Parafia Opatrzności Bożej w Stalowej Woli

Parafia Opatrzności Bożej w Stalowej Woli

Czytaj Dalej

PAKT STALOWY - układ 1939 r.

Mussolini, wskazując na nie­przygotowanie Włoch do wojny, zwrócił się do Hitlera o zgodę na zwolnienie Włoch z zobowiązań wynikających z paktu stalowego.

Hymn “SMUTNO MI BOŻE” Juliusza Słowackiego

HYMN- jest gatunkiem znanym już w antyku. Jest to utwór liryczny o podniosłym charakterze , sławiący Boga, bohaterskie czyny, wielkie idee. W tradycji europejskiej utrwaliło się tworzenie hymnów o treści religijnej lub patriotycznej, będących wyrazem uczuć zbiorowych.    I tu już widać różnicę w...

Czynności prawne i oświadczenia woli

2 KC mówi o tym, że oświadczenie woli w postaci elektronicznej ma miejsce z chwilą zarejestrowania go przez komputer (serwer) tak by adresat oświadczenia woli mógł zapoznać się z jego treścią.

Oświadczenie woli

Oświadczenie woli możemy podzielić na: oświadczenia, które mają adresatów i nie mają adresatów oświadczenia woli wyraźne, czyli takie gdzie samo oświadczenie woli określa skutki prawne oświadczenie woli dorozumiane na podstawie kontekstu sytuacyjnego dowiadujemy się o oświadczeniu woli – per facta concludentia Ze składaniem oświadczeń woli wiążą się 2 kwestie: 1) terminy złożenia ...

„Święty Boże, Święty Mocny”

 

„Święty Boże, Święty Mocny” – jest to rodzaj modlitwy – pieśni błagalnej proszącej Boga o ochronę przed klęskami. Taki rodzaj pieśni nazywamy suplikacją. Byłą często śpiewana przez lud Polski. Poeta ukazuje procesję ludzi idącą do grobu samotnego człowieka, który może znajdować się...

Przymioty czynnościowe Boga ze szczególnym uwzględnieniem Opatrzności

W B wola utożsamia się z poznaniem. Przejawy woli Bożej: - świętość – misterium tremendum, fascinosum; R.

Imiona Jezusa Chrystusa - Syn Boży

Termin Syn Boży znany jest ze Starego Testamentu. Jest on tam nadawany aniołom (Pwt 32,8; Job 1,6), Ludowi Wybranemu (Wj 4,22; Os 11,1; Jr 3,19), dzieciom Izraela (Pwt 14,1; Os 2,1) a przede wszystkim królom Izraelskim (2Sm 7,14; Ps 82,6). Oznaczał on bowiem przybrane synostwo Boże albo inaczej szczególną i...

Chrystologia św. Pawła - Synostwo Boże

Synostwo Boże należy do Jezusa Chrystusa w pełni i przekazuje on je wiernym przez uczestnictwo w Jego męce i śmierci. Jest to podstawowy temat listów do Rzymian i Galatów (Rz 1,1-4; 8,12-17; 8,29; Ga 3,26-27; 4,4-7). Św. Paweł wyznaje otwarcie Bóstwo Chrystusa (Kol 2,9; Ef 1,3-10; Rz 9,5; Tt 2,13). Temat...

Chrystologia św. Jana - Jezus przekazujący synostwo Boże wiernym

Temat synostwa Bożego tak jak u Pawła znajduje się również u Jana, z pewną jednak różnicą. Dla Pawła Jezus jest pierworodnym z pośród braci, którzy z Nim i przez Niego stają się adoptowanymi synami Bożymi. Dla Jana termin syn jest zarezerwowany dla Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego. Wierzący są...

Jezus o sobie samym - Świadomość Synostwa Bożego

Tytuł Syn Dawida znany jest ze ST. Według ewangelii, Jezus używa tego tytułu w sensie intymnej relacji, która nie ma równych. Niekiedy Jezus określa siebie po prostu, że jest Synem: Mt 11,27; 13,32; Łk 10,21-22. Szczególnie w tym ostatnim tekście widzimy tę pierwotną i intymną relację, która łączy...

Syn Boży staje się człowiekiem

Zamknięci w ciemnościach, trzeba było przynieść nam światło; jako wzięci do niewoli oczekiwaliśmy wyzwoliciela; jako więźniowie pomocy; jako niewolnicy zbawiciela. W Chrystusie jest wola Boska i ludzka zharmonizowana w działaniu.

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium Bożego Narodzenia

Jezus urodził się w pokorze pewnej stajenki, w biednej rodzinie (Łk 2,6-7). Prości pasterze są pierwszymi świadkami tego wydarzenia. Właśnie w tym ubóstwie objawia się chwała nieba (Łk 2,8-20). Kościół nie przestaje śpiewać chwałę tej nocy:

Dziewica wydaje na świat dziś Odwiecznego

Ziemia...

Misteria działalności publicznej Jezusa - "Królestwo Boże jest blisko"

Po uwięzieniu Jana, Jezus udał się do Galilei. Głosił On Dobrą Nowinę pochodzącą od Boga w słowach: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15). Aby wypełnić wolę Ojca, chrystus inauguruje Królestwo niebieskie na ziemi (LG 3). Wolą zaś...

Misteria działalności publicznej Jezusa - Głoszenie Królestwa Bożego

Wszyscy ludzie są wezwani, aby wejść do Królestwa. Głoszone najpierw dzieciom Izraela (Mt 10,5-7), to Królestwo mesjańskie jest przeznaczone, aby przyjąć ludzi z wszystkich narodów ( Mt 8,11). Aby tam wejść trzeba przyjąć słowo Jezusa:

Słowo Pana porównane jest do ziarna , które wsiewa się w rolę...

Misteria działalności publicznej Jezusa - Znaki Królestwa Bożego

Jezus jednak nie przyszedł, aby zlikwidować wszystkie teraźniejsze nieszczęścia (Łk 12,13), ale aby wyzwolić człowieka z największej niewoli, niewoli grzechu (J 8,34n), która narusza powołanie synów Bożych i ujarzmia człowieka.

FRANCISZEK SALEZY - Miłość Boża podstawą wcielenia i dobra świata

Tak bowiem dzieje się zawsze, że wszelka należycie usposobiona wola, która postanawia chcieć kilku przymiotów jednakowo obecnych, woli i przekłada nade wszystko ten, który jest najbardziej godny miłości.

FRANCISZEK SALEZY - Rozpoznawanie woli Bożej

] Wybór powołania, zamiar podjęcia się jakiejś bardzo ważnej sprawy, jakiegoś dzieła na daleką metę, jakiegoś poważniejszego wydatku, zmiana miejsca pobytu czy wybór towarzystwa oraz inne podobne sprawy zasługują na to, abyśmy poważnie rozważyli, jaka może być w danym wypadku wola Boża.

Nowa przestrzeń życiowa - Lud Boży

W nowej przestrzeni życiowej jakiej doświadczyło się we wspólnocie wiary zasadniczą rolę odegrał biblijny termin “Lud Boży”. W pełnej przeobrażeń historii narodu Izraela ta życiowa przestrzeń coraz bardziej stawała się także i teologicznie określoną rzeczywistością. O ile stała pomoc i...

Wiara i chrzest - Powszechna Boża wola zbawienia

konieczności chrztu i wiary do zbawienia trzeba rozróżnić wypowiedzi nie tylko jako rozumienie wiary jako wolnej decyzji człowieka ale jako podstawę teologiczną bowiem Nowy Testament wypowiada się z jednoznacznością o uniwersalnej Bożej woli zbawienia Tt2,11 „Ukazała się bowiem łaska Boga, który niesie zbawienie wszystkim ludziom” 1Tm 4,10 „Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym,

Uniżenie Syna Bożego (Flp 2,5-11)

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. W zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył...