Pedagogika

Pedagogika

Czytaj Dalej

Penetracja całej literatury zawartej w programie pod kątem usytuowania współczesnych twórczo-działających teoretyków pedagogiki z uwzględnieniem ośrodków, w których pracują, problematyki badawczej, którą realizują, dzieł publikowanych

 charakterystyka pedagogiki jako nauki, nauki pomocnicze pedagogiki;  ontologiczne, epistemologiczne, antropologiczne podstawy pedagogiki;  język naukowy pedagogiki;  istota i rola wychowania (kształcenia);  filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne, kulturowe, biologiczne podstawy wychowania;  teleologia i aksjologia wychowania (kształcenia);  prawidłowości wychowania i kształcenia, teoretyczne systemy wychowania; h) cele, treści,

Wstep do Pedagogiki

Pedagogika dzieli się ze względu na fazy rozwojowe: pedagogika prenatalna, pedagogika żłobkowa, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika szkolna dzieci i młodzieży (pedagogika szkoły zawodowej, pedagogika szkoły ogólnokształcącej), pedagogika dorosłych, pedagogika ludzi starych (gerontologia edukacyjna).

Cele i zadania pedagogiki.

Dalszy, intensywny, rozwój pedagogiki społecznej wyznaczają przemiany społeczne i kulturowe, co nadaje tej gałęzi pedagogiki charakter empiryczny.

Pedagogika I rok

KIERUNKI: PEDAGOGIKA FUNKCJONALNA zwana pajdocentryzmem, natywizmem albo pedagogiką swobodnego wychowania. PEDAGOGIKA SOCJOLOGICZNA zwana pedagogiką społeczną, socjologizmem pedagogicznym bądź pedagogiką środowisk wychowawczych.

Pedagogika 1 rok

KIERUNKI: PEDAGOGIKA FUNKCJONALNA zwana pajdocentryzmem, natywizmem albo pedagogiką swobodnego wychowania. PEDAGOGIKA SOCJOLOGICZNA zwana pedagogiką społeczną, socjologizmem pedagogicznym bądź pedagogiką środowisk wychowawczych.

Pedagogika społeczna - zagadnienia na egzamin

-Edmund Trempała, na podstawie wiedzy naukowej zgromadzonej przez ośrodki pedagogiki społecznej, wyszczególnił trzy grupy zadań podejmowanych przez pedagogikę społeczną: 1.

Współczesne prądy i kierunki w pedagogice XX wieku - charakteryzacja

PEDAGOGIKA SOCJOLOGICZNA zwana pedagogiką społeczną, socjologizmem pedagogicznym bądź pedagogiką środowisk wychowawczych.

Związki pedagogiki z innymi naukami

medycyna (pedagogika specjalna), prawo (pedagogika resocjalizacyjna), ekonomia (pedagogika społeczna, pedagogika ogólna), antropologia (pedagogika ogólna, teoria wychowania).

Kierunki pedagogiki XX wieku w pigułce

Pedagogika kultury wywodzi się z prądu pedagogiki humanistycznej. Do podstawowych nurtów pedagogiki emancypacyjnej należy zaliczyć pedagogikę „uciśnionych” Freire’a, pedagogikę „wyzwolenia dziecka” Neill’a, pedagogikę krytyczą Szkoły Frankfurckiej.

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Dokonania w latach 1970 - 1996

Przełomowym rokiem dla pedagogiki specjalnej był rok 1970, w którym Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej przekształcono formalnie w wyż­szą szkołę zawodową, co zmieniło dotychczasowy status studiów w zakresie pedagogiki specjalnej.

SPÓR ANTYPEDAGOGIKI Z PEDAGOGIKĄ

Antypedagogika dzieli się na dwa odłamy: a) pedagogika negatywna (zarzuca pedagogice nie osiągania zamierzonych celów, niepowodzenia rozciągające się między ideałem a rzeczywistością, jak również że nie przyczynia się do zmiany człowieka)- przedstawicielem jest Andres Grushka b) „czarna pedagogika (konsekwentna, radykalna) „Czarna pedagogika jest przejawem walki o obronę godnego życia ...

Pedagogika społeczna jako dyscyplina pedagogiki ogólnej.

Dalszy, intensywny, rozwój pedagogiki społecznej wyznaczają przemiany społeczne i kulturowe, co nadaje tej gałęzi pedagogiki charakter empiryczny. Ideologiczne i narodowe podłoże pedagogiki społecznej w Polsce trafnie odgadł Ludwik Chmaj, dokonując klasyfikacji prądów i kierunków pedagogiki XX wieku.

Geneza pedagogiki porównawczej

Swoje poglądy na temat pedagogiki porównawczej, jej podstawowych problemów metodologicznych, najpełniej przedstawił w książce Pedagogika porównawcza” opublikowanej w 1933 roku.

Pedagogika resocjalizacyjna jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej

W skład pedagogiki specjalnej wchodzą następujące subdyscypliny:  Logopedia — obejmująca teorię i praktykę rehabilitacji mowy;  Oligofrenopedagogika — traktująca o teoretycznych i metodycznych aspek¬tach kształcenia osób upośledzonych umysłowo;  Pedagogika korekcyjna — zajmująca się badaniami i terapią dzieci z mikrozaburzeniami rozwojowymi;  Pedagogika resocjalizacyjna — obejmująca teoretyczne i metodyczne za¬gadnienia ...

Pedagogika Pracy

*Nauki pedagogiczne podzielono na grupy: 1)podstawowe dyscypliny pedagogiczne: -pedagogika ogólna -pedagogika ogólna -historia oświaty i wychowania oraz doktryn pedagogicznych -teoria wychowania -dydaktyka 2)Szczegółowe dyscypliny pedagogiczne wyznaczone linią rozwoju człowieka: -pedagogika rodziny -pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna -pedagogika szkolna -pedagogika szkoły wyższej -andragogika -pedagogika ...

Pedagogika pracy. wyklady

Dorobek pedagogiki pracy – funkcjonuje 33 lata a przez 3 ostatnie lata dokonuje się podsumowań: · uzasadniono teoretycznie, że kategoria „praca” może być traktowana jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy, a tym samym pedagogika pracy może zostać zaliczona zarówno do kompleksu nauk pedagogicznych, jak i nauk o pracy · wykazano pełną zasadność stosowania nazwy „kształcenie przedzawodowe” i skupienie pod nią 3 ważnych problemów: wychowanie ...

PRZEDSTAW ZASADY PEDAGOGIKI NIEDYREKTYWNEJ I USTOSUNKUJ SIĘ DO NIEJ

Odcięcie się zwolenników pedagogiki niedyrektywnej od pedagogiki represyjnej, ad-aptacyjnej, ma swój wymiar pozytywny dzięki określeniu istoty odmiennej postawy wycho-wawcy wobec wychowanka.

Rodzaje pedagogiki

PEDAGOGIKA GESTALT Pedagogika Gestalt powstała w latach siedemdziesiątych naszego stulecia jako jeden z rodzajów pedagogiki alternatywnej, integrującej pod tą właśnie nazwą wiedzę i doświadczenia z kilku nurtów w naukach humanistycznych.

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Rozwój pedagogiki specjalnej

21) przez dodawanie kolejnych kategorii dzieci upośledzonych - następujące subdyscypliny funkcjonujące w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych: Logopedia - obejmująca teorię i praktykę rehabilitacji mowy, Oligofrenopedagogika - traktująca o teoretycznych i metodycznych aspektach kształcenia (rehabilitacji) osób upośledzonych umysłowo, Pedagogika korekcyjna - zajmująca się badaniami, stymulacją i tera­pią dzieci z ...

Pedagogika RD11

NOMINALIZM REALIZM - CZŁOWIEK NIE JEST W STANIE DOTRZEĆ DO PRAWDY O ŚWIECIE ZEWNĘTRZNYM - TWORZY SYMBOLICZNY OBRAZ ŚWIATA - ŚWIAT INTERPRETUJEMY I OCENIAMY - POZNAJEMY ŚWIAT TAK SAMO; PROCES BADAWCZY PROWADZI DO POZNANIA PRAWDY O ŚWIECIE, KTÓRA MA NA CHARAKTER UNIWERSALNY PAJDOCENTRYZM DIDASKALOCENTRYZM - WYCHOWANIE KRZTAŁTOWANE JEST POPRZEZ SKUPIENIE SIE NA DZIECKU, NA JEGO CELACH ROZWOJOWYCH  - GŁÓWNYM CELEM WYCHOWANIA JEST SWOBODNY ROZWÓJ ...