Pastwisko

Pastwisko

Czytaj Dalej

Pastwiska

Pastwiska to porośnięte trawą tereny rolnicze, na których pasą się zwierzęta gospodarskie. Znanych jest wiele przykładów istnienia chronio­nych obszarów łąkowych, jednak mało jest tego typu pastwisk.

Zwierzęta pól, łąk i pastwisk

Sianokosy, żniwa, orka i stosowanie pestycydów są najgroźniejszymi zabiegami agrotechnicznymi dla fauny pól, łąk i pastwisk. Fauna glebowa pastwisk to przede wszystkim robaki, pareczniki, dwuparce, lądowe skorupiaki, pająki, kosarze.

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Powstawanie łąk i pastwisk

Intensywnie użytkowane, zwykle obficie nawożone azotem, ubogie w gatunki pastwiska zaliczane są do typu świeżych pastwisk z życicą trwałą, grzebieni-cą pospolitą, tymotką łąkową i koniczyną białą.

Obciążenie pastwiska

możnaznacznie poprawić wydajność pastwiska. Przy intensywnym użytkowaniu można przeznaczyć40–60 sztuk dorosłych na 1 ha pastwiska. też obsada pastwiska.

Obsada pastwiska

Liczba sztuk dużych albołączna masa zwierząt jaką można wyżywić na1 ha pastwiska w ciągu całego sezonu pastwiskowego. też obciążenie pastwiska.

OBSADA PASTWISKA

OBSADA PASTWISKA — waga żywa korzystającychz pastwiska zwierząt przypadająca na1 ha pastwiska; zależnie od jakości pastwiskaobsada wynosić może 5—20 q, czyli 1 ha możewyżywić od 1 do 4 dużych sztuk bydła w sczomepastwiskowym.

PODS1EW ŁĄKI LUB PASTWISKA

PODS1EW ŁĄKI LUB PASTWISKA - zabiegmający na celu wprowadzenie do zbiorowiskaroślinnego łąki lub pastwiska nowych roślinprzez wysiew ich nasion. pastwiska w celu zniszczenia części dawnejroślinności i przygotowania „miejsca” dla roślinpodstewanych.

ZAKŁADANIE ŁĄK I PASTWISK

ZAKŁADANIE ŁĄK I PASTWISK — urządzaniełąk (pastwisk) przez przeoranie i obsiew;łąki „ąłożone”, czyli łąki „sztuczne”, odznaczająsię zazwycząj dobrą wydajnością w pierwszychlatach po założeniu; ich skład gatunkowybywa jednak wtedy mało urozmaicony.

ZABAGNIENIE ŁĄK I PASTWISK

ZABAGNIENIE ŁĄK I PASTWISK — stanłąk i pastwisk, kiedy w wyniku stagnowania wody,a więc przy jej nadmiarze i niedostatku powietrzaw glebie tworzą się warunki odpowiednie dlaroślin hygrofilnych, mających specjalne przystosowanie,lecz nie nadających się do spasania, jaknp.

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Ubogie pastwiska nawapienne

Z powodu małej żyzności siedlisk uwarunkowanej skalistym podłożem i sposobu użytkowania są one często nazywane ubogimi murawami i pastwiskami nawapiennymi.

Pastwisko

Duże potrzeby wodne roślin pastwiskowychpowodują, że najlepsze warunkidla tych użytków występują na obszarach odużej ilości opadów lub na glebach dobrze zaopatrzonych w wodę.

Wydajność pastwiska

Liczba dni wyżywienia 1 sztuki dużej na 1 ha. Np., gdy kwatera wyżywiła 30 SD w ciągu 2 dni, to w.p. równa się 60 SD dni.