Partycypacja

Czytaj Dalej

Partycypacja pracowników w zarządzaniu

Rodzaje partycypacji W zależności od przyjętych kryteriów można wyróżnić szereg rodzajów partycypacji: siła oddziaływania pracowników: p.

ZARZĄDZANIE PRZEZ PARTYCYPACJĘ

  PROCES PARTYCYPACJI : pracownicy bezpośrednio biorą udział w procesach podejmowania decyzji kierowniczych instytucje takie jak: związki zawodowe, rady pracownicze, rady nadzorcze, akcjonariat prawniczy mają wpływ na kształt decyzji władz organizacji należy zapewnić pracownikom i akcjonariuszom informacje i aktywne formy komunikacji z władzami organizacji     PODZIAŁ: Z prawnego punktu widzenia -formalną (dokonuje się ją ...

Zarządzanie przez partycypację

'Partycypacja pracowników przejawia się poprzez(partycypacja sensu largo i sensu stricto):' udział w głosowaniu, członkowstwo w radzie pracowniczej i radzie nadzorczej, zapewnienie pracownikom informacji i aktywnych form komunikacji, udział w zyskach, udział w korzyściach, udział w kapitale zakładowym i akcyjnym.

PARTYCYPACJA

  PARTYCYPACJA (nłc.

Zjawisko równoczesnej partycypacji

Jeżeli typowe dla tych grup interesy czy lojalności są niezgodne, albo wchodzą ze sobą w sprzeczność, a uczestnictwo w jednych wymaga zaniedbania innych, ludzie doświadczają konfliktu partycypacji.

Korzyści wynikające z partycypacji uczestników organizacji w ustalaniu celów organizacji

Pracownik będzie mógł wykorzystać swój talent, wiedzę i przedsiębiorczość jeżeli będzie uczestniczył w ustalaniu celów organizacji. Będzie wtedy dążył do ich osiągnięcia, przez inicjatywę, kwalifikacje, przedsiębiorczość.