Pedagogika specjalna

Czytaj Dalej

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Dokonania w latach 1970 - 1996

Aleksandra Hulka, zorga­nizował jedenaście konferencji, które udokumentowane zostały w postaci publikacji o tym samym tytule: Współczesne teorie i tendencje wychowania i kształcenia specjalnego (Ossoli­neum, Wrocław 1979), Kadra w kształceniu specjalnym, stan obecny i perspektywy (IBP, Warszawa 1980), Funkcje pedagogiki specjalnej w systemie oświatowo-wychowawczym (Ossoli­neum, 1983), Praca ...

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Rozwój pedagogiki specjalnej

Każda z wymienionych subdyscyplin pedagogiki specjalnej ma już ugrun­towaną pozycję w ramach pedagogiki specjalnej.

Pedagogika resocjalizacyjna jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej

Wychowanie specjalne jako wspólny proces dla pedagogiki specjalnej i pedagogiki resocjalizacyjnej: W centrum zainteresowań pedagogiki specjalnej jest wychowanie specjalne a wraz z nim procesy, które ujmowane są jako procesy uczenia się (na zasadzie uczenia się instrumentalnego i na zasadzie klasycznego warunkowania) czyli proces rewalidacji i proces reedukacji.

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka

Zmiany dotychczasowych mo­deli badań empirycznych w pedagogice i edukacji specjalnej w kierunku propagowanym przez hermeneutykę mogą być nacechowane błędem skraj­nego woluntaryzmu jako konsekwencji zbyt radykalnego odchodzenia od determinizmu, holizmu i klasycznych założeń aksjologicznych; są one także rezultatem istotnych zmian sensu pojęć naukowych stosowanych w trady­cyjnej pedagogice specjalnej.

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Tożsamość pojęciowo - naukowa i nowe paradygmaty

W pracach wielu autorów stosowane lub proponowane są jeszcze inne charakterystyczne określenia pedagogiki specjalnej: - defektologia - termin stosowany w języku rosyjskim, określający naukę 0 wszelkich defektach, usterkach, wadach fizycznych i psychicznych czło­wieka; nie powinien być stosowany zamiennie z pedagogiką specjalną, gdyż defekt oznacza trwałe uszkodzenie, nieodwracalny brak lub ułomność; z defektologii wyłoniła się psychologia ...

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk o człowieku

Zbieżność pedagogiki ogólnej i specjalnej jest daleko idąca i tylko w niektórych uzasadnionych przypadkach pedagogika specjalna sięga i wykorzystuje wysoce specjalistyczną wiedzę z medycyny, genetyki, fizjologii, embriologii, demografii, statystyki, patologii społecznej, ekologii i techniki itp.

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Pedagogika specjalna w systemie nauk pedagogicznych

Antynomia pomiędzy tym, co jest (rze­czywistość), a tym, co ma być (rzeczywistość postulowana), stanowi przed­miot refleksji wielu pedagogik, ale w odniesieniu do osób upośledzonych czy też niepełnosprawnych dotyczy przede wszystkim pedagogiki ogólrrej, społecznej i opiekuńczej, które dla pedagogiki specjalnej stanowią histo­ryczne korzenie tworzące przedzałożeniowość myślenia i postępowania ...

Pedagogika specjalna-sciągi z wykładów

PRZEDMIOT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Wspieranie, wspomaganie rozwoju, nauczanie , wychowanie, opieka, terapia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi PODMIOT Osoby ze specjalnymi potrzebami wynikającymi bądź z ponadprzeciętnych możliwości, bądź z ograniczeń i deficytów w funkcjonowaniu SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE To kategoria centralna we współczesnej pedagogice specjalnej -wynik interakcji między ...

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna – jest nauką szczegółową pedagogiki a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowywanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność.

Współczesne cele rozwoju pedagogiki specjalnej i strategie reform w edukacji - Zagadnienia metodologiczne: procedury i metody badawcze

Należy podkreślić, że procedury badawcze w pedagogice specjalnej nie różnią się zasadniczo od stosowanych w pedagogice, z niej wyrastają i ko­rzystają obficie w badaniach empirycznych, w badaniach fenomenologiczno-hermeneutycznych i prakseologicznych.

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Stan polskiej pedagogiki specjalnej w końcu XX wieku

Kadra naukowa liczy obecnie: - 2 profesorów zwyczajnych (mających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki specjalnej); - 15 profesorów nadzwyczajnych (mających stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki specjalnej bądź stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki uzyskany na podstawiedorobku naukowego dotyczącego problemów z obszaru ...

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Oczekiwania i perspektywy

Polska pedagogika specjalna, a ściślej wyspecjalizowana uczelnia w peda­gogice specjalnej, którą jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im.

Pedagogika specjalna

pod przewodnictwem Marii Grzegorzewskiej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego powstała Sekcja Szkolnictwa Specjalnego - grudzień 1924 - pierwszy numer czasopisma "Pedagogika Specjalna" 2. Pedagogika specjalna = ortopedagogika = edukacja specjalna 5.

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej - Pedagogika specjalna jako nauka

Pedagogika Specjalna – Pomimo prób nadania jej statusu samodzielnej dyscypliny naukowej jest nadal traktowana jako subdyscyplina tzw.

Pedagogika specjalna - Podstawowe pojęcia

Jeśli jako specjalne określa się szkoły artystyczne, jeśli mówi się o specjalnych nagrodach, specjalnych dodatkach, urządzeniach i specjalnych służbach po­rządkowych itd.

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Treści programowe

Uchwała nr 289/96 zawiera także treści programowe ze wszystkich przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych oraz kie­runkowych, zawodowych i specjalizacyjnych, a zatem dyplomy ukończe­nia studiów na kierunku studiów pedagogika specjalna powinny być porów­nywalne.

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej - Cele i zadania pedagogiki specjalnej

subdyscypliny pedagogiki specjalnej jak: pedagogika upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagogika) pedagogika niesłyszących i niedosłyszących (surdopodagogika); pedagogika niewi­domych i niedowidzących (tyflopedagogika); pedagogika głuchoniewidomych (surdo-tyflopedagogika); pedagogika przewlekle chorych; pedagogika osób z dysfunkcjami narządu ruchu; pedagogika osób niedostosowanych ...

Systematyka w pedagogice specjalnej

Doroszewska proponuje ustalenie następujących działów pedagogiki specjalnej: pedagogikę rewalidacyjną — obejmującą dzieci z zaburzeniami somatycznymi, percepcyjny-mi i psychicznymi, pedagogikę resocjalizacyjną — obejmującą młodzież z zaburzeniami w zachowaniu się, będącą w konflikcie z normami społeczno-prawnymi, pedagogikę rehabilitacyjną — obejmującą dorosłych inwalidów, których kalectwo ...

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Wielokontekstowość, interdyscyplinarność i integracyjność teorii i praktyki

Bez ogólniejszych podstaw teoretycznych i metodologicznych i pedagogika (także specjalna) nie będzie potrafiła rozwiązywać globalnych problemów ludzkości (H.

Stare i nowe orientacje programowo - badawcze pedagogiki specjalnej wynikające z jej społecznego zaangażowania

c) W zakresie nowych tendencji rozwoju naukowego pedagogiki spec­jalnej: pedagogika specjalna jako nauka przyjmuje, że jej nowe i najnowsze teorie, idee, tendencje i orientacje mieszczą się w opcjach humanistycz­nych, w których niezbędne są wszelkie alternatywne poszukiwaniamożliwości, szans rozwoju autonomii osób niepełnosprawnych, z na­dzieją na ich sukces oraz twórczą samorealizację; współczesna ...