Parafia Nowomęczenników Rosyjskich w Porto

Czytaj Dalej

Cesarstwo Rosyjskie bez cesarza

Swoje długie panowanie, korzystne niewątpliwie dla imperialnych interesów Rosji, kończyła Katarzyna II prześladując rosyjskich intelektualistów, m.

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO

W ten sposób romantyzm rosyjski wyrażał walkę narodu z carskimi rządami i przeżytkami feudalizmu.

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - ALEKSANDER PUSZKIN

Jest to obraz ówczesnego życia arystokracji i ziemiaństwa rosyjskiego na wsi i w mieście. Jest on typowym wytworem warunków w jakich dorastała ówczesna rosyjska młodzież.

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - KONDRATIJ RYLEJEW

Poeta, dekambrysta, pierwszy rosyjski tłumacz Mickiewicza.

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - ALEKSANDER BESTUŻEW

Dekambrysta, teoretyk romantyzmu, dramaturg, powieściopisarz.

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR ROSYJSKI

−  rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo) −  język rosyjski stał się językiem narodowym −  likwidacja polskich szkół i uczelni −  terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce −  dekret uwłaszczeniowy ogłoszony przez Rosjan dla chłopów

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - RYWALIZACJA ANGIELSKO - ROSYJSKA NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE

Francja podpisała układ handlowy z Iranem w 1807r (Francja miała również pomóc Iranowi przyłączyć Gruzję w zamian za jedną z wysp w Zatoce Perskiej), co wywołało sprzeciw Anglii. Zawarła ona układ z Iranem, ale gdy ten uwikłał się w wojnę z Rosją nie udzieliła pomocy. Gdy Iran postanowił...

Charakterystyka konstytucji Federacji Rosyjskiej

- konstytucja uchwalona większością 54% obywateli przy frekwencji 58%;  - biorąc pod uwagę właściwy brak doświadczenia społeczeństwa rosyjskiego w stosunku do demokratycznych rozwiązań, konstytucja jest aktem zachęcającym do podjęcia aktywności publicznej dla obywateli; - składa się z 9 rozdziałów i zawiera cztery zasadnicze grupy zagadnień: • zasady ustrojowe – republikańska forma rządów, federalizm, demokratyczne państwo prawa,

Federacja Rosyjska – części składowe

Federacja Rosyjska składa się z następujących członów: republik, krajów, obwodów, miast o znaczeniu federalnym, obwodów autonomicznych i okręgów autonomicznych  - podział uprawnień przysługujących poszczególnym podmiotom ma charakter przedmiotowy i jest związany z pozycją danej jednostki w strukturze państwa - kompetencje Federacji: • przyjęcie i zmiana konstytucji • uchwalanie ustaw federalnych i kontrola ich ...

Rząd rosyjski

- powołanie rządu zależy w całej rozciągłości od prezydenta, ogólnie rzecz biorąc rząd zależny jest od prezydenta; 

- wg ustaleń konstytucyjnych założeń rząd ma się koncentrować na zarządzaniu i administrowaniu krajem, prowadzeniu polityki gospodarczej i socjalnej, współpracy gospodarczej z...

Rosyjski parlament – funkcje i sposób kreowania

Duma Państwowa 

- kadencja: 4 lata;

- kompetencje Dumy:

• udzielenie wotum zaufania rządowi Federacji,

• udzielanie zgody prezydentowi FR na powołanie premiera rządu Federacji,

• powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Banku Centralnego,

• powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Izby...

Rada Federacji Rosyjskiej

- przedstawicielstwo podmiotów Federacji (z każdego pochodzi 2 deputowanych, po jednym z ramienia przedstawicielskiego i wykonawczego organu); 

- kadencja RF jest równa kadencji Dumy;

- kompetencje RF:

• zatwierdzanie zmian granic między podmiotami Federacji,

• zatwierdzania dekretu prezydenta o wprowadzeniu...

Imperializm - KONWENCJA FRANCUSKO - ROSYJSKA 17 SIERPIEŃ 1892 r.

Oba kraje były zagrożone przez trójprzymierze i to zbliżyło je do siebie mimo różnic ustrojowych. Kiedy wyczerpanemu caratowi Berlin utrudniał otrzymanie od niego pożyczki, rząd carski przyjął w 1888r. ofertę Francuzów na pożyczkę, za nią poszły inne w latach 1889-91. Rosja uzyskała od Francji...

Imperializm - WOJNA ROSYJSKO - JAPOŃSKA (1904 - 1905)

Japończycy wkroczyli do Korei, od czerwca oblegały Port Artur, wojska rosyjskie po klęsce pod Liagangiem 30 sierpnia wycofały się w głąb Mandżurii. Ziaotung z Port Artur, a także część rosyjskiej wyspy Sochalin, nie ingerowanie Rosji w sprawy Mandżurii.

Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem w zaborach pruskich i rosyjskich

Jako kaznodziej parafii ewangelickiej w Ostródzie domagał się wspólnie wspólnie z Mrągowiuszem uznanie przez władze praw języka polskiego na Mazurach.

WOJNA POLSKO - ROSYJSKA 1831 R. I UPADEK POWSTANIA LISTOPADOWEGO

Gdy w maju Prądzyńskie chciał zaatakować rosyjski koropus w okolicach Łomży, kunktator Skrzynecki powstrzymywał go.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR ROSYJSKI

Rolę wychowawczą szkół kaleczył rosyjski system policyjny oparty na donosicielstwie. Na jej miejsce utworzono uniwersytet rosyjski.

Pierwsza wojna światowa - REWOLUCJE ROSYJSKIE

Car podpisał kilka dni później akt abdykacji, co spowodowało upadek monarchii rosyjskiej.

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim

Reorganizacji, na wzór rosyjski, uległa również administracja lokalna. Rosyjski kodeks karny z 1866 roku utożsamiał usiłowanie i dokonanie przestępstwa.

Wojna polsko - rosyjska (1831 r.)

Tam też zaatakowały wojska rosyjskie. Miały one głównie charakter partyzancki utrudniający działania wojsk rosyjskich.