Patriotyzm

Patriotyzm

Czytaj Dalej

Kształtowanie poczucia patriotyzmu na przestrzeni dziejów

Aby ukazać ze patriotyzm rozwijał się także w czasach renesansu przedstawiałam przykłady z literatury dlatego ze uważam, iż to właśnie dzięki myślicielom renesansu udało się kształtować poczucie patriotyzmu wśród zwykłych, „szarych” ludzi.

Patriotyzm a nacjonalizm

Warto też podkreślić, że patriotyzm nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem, który przez niektórych, niewiadomo, dlaczego uważany jest za wyższą formę patriotyzmu. ] Patriotyzm mieści w sobie szacunek dla patriotyzmu innych.

Ojczyzna - patriotyzm

Są to: miłość i poświęcenie się walce o dobro kraju, patriotyzm. Budzi w nas zachwyt wielka siła uczuć do Ojczyzny, narodu, wielki patriotyzm, który pomagał przetrwać trudne chwile zwątpienia.

Patriotyzm z punktu widzenia konserwatyzmu

Patriotyzm z punktu widzenia konserwatyzmu Antoni Pomianowski Patriotyzm jest w dzisiejszych czasach zazwyczaj uznawany za wartość charakterystyczną dla nurtów myślenia opierających się na tradycji, przywiązaniu do wartości, moralności i ogólnie tych, które w ten czy inny sposób mogą być sklasyfikowane do ideologii konserwatywnych.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Uściślenie tezy: a) patriotyzm Polaków - cecha narodowa (przy tej wersji będziemy gromadzić przykłady literackie patriotyzmu od Bogurodzicy po twórczość pisarzy pokolenia Kolumbów); b) patriotyzm Polaków - mit ukształtowany w literaturze (która jednak zawiera również przykłady przeciwnych postaw - trzeba je wydobyć).

Oblicza patriotyzmu.

Być może nie omówiłem wszystkich przykładów patriotyzmu walki i pracy w lit. Kochanowski, którego twórczość przepojona była wielkim patriotyzmem.   Przedwiośnie jest wyrazem głębokiego patriotyzmu poety.

Adam Mickiewicz. Ojczyzna - patriotyzm

Do matki Polki bardzo ważny wiersz, gdy mowa o mickiewiczowskim ujęciu patriotyzmu. Utwór ten wyjątkowo silnie kreuje polskie cierpiętnictwo, wizję patriotyzmu pełnego poświęcenia, mroczną, tragiczną biografię pokolenia.

Romantyczny i pozytywistyczny sens patriotyzmu na wybranych przykładach z literatury polskiej.

Literatura romantyczna rozumiała więc patriotyzm jako obowiązek całkowitego poświęcenia się dla ojczyzny i prowadzenia walki z zaborcą wszelkimi dostępnymi środkami. Dla pozytywistów patriotyzm to praca dla narodu i społeczeństwa.

Wyjaśnij pojęcie patriotyzm. Podaj dwa jego rodzaje

  PATRIOTYZM - postawa społeczno – polityczna oparta na miłości do swojego kraju, jego tradycji, przy równoczesnym poszanowaniu innych tradycji narodowych i kultur.

Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu

W czasach ogólnego zniechęcenia potrafił obudzić najważniejsze uczucie - patriotyzm, szacunek dla własnego kraju.

WACŁAW POTOCKI - KRYTYKA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I PATRIOTYZM POETY

Całość przepojona jest duchem patriotyzmu. Patriotyzm widać w przemówieniu Chodkiewicza do żołnierzy.

Patriotyzm- ''Nie pytaj co Polska możemy zrobić dla ciebie, lecz co ty możesz zrobić dla Polski"- John F. Keennedy

Cenię w nich patriotyzm, przyjaźń, uczciwość czyli wartości którymi się kierowali.

INTERNACJONALIZM CHRZEŚCIJAŃSKI A PATRIOTYZM RZYMSKI

Nawet u duchowych przywódców Kościoła poczucie jego powszechności zaciera się, w miarę jak konkretyzuje się zagrożenie ze strony barbarzyńców, i wtedy dochodzi do głosu prawdziwy patriotyzm.

Szlachetność — męstwo — patriotyzm - Pieśń o Rolandzie

Jego działanie bowiem określają trzy potężne dźwignie: szlachetność, męstwo i patriotyzm.

„WOJNA CHOCIMSKA” JAKO PODRĘCZNIK PATRIOTYZMU DLA WSPÓŁCZESNYCH

Autor charakteryzuje przodków broniących ojczyzny i przez to wskazuje jak powinni zachowywać się współcześni. Polacy biorący udział w tej bitwie stali w obronie wolności szlacheckich, wiary, własnego domu, dobytku, własnej czci, w obronie ojczyzny i jej wolności. W dalszej części tego utworu jest ocena...

PATRIOTYZM W. POTOCKIEGO I JEGO OCENA WSPÓŁCZESNYCH

„Nierządem Polska stoi”

>

„Pospolite ruszenie”

>

„Zbytki polskie”

>

„PAN TADEUSZ” - PATRIOTYZM UTWORU

−  temat Polska, zainteresowanie dla Polskości

−  wspomina przeszłość serdecznie, ale też krytykuje

−  eksponuje polskość, przywiązanie do tradycji w domu sędziego, pochwała

−  tęsknota za krajem

−  opisy, dokładne

„PAN TADEUSZ” - Patriotyzm Robaka

−  powraca do kraju lat dziecinnych, idealizuje przeszłość

−  przywiązanie do tradycji, eksponuje polskość

−  wprowadza nową koncepcję polityczną

−  tęsknota za krajem

−  uczucie towarzyszące opisowi ojczyzny

Poezja wobec rewolucji - Zraniony patriotyzm

W ideologii rewolucyjnej pojawiały się sądy deprecjonujące sens wysiłków narodowowy-zwoleńczych. Wszak „robotnicy nie mają ojczyzny”, pisał Marks,  a powtarzał za nim Maja-kowski w dramacie Misterium – buffo (1918). Niektórzy przedstawiciele polskiej skrajnejlewicy kwestionowali sens odrodzenia polskiej...