Pedeutologia

Czytaj Dalej

Zastosowanie wybranych elementów pedeutologii do pracy nauczyciela – wpływ cech osobowości nauczyciela na styl prowadzenia zajęć.

Pedeutologia uzasadnia tezę zależności pomiędzy osobowością nauczyciela, a jego wpływem na proces nauczania. Pedeutologia zwróciła uwagę na zmienność ideałów nauczyciela, zmienność wymagań, jakie się stawia wobec nauczyciela.

Pedeutologia

PEDEUTOLOGIA Pedeutologia : wiedza o nauczycielu, dział pedagogiki który zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi nauczycieli tj. sztuka i technika wychowania (w tym dziale mieści się pedeutologia ) NAUCZUCIEL- ewolucja pojęcia 1.

Zagadnienia z pedeutologii

Pojęcie i zadania pedeutologii jako nauki. PEDEUTOLOGIA- nauka o nauczycielu ( paident'es- nauczyciel , logos-nauka ) Pedeutologia- zajmuję się osobowością nauczyciela i osobliwością zawodu nauczycielskiego.

Pedeutologia - wykłady

Pojęcie i zadania pedeutologii jako nauki. PEDEUTOLOGIA- nauka o nauczycielu ( paident'es- nauczyciel , logos-nauka ) Pedeutologia- zajmuję się osobowością nauczyciela i osobliwością zawodu nauczycielskiego.

Zagadnienia do egzaminu z pedeutologii

Zagadnienia do egzaminu z pedeutologii 1. Pedeutologia jako subdyscyplina pedagogiki. Dorobek polskiej pedeutologii.

Pedeutologia (pedeutez – nauczyciel) jako jeden z działów pedagogiki (jej problematyka badawcza i podstawy formułowania twierdzeń)

Wszelkie idee pedagogiczne, cele, treści i zasady kształcenia i wychowania nie działają automatycznie, same przez się, lecz realizują się i ożywają dopiero dzięki działalności nauczyciela-wychowawcy. Osoba i osobowość nauczyciela, jego przygotowanie i umiejętności zawodowe, jego autorytet i postawa...

Pedeutologia Rola nauczyciela w procesie nauczania i wychowania dziecka z niepełnosprawnością.

Pedeutologia Rola nauczyciela w procesie nauczania i wychowania dziecka z niepełnosprawnością Rola nauczyciela nie może być ograniczona jedynie do pełnienia funkcji medialnej jako przekaźnika rzeczowej informacji czy wiedzy.

Raport z badań empirycznych w pedeutologii

RAPORT Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH DOTYCZĄCYCH CECH OSOBOWOŚCIOWYCH NAUCZYCIELI ORAZ ICH WPŁYWU NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WZORU OSOBOWEGO NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY 1. Alicja Szerląg, autorka tekstu pod tytułem: „Problematyka jednoznaczności nauczycielskich osobistych celów wychowania”, skupiła swoją uwagę na określeniu cech, którymi powinien charakteryzować się wzorowy nauczyciel. Wskazała także cechy pożądane dla uczniów i ludzi dorosłych. W badaniach tych,