Parafia Ofiarowania Pańskiego w Warszawie

Parafia Ofiarowania Pańskiego w Warszawie

Czytaj Dalej

WARSZAWA 1939 - 1945

W tym czasie pod Warszawę pode­szły czołowe związki 1 Frontu Bia­łoruskiego, ale zatrzymały się zgo­dnie z rozkazem Józefa Stalina. Okupant przystąpił do systematycznego niszczenia Warszawy; do stycznia 1945 r.

ROLA WARSZAWY W XVIII W.

Warszawa stała się centrum kulturalnym i politycznym.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - dzieje teatru

Jest to przykład typowej komedii warszawskiej.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - znaczenie teatru

W okresie oświecenia teatr publiczny pełnił bardzo ważną rolę. Wychowywał ówczesnego obywatela. Uczył go krytycznie myśleć i widzieć wady ustroju, w którym żył. Walczył o język narodowy. Propagował postępowe reformy państwowe. Jego działalność szczególnie wzrosła w czasie Sejmu Czteroletniego...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej.

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackich dotyczących tego okresu

Dotyczą one życia codziennego okupowanej stolicy, literackich ujęć powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Szczypiorski w powieści Początek ukazuje również Warszawę i warszawiaków w okresie wojny i okupacji, a szczególnie stosunek Polaków do holokaustu.

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackichdotyczących tego okresu

Dotyczą one życia codziennego okupowanej stolicy, literackich ujęć powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Szczypiorski w powieści Początek ukazuje również Warszawę i warszawiaków w okresie wojny i okupacji, a szczególnie stosunek Polaków do holokaustu.

Walory ideowe i artystyczne poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera (dekadentyzm, końca wieku , impresjonizm ,,Melodi mgieł nocnych" , impresjonizm i symbolizm ,,Na Anioł Pański’’.Fascynacja religią wschodu ,,Hymn do Nirwany’’

,, Koniec wieku ‘’ - utwór dekadencki. Dekadenci głosili konieczność pogodzenia się z losem, cierpieniem i tragedią. Mieli poczucie zbliżającej się katastrofy. (K P. Tetmajer ) wiersz pod pewnym względem przypomina wiersze - manifesty pokolenia tj., ,Oda do młodości ‘’ A. Mickiewicz czy, , Do Młodych ‘’...

Ustrój m. st. Warszawa

Kwestie regulacji funkcjonowania gminy warszawskiej reguluje ustawa o samorządzie gminnym, natomiast kwestie dotyczące dzielnic są regulowane szczegółowo przez ustawę z 15. l tej ustawy Warszawa uzyskała status miasta gminy na prawach powiatu.

Zadania przypisane gminie Warszawa

7 ustawy o samorządzie gminnym-zadania własne i zlecone, zadania powiatowe), specyficzne zadania, charakterystyczne dla stolicy, dodatkowo zadania własne gminy warszawskiej, które wynikają z charakteru stolicy i dużej aglomeracji, której żadna inna gmina w Polsce nie posiada (zadania warszawskie).

Statut m. st. Warszawy

Jednostki pomocnicze w Warszawie mają charakter obowiązkowy (w gminach powołanie i utworzenie jednostek pomocniczych jest w kompetencji organu stanowiącego-Rady Gminy, natomiast w Warszawie ustawa narzuciła istnienie jednostek pomocniczych w postaci dzielnic.

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Warszawy

Wodza została utworzona armia "Warszawa" pod dowództwem gen. 9 IX rozpoczęto formowanie Robotniczej Brygady Obrony Warszawy; wraz z oddziałami wojsk.

Funkcje Zamku Królewskiego w Warszawie w okresie międzywojennym

Warszawa znajdowała się pod stałym ogniem wojsk Hitlerowskich. Myślę, że warszawki Zamek Królewski, wraz ze wzniosłą kolumną Zygmunta III Wazy, można uznać za symbol Rzeczpospolitej Polski.

Historia Placu Teatralnego w Warszawie

We wrześniu 1939 podczas oblężenia Warszawy na Ratuszu, na posterunku milicji, "walczył" bohaterski komisarz cywilnej obrony stolicy, prezydent Stefan Starzyński.

Obrona Warszawy na początku II wojny światowej

We IX 1939 współorganizator Obrony Warszawy, później przy dowódcy armii "Warszawa"; aresztowany 27 X 1939 przez Niemców, zginął prawdopodobnie w Da-chau.

Powstanie listopadowe (1830) - Oblężenie Warszawy i upadek powstania

Nie miało to już jednak większego znaczenia, gdyż powstanie faktycznie upadło wraz z kapitulacją Warszawy.

Rola Warszawy jako ośrodka polityczno - kulturalnego w XVIII w.

"Historia Warszawy" opisują to następująco: "Warszawa, miasto, w którym jak w soczewce zbiegły się wszystkie najdonioślejsze momenty życia narodu walczącego o reformy kraju i o wolność.

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

Mistrzem - konstruktorem został Erazm z Zakroczymia, nadzór nad pracą sprawował starosta warszawski: budowa trwała przeszło cztery lata. Jurydyka ta rządziła się prawem chełmińskim, jej mieszkańcy nie płacili żadnych podatków na rzecz Warszawy.

Warszawa za Wazów - KOLUMNA ZYGMUNTA

A nagle w Warszawie kolumna człowieka świeckiego!

Warszawa za Wazów - WARSZAWA STOLICĄ: POWODY

Sejm lubelski mniejszy wyznacza na stałe miejsce odbywania się sejmów Warszawę; Sejm konwokacyjny po śmierci Zygmunta Augusta uchwala ustawę, na mocy której wolne elekcje odbywać się mają w Warszawie; Zygmunt III przenosi stolicę do Warszawy - DLACZEGO AKURAT WARSZAWA ?