chodzi o perspektywy powyborcze to odsetek osób oczekujących zmian na lepsze jak i osób nie wierzących w jakiekolwiek zmiany jest porównywalny.

Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywy rozwoju chrystologii katolickiej

Możemy więc wyróżnić następujące perspektywy: perspektywę uniwersalno-teologiczn-, kosmiczno-antropologiczną, historyczno-personalistyczną, eschatyczno-pneumatyczną oraz perspektywę matadogmatyczną.

Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywa eschatyczno - pneumatologiczna

" Teologia katolicka zdaje sobie sprawę, że jedynie ta perspektywa pneumatyczna jest w stanie zagwarantować należne miejsce wydarzeniu Jezusa Chrystusa w życiu współczesnego człowieka, zawiera bowiem wiele momentów należycie pojętej kairologii chrześcijańskiej.

Świadectwa biblijne - Wiara w zmartwychwstanie w perspektywie historycznej

W tej perspektywie zmartwychwstanie nie ma specjalnego znaczenie. Zmartwychwstanie wymyka się z perspektywy zbawczej: Chrystus zbawił nas przez swoją śmierć.

Kulturoznawstwo - Stosowane podejścia i perspektywy

Podana wyżej perspektywa krytykuje więc tradycyjny punkt widzenia zakładający istnienie biernego konsumenta,szczególnie poprzez podkreślanie zróżnicowanych sposobów w jaki ludzie czytają, odbierają i interpretują tekstykultury. Szczególnie Stuart Hall  i John Fiske wywarli duży wpływ na przyjęcie takiej perspektywybadań.

Stan przemysłu polskiego oraz perspektywy jego rozwoju

Aby pozwolić sobie na ocenianie perspektyw przemysłowych kraju polskiego należy najpierw zapoznać się ze stanem samego przemysłu, jego rozwojem, finansami, czy miejscem w Europie lub świecie.

Klasy i warstwy społeczne w perspektywie stratyfikacyjnej i strukturalnej

1997) Ujęcia współczesne klasy spolecznej rozumienie klasy w perspektywie stratyfikacyjnej klasy rozumiane są jako poziomy zróżnicowania społęcznego w płaszczyźnie ekonomicznej tak rozumiane klasy są rodzajem warstw i jako takie są częścią układy stratyfikacyjnego spoleczeństwa rozumienie klasy w perspektywie strukturalnej klasy rozumiane jako części spoleczeństwa postrzeganego w postaci strukturalnie powiązanej ...

integracja europy w perspektywie historycznej

Nowy traktat odpowiada w większym lub mniejszym stopniu na następujące oczekiwania: -zbliżyć się do obywatela, jego oczekiwań, jego niepokojów, potwierdzić jego prawa; -znieść przeszkody w wolnym przepływie, czyniąc równocześnie z Europy bezpieczną przestrzeń; -sprawić, by głos Europy był lepiej słyszany w świecie; doprowadzić do tego, by w perspektywie zbliżającego się rozszerzenia instytucje Unii były skuteczniejsze.

Perspektywy rozwoju turystyki na świecie

Główne cele przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w 2000 roku i prognoza wybranych celów w 2006 roku Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku Marta Niewiero PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI NA ŚWIECIE

Oceń Tomasza Judyma z perspektywy doświadczeń życiowych Twojego pokolenia.

Patrząc na postać Tomasza Judyma z perspektywy współczesnego młodego człowieka nie można także oprzeć się wrażeniu, że był on skrajnie niepraktyczny.

Perspektywy rozwoju sponsoringu

W Niemczech prowadzi się badania, które pozwalają prognozować perspektywiczny wzrost zainteresowania przedsiębiorstw sponsoringiem w dziedzinie kultury, ochrony środowiska, nauki, sfery socjalnej.

Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywa historyczno - personalistyczna

Uwzględniając dzisiejszą dynamiczną perspektywę zmieniającego się świata, H.

Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywa metadogmatyczna

Hans Küng reprezentuje chrystologię uprawianą w perspektywie metadogmatycznej .

Perspektywy teoretyczne w nauce o polityce - Koncepcje nauki społecznej

Nowością tego podejścia w politologii był rygor metodologiczny w analizie zachowań politycznych Systematyczne badania strategicznych zachowań jednostek umożliwiły naświetlenie tradycyjnych zagadnień politologicznych z nowej perspektywy.

Perspektywy teoretyczne w nauce o polityce - Behawioralizm

Post-behawioralizm, który dominuje w politologii amerykańskiej i poszerza wpływy w nauce zachodnio-europejskiej przyznaje, że badania empiryczne inspirowane są zawsze perspektywą teoretyczną Założenia teoretyczne wpływają na wybór przedmiotu badań, kierują obserwacje na określone aspekty obszaru badawczego.

Rozwój personelu - Perspektywy

Oceniając uzyskane dane należy uwzględnić kilka podstawowych perspektyw przedsiębiorstwa.